Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Folkeafstemninger om grundlovsændringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1347 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 94 ændres »og § 42« til: »§ 42 og § 88«.

2. I § 95, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Folkeafstemning efter grundlovens § 88 skal afholdes inden 1/2 år efter Folketingets endelige vedtagelse af forslaget.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2009. Loven finder anvendelse på folkeafstemninger, der afholdes den 1. marts 2009 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 24. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen