Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat

 

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nakskov Fjord og Indrefjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Nakskov Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter Nakskov Fjord og Indrefjord som beskrevet og angivet på kortbilag 1:

1) Nakskov Fjord og Indrefjord afgrænset mod nordvest af en ret linie fra position 54°50,136 N. 10°58,422 E på Albuens nordkyst vinkelret på kysten til et punkt 50 m fra kysten, videre mod øst af en linie i samme afstand fra kysten til linien møder en ret linie fra Sandodde til Søndernæs på Enehøje, videre mod øst af denne linie indtil 500 m fra sydspidsen af Søndernæs, videre mod nord i samme afstand fra Enehøjes kyst til linien møder en ret linie fra Nørrenæs på Enehøje til Sletnæs, og videre af sidstnævnte linie til Sletnæs.

2) Øerne Enehøje, Rommerholm, Smedeholm, Dueholm, Kåreholm og Munkeholm.

3) Albuen: matr.nr. 32b og 33 Vesternæs, Kappel.

4) Bondeholm: matr.nr. 3b Vejlø, Vestenskov ved Bogø Vig.

5) Landarealer omkring Nakskov Indrefjord afgrænset

a) mod nord af Winchellsgade,

b) mod øst af matr.nr. 1a Nakskov Inderfjord, Nakskov Jorders østskel til sognegrænsen mod Lienlund, Nakskov Jorder, herfra af skellet mellem matr.nr. 1a Lienlund, Nakskov Jorder og de private lodder vest for Rødbyvej startende med matr.nr. 1o og sluttende med matr.nr. 1x Lienlund, Nakskov Jorder til dette skel møder Rødbyvej nord for Halsted Å, herfra videre af Rødbyvej til den nordligste indkørsel til Nygaard,

c) mod syd af en ret linie fra Nygaard til skellet mellem matr.nr. 1 og 2 Lammehave Strand, Skt. Nikolaj, herfra af en ret linie til nordhjørnet af matr.nr. 2cd Holleby, Skt. Nikolaj, vest om matr.nr. 2az og syd og vest om matr.nr. 2ø Holleby, Skt. Nikolaj til matriklens nordvesthjørne ved Maglehøjvej,

d) mod vest af Maglehøjvej, Tornskadevej og stien i forlængelse af Tornskadevej til den gamle banelinie, videre af skellet mellem matr.nr. 1a Øerne i Nakskov Fjord, Nakskov Jorder og 1a Nakskov Inderfjord, Nakskov Jorder til skellet mellem 1df og 1bl Øerne i Nakskov Fjord, Nakskov Jorder, videre langs sidstnævnte skel til Nybro og af Nybro til Winchellsgade.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1 nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie, hvorfra afstande fra kysten også regnes.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på:

1) Nakskov Fjord afgrænset

a) mod vest af en ret linie mellem vestmolen i Langø Havn og et punkt 500 m vest for Søndernæs på Enehøje, herfra forløber grænsen i en afstand af 500 m fra Enehøjes vest- og nordkyst,

b) mod nordøst og øst af rette linier mellem følgende punkter: et punkt på en ret linie fra Nørrenæs på Enehøje til Sletnæs, beliggende 500 m nordøst for Nørrenæs; en position 54° 50,940 N. 11° 02,712 E mellem Rommerholm og Vejlø; en position 54°49,836'N. 11°03,096'E mellem Munkeholm og Dueholm; og det nordligste punkt på kysten ved Store Vejlø.

2) Nakskov Indrefjord mod vest afgrænset af Nybro.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på de i stk. 1 nævnte dele af reservatet.

§ 4. Jagt på vandfugle er forbudt på reservatets landarealer på:

1) Øerne Enehøje, Rommerholm, Kåreholm, Smedeholm og Munkeholm samt matr.nr. 1b Vejlø, Vestenskov ved Bogø Vig.

2) Albuen: matr.nr. 32b og 33 Vesternæs, Kappel.

3) Landarealer omkring Nakskov Indrefjord, som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for matr.nr. 1a og 2 Enehøje Ø, Sandby.

§ 5. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt i den del af reservatet, Søndernor og Maløgrund, der er beliggende vest for den i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte del af Nakskov Fjord og afgrænses mod nord af en ret linie fra Sandodde på Albuen til Søndernæs på Enehøje.

§ 6. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Færdsel

§ 7. Sejlads er forbudt i Nakskov Indrefjord.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for sejlads med mindre end 5 knob i de 3 nordligste bassiner samt mellem Nybro og sukkerfabrikkens bro.

§ 8. Færdsel er forbudt fra 15. marts til 15. juli på:

1) Dæmninger på vestsiden af Nakskov Indrefjord fra Regnspovevej i Holleby til cykelstien øst for Færgelandsgård og fra cykelstien til Rørsangervej.

2) Øerne Dueholm, Smedeholm og Rommerholm.

3) Det område på Albuen, der mod vest afgrænses af rette linier mellem positionerne 54°50,136 N. 10°58,422 E, 54°50,124 N. 10°58,338 E og 54°50,052 N. 10°58,266 E henholdsvis på nordkysten, på tangen og på sydkysten.

4) Den nordlige del af øen Enehøje afgrænset

a) mod øst af en ret linie fra position 54°51,078 N. 11°01,332 E, på kysten 260 m sydøst for Nørrenæs til et punkt beliggende 50 m fra førstnævnte punkt og på en linie vinkelret på kysten, og af en ret linie fra dette punkt til et punkt 10 m vest for nordenden af den østlige markvej, 230 m nordvest for Blishøj, herfra forløber grænsen vest for den østlige markvej i en afstand af 10 m til grænsen møder den østvest gående markvej, og

b) mod syd af en ret linie fra sidstnævnte markvej til position 54°50,730 N. 11°00,882 E på Enehøjes vestkyst.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstande og personale.

2) Sejlads på den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet i forbindelse med erhvervsfiskeri.

3) Færdsel i forbindelse med bådebro på Rommerholm i overensstemmelse med skiltning og afmærkning foretaget af Storstrøms Amt.

4) Sejlads til anlægsbroen ved Horsnæs Hage på Albuen, færdsel på stien langs sydkysten fra Horsnæs Hage mod fyret og færdsel i forbindelse med beboelsen på Albuen.

Stk. 3. De i §§ 2, 3 og 8 anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (WGS 84).

§ 9. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt på de i §§ 3 og 5 nævnte dele af Nakskov Fjord.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i sejlrender.

§ 10. Brætsejlads er forbudt fra 1. oktober til udgangen af februar på de i §§ 3 og 5 nævnte vandområder.

§ 11. Fiskeri er forbudt i Nakskov Indrefjord.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for fiskeri i løbet mellem den gamle jernbanebro ved Lienlund og Nybro efter de regler, der aftales mellem Nakskov Kommune og den lokale sportsfiskerforening.

Dispensation og tilsyn

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-11.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Farvandsvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 14. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-11 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 12 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2000

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse af 19. juni 1951 om fredning af fuglelivet på Nakskov Indrefjord og omliggende arealer, Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse af 3. juni 1977 om Dueholm Vildtreservat og Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse af 24. juni 1978 om Smedeholm Vildtreservat.

 

 

AL490_1.GIF Size: (499 X 705)

Bilag 1

 

Bilag 2

AL490_2.GIF Size: (499 X 705)

Miljø- og Energiministeriet, den 15. maj 2000

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag 3

AL490_3.GIF Size: (499 X 705)