Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)

(Kommunal kvalitetskontrakt, borgerrådgiver m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008, som ændret ved § 1, nr. 3, 4 og 6, i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 62 affattes således:

»§ 62. Kommunalbestyrelsen skal i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakten skal offentliggøres.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontraktens indhold, udformning og offentliggørelse.«

2. Efter § 62 indsættes:

»§ 62 a. Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt efter § 62. Redegørelsen skal offentliggøres.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler om indhold, udformning og offentliggørelse af redegørelsen om opfølgningen på kvalitetskontrakten.

§ 62 b. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsstrategiens indhold og udformning.«

3. § 62 c, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted, redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens udbudsstrategi efter § 62 b. Redegørelsen skal offentliggøres.«

4. Efter § 65 d indsættes:

»§ 65 e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 64 b, § 65, § 65 a eller flere af de nævnte bestemmelser.«

§ 2

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 30. oktober 2008, som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 33 affattes således:

»§ 33. Regionsrådet skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke regionale driftsområder regionsrådet påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsstrategiens indhold og udformning.«

2. § 35, stk. 1, affattes således:

»Regionsrådet skal inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til regionsråd finder sted, redegøre for, hvordan regionen følger op på regionens udbudsstrategi efter § 33. Redegørelsen skal offentliggøres.«

3. § 35, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

§ 4

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal første gang vedtage og offentliggøre kommunens kvalitetskontrakt senest den 1. juli 2010.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal første gang senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag for 2012 redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kvalitetskontrakten.

§ 5

Dispensationer meddelt i henhold til § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse til etablering af en borgerrådgiverfunktion, der er omfattet af § 65 e i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, gælder for den resterende del af valgperioden.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. februar 2009

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen