Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biavl på Læsø

I medfør af § 5, stk. 2, § 7, stk. 1, § 9, og § 20 i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. I området mod Danzigmann, der afgrænses mod vest af Prof. Johansens vej, Hals kirkevej og Th. Zinck Jensens Vej må der kun holdes honningbier, af underarten Apis mellifera mellifera, brun Læsøbi, herefter benævnt brun Læsøbi. Det sammenhængende område udgøres af ”parringsområdet”, jf. bilag 1 og ”bufferzonen”, som fremgår af det skraverede område i bilag 2.

Stk. 2. Som brun Læsøbi anses bier, der

1) tilhører de 123 familier, som er udpeget af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet som særligt avlsegnede i 2008 eller

2) er afkom af de under nr. 1 nævnte bier og er parret i parringsområdet, jf. bilag 1 eller i et parringsområde godkendt for brun Læsøbi, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier, eller

3) er karakteriseret som brun Læsøbi af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved genetisk under-søgelse i 2007, og for hvilke biavleren kan dokumentere at dronningen er den samme som ved denne undersøgelse.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan, efter vurdering og indstilling fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, godkende bier med en genetisk profil svarende til den genetiske profil hos de i stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte bier, som brun Læsøbi.

§ 2. Avlere, der har bier i det sammenhængende område jf. § 1, stk. 1, må uanset bestemmelserne i § 1, føre parringsfamilier, af enhver underart ind i området. Parringsfamilierne skal være uden droner.

Stk. 2. Den avler, der har ført en parringsfamilie af anden underart end brun Læsøbi ind i området, har ansvaret for at den føres ud af området inden dronningen i parringsfamilien er 3 uger gammel.

§ 3. Plantedirektoratet kan godkende afgrænsede parringsområder på Læsø, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier, uanset § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen om parringsområder ikke opfyldes fuldt ud.

Stk. 2. Det er en betingelse for Plantedirektoratets godkendelse af et parringsområde for bier af en anden underart end brun Læsøbi, at det ligger i tilstrækkelig afstand fra området omtalt i § 1, stk. 1.

§ 4. Bistader opstillet uden for ejerens ejendom kan uanset bestemmelsen om mærkning af bigårde i bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier, mærkes synligt med et nummer tildelt af Plantedirektoratet i stedet for ejerens navn samt adresse eller telefonnummer.

Stk. 2. Ansøgning om tildeling af nummer indgives til Plantedirektoratet med oplysning om avlerens navn og adresse.

§ 5. Biavlere har pligt til at anmelde bisværme og vildtlevende honningbifamilier, som de måtte få kendskab til. Anmeldelse skal ske til den lokale bisygdomsinspektør.

Stk. 2. Den lokale bisygdomsinspektør eller en anden, der er udsendt af Plantedirektoratet kan tilintetgøre bisværme eller vildtlevende honningbifamilier på Læsø, medmindre en biavler forfølger en bisværm fra egen bigård og indfanger denne inden 12 timer efter, at den har slået sig ned.

§ 6. Bifamilier der ikke tilhører underarten brun Læsøbi, og som er opstillet i strid med § 1 kan tilintetgøres af en bisygdomsinspektør eller en anden, der er udsendt af Plantedirektoratet. Ejeren skal om muligt underrettes forinden tilintetgørelsen.

§ 7. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, eller

2) undlader at afgive oplysninger jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 441 af 7. juni 2005 om biavl på Læsø ophæves.

Plantedirektoratet, den 19. februar 2009

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen


Bilag 1

Parringsområde.

Kort over parringsområdet på Læsø forbeholdt brun Læsøbi. Området afgrænses af den røde streg. Dronninger skal parres i dette område for at deres afkom anses for brun Læsøbi, jf. § 1, stk. 2, nr. 2. © Kort- og Matrikelstyrelsen

AH3262_2_1.png Size: (599 X 419)


Bilag 2

Bufferzonen

Det skraverede område på kortet viser bufferzonen forbeholdt brun Læsøbi. Afkommet af dronninger der er parret i dette område anses ikke for brun Læsøbi, jf. § 1, stk. 2. © Kort- og Matrikelstyrelsen

AH3262_2_2.png Size: (600 X 423)