Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afgørelse om yderligere dispensation fra bopælspligten m.v.

Resumé

I oktober 2005 erhvervede klageren K en landbrugsejendom. K søgte dispensation fra bopælspligten, idet der var behov for nødvendig istandsættelse af stuehuset, før indflytning kunne ske. Jordbrugskommissionen J meddelte herefter ved brev af 22. november 2005 dispensation fra bopælspligten frem til den 15. marts 2007. Ved brev af 10. maj 2007 ansøgte K om yderligere dispensation fra bopælspligten, idet han henviste til, at ejendommen fortsat var ubeboelig, og K henviste desuden til de renoveringstiltag, som han havde gennemført i den mellemliggende periode, herunder sikring af fundament og nyt tag på stuehuset. J meddelte herefter en yderligere dispensation fra bopælspligten frem til 1. januar 2008. Herudover stillede jordbrugskommissionen i udsigt, at der kunne forventes en dispensation indtil den 1. oktober 2008, såfremt J inden den 1. januar 2008 havde modtaget dokumentation for, f.eks. ved kontrakter med håndværkere, at beboelsesbygningen var gjort beboelig inden den 1. oktober 2008, således at bopælspligten kunne opfyldes senest pr. denne dato. Det lykkedes ikke K at få håndværkere m.v. til at afgive tilbud, og K ansøgte herefter om at få dispensation til at udsætte bopælspligten til 1. oktober 2008. Efter en besigtigelse af ejendommen meddelte J herefter dispensation frem til 1. juli 2008. Samtidig meddelte J, at K umiddelbart efter den 1. juli 2008 ville blive meddelt et påbud om afhændelse af landbrugsejendommen, såfremt J den 1. juli 2008 konstaterede, at K ikke opfyldte bopælspligten. K klagede over afgørelsen, men Direktoratet for FødevareErhverv fandt, at afgørelsen var i overensstemmelse med gældende regler.

FødevareErhvervs skrivelse af 28. maj 2008, j.nr. 3101-1085-08-4183.

»---

I brev af 21. februar 2008 har De klaget over afgørelse af 18. december 2007 fra Jordbrugskommissionen for Region Sjælland vedrørende yderligere dispensation fra bopælspligten og varsel om efterfølgende afhændelsespåbud, såfremt bopælspligten ikke er opfyldt pr. 1. juli 2008. Sagen vedrører Deres landbrugsejendom på ca. 5,5 ha, matr.nr 2f og 8l...

Jordbrugskommissionen har i overensstemmelse med § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. genoptaget Deres sag ved afgørelse af 18. december 2007. Samtidig er der givet fornyet klagevejledning med frist på 4 uger. Direktoratet for FødevareErhverv har efter fristens udløb modtaget Deres klage ved brev af 21. februar 2008, som derfor afvises. Direktoratet har imidlertid valgt at kommentere Deres anbringender, jf. nedenfor.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

De har den 11. oktober 2005 erhvervet landbrugsejendommen matr. nr. 2f og 8l...De har herefter ansøgt om dispensation fra bopælspligten, idet der var behov for nødvendig istandsættelse af stuehuset, før indflytning kunne ske. Jordbrugskommissionen meddelte herefter ved brev af 22. november 2005 dispensation fra bopælspligten frem til den 15. marts 2007, jf. § 17, stk. 2, jf. § 12, stk. 1, i lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme, (herefter landbrugsloven). Det blev dengang bl.a. oplyst, at landbrugsejendommens beboelesesbygning var i særdeles dårlig stand, at der ikke var bad eller toilet eller afløb fra ejendommen. Det fremgår af afgørelsen, at tidspunktet for bopælspligtens indtræden var fastsat som 1 år ud over den almindelige 6 måneders frist for opfyldelse af bopælskravet i henhold til landbrugslovens § 12, stk. 1, og § 28, stk. 1, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme (herefter landbrugslovscirkulæret), og at jordbrugskommissionen skriftligt skulle underrettes, når De havde taget fast og varig bopæl på Deres landbrugsejendom og dermed opfyldte bopælspligten.

Ved brev af 10. maj 2007 ansøger De herefter om yderligere dispensation fra bopælspligten, idet De henviser til, at ejendommen fortsat er ubeboelig, og De henviser yderligere til de renoveringstiltag, som De har gennemført i den mellemliggende periode, herunder sikring af fundament og nyt tag på stuehuset. De vedlægger billeder som dokumentation og henviser herunder bl.a. til, at der endnu ikke er indlagt vand, og at ejendommen heller ikke er kloakeret endnu.

Jordbrugskommissionen henviser på grund af strukturreformen i deres kvitteringsskrivelse til en forventet længere sagsbehandlingstid end normalt og svarer således med afgørelse af 2. oktober 2007. Her meddeler jordbrugskommissionen under henvisning til landbrugslovens § 8, stk. 5, en yderligere dispensation fra bopælspligten frem til 1. januar 2008.

Herudover stiller jordbrugskommissionen i udsigt, at der kan forventes en dispensation indtil den 1. oktober 2008, såfremt jordbrugskommissionen inden den 1. januar 2008 har modtaget dokumentation for, f.eks. ved kontrakter med håndværkere, at beboelsesbygningen er gjort beboelig inden den 1. oktober 2008, således at bopælspligten kan opfyldes senest pr. denne dato.

Jordbrugskommissionen henleder opmærksomheden på, at såfremt De vælger ikke at søge om yderligere dispensation, bilagt den ønskede dokumentation, skal det senest den 1. januar 2008 over for jordbrugskommissionen dokumenteres, at De opfylder bopælspligten. Samtidig tilkendegiver jordbrugskommissionen, at De må påregne at blive meddelt et påbud om afhændelse af landbrugsejendommen, hvis De ikke fremsender den ønskede dokumentation, jf. landbrugslovens § 41, stk. 2.

Jordbrugskommissionen begrunder sin afgørelse med, at den har lagt vægt på, at der allerede har været meddelt dispensation for bopælskravet i det tidsrum, som lovgivningen normalt giver mulighed for ved behov for istandsættelse af beboelsesbygning. Jordbrugskommissionen finder dog, at der på baggrund af oplysningerne i sagen, herunder oplysningerne om beboelsesbygningens stand og Deres bestræbelser på at istandsætte beboelsesbygningen, kan meddeles yderligere forlængelse fra bopælskravet.

I brev af 27. oktober 2007 påklager De jordbrugskommissionens afgørelse. De beskriver udførligt istandsættelsen af ejendommen og redegør endvidere for, at det ikke har været muligt for Dem at få håndværkere og entreprenører til at afgive tilbud eller give et prisoverslag på opgaverne, idet håndværkere alene ville kunne arbejde efter regning. De henviser derfor til, at det ikke vil være muligt at fremlægge aftaler med håndværkere om de manglende entrepriser, og at sådanne derfor ikke kan forelægges for jordbrugskommissionen, som forudsætter dette for at give dispensation til at udsætte bopælspligten til 1. oktober 2008. De henviser til, at ejendommen gennem lokale håndværkere og egen indsats kan gøres beboelig i 2008 og anmoder derfor ekstraordinært om en dispensation for yderligere et år.

I brev af 30. november 2007 varsler jordbrugskommissionen en besigtigelse på ejendommen den 10. december 2007 til opfølgningen af Deres klage over jordbrugskommissionens afgørelse af 2. oktober 2007. Jordbrugskommissionen forventer hermed at kunne fremskaffe et bedre grundlag for at afgøre, om der vil kunne gives Dem yderligere dispensation fra bopælspligten. Jordbrugskommissionen oplyser, at man efter besigtelsen vil tage stilling til det videre sagsforløb, herunder hvorvidt der kan gives Dem yderligere dispensation fra bopælspligten, som ansøgt i brev af 27. oktober 2007, eller om sagen skal fremsendes som en klage til Direktoratet for FødevareErhverv.

Efter besigtigelsen ved formanden for jordbrugskommissionen og to medarbejdere for jordbrugskommissionens sekretariat træffer jordbrugskommissionen fornyet afgørelse.

I brev af 18. december 2007 meddeler jordbrugskommissionen, at den på møde den 17. december 2007 har vedtaget at meddele Dem yderligere dispensation fra landbrugslovens krav om bopælspligt frem til den 1. juli 2008, jf. landbrugslovens § 8, stk. 5. Det har været jordbrugskommissionens vurdering, at ejendommen med etablering af ekstern kloakering i form af enten nedsivning eller kugletank, samt isolering af stueetage og indretning af køkken og bad, vil være fuldt ud beboelig. Det vurderes videre, at der samlet set ikke er mange ugers arbejde tilbage. Dog har jordbrugskommissionen noteret sig, at De også fortsat forventer at ville have vanskeligt ved at indgå entrepriser om istandsættelse. Samtidig har jordbrugskommissionen vedtaget at meddele Dem, at De umiddelbart efter den 1. juli 2008 vil blive meddelt et påbud om afhændelse af landbrugsejendommen, jf. landbrugslovens § 41, stk. 2, såfremt jordbrugskommissionen den 1. juli 2008 konstaterer, at De ikke opfylder bopælspligten.

Jordbrugskommissionen har på ny behandlet Deres klage og truffet ny afgørelse og har herefter ikke fundet anledning til at videresende Deres klage af 27. oktober 2007 til Direktoratet for FødevareErhverv. Jordbrugskommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ved besigtigelsen er tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for, at istandsættelsen af beboelsesbygningen realistisk vil kunne være så fremskreden den 1. juli 2008, at ejendommen vil være beboelig pr. denne dato.

Jordbrugskommissionen giver i afgørelsen af 18. december 2007 fornyet klagevejledning, da dispensationen ikke fuldt ud imødekommer Deres ansøgning, hvorefter afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen kan påklages til Direktoratet for FødevareErhverv, jf. § 38 i landbrugsloven.

I februar 2008 retter De henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv og forklarer i telefonsamtale med undertegnede, Elsbeth Teichert, at De finder det problematisk at jordbrugskommissionen har afgjort sagen og ikke videresendt klagen til direktoratet under henvisning til, at der er tale om et skøn og at kun retlige spørgsmål kan påklages til direktoratet. Idet det ikke var muligt at forholde sig til sagen alene gennem telefoniske oplysninger, blev De opfordret til at fremsende det oprindelige klagebrev og jordbrugskommissionens afgørelse direkte til direktoratet, som herefter foretog en høring hos Jordbrugskommissionen for Region Sjælland.

I brev af 28. marts 2008 oplyser jordbrugskommissionen, at man på møde den 27. marts 2008 har behandlet sagen på ny og oplyser, at der ikke i klagen er fremkommet nye og relevante oplysninger, som ikke var jordbrugskommissionen bekendt ved sagens behandling senest den 17. december 2007. På dette grundlag fastholder jordbrugskommissionen sin afgørelse af 18. december 2007. Jordbrugskommissionen henviser endvidere til, at man ved afgørelsen af 18. december 2007 har været opmærksom på, at henvendelsen af 27. oktober 2007 ikke fuldt ud er imødekommet, hvorefter jordbrugskommissionen ved afgørelsen af 18. december 2007 har givet klagevejledning med 4 ugers klagefrist. Samtidig har man i afgørelsen af 18. december 2007 gjort opmærksom på, at man ikke fandt anledning til at videresende klagen til Direktoratet for FødevareErhverv. Jordbrugskommissionen finder derfor, at klagen ikke er rettidigt indsendt.

Endelig oplyser jordbrugskommissionen, at De har fået kopi af udtalelsen af 28. marts 2008, idet De inden 4 uger har mulighed for at fremkomme med supplerende bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv. Direktoratet for FødevareErhverv har ikke modtaget yderligere oplysninger.

Direktoratets bemærkninger

Indledningsvis skal Direktoratet for FødevareErhverv tage udgangspunkt i de fremsendte sagsakter, hvoraf det fremgår, at Jordbrugskommissionen for Region Sjælland har genoptaget Deres sag, efter at der har været indgivet klage, hvilket der er hjemmel til i § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv.

Jordbrugskommissionen har ved den fornyede afgørelse, der ikke giver Dem fuldtud medhold, tillige givet fornøden klagevejledning, jf. Forvaltningslovens § 25, stk. 1, samt en frist på 4 uger til indgivelse af klage, jf. § 16, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse om jordbrugskommissioner mv.

Deres klage er således ikke indgivet rettidigt, men Direktoratet for FødevareErhverv har valgt at kommentere Deres klage bl.a. under henvisning til, at De efter telefonisk samtale blev opfordret til at indsende seneste korrespondance, og idet det ikke var direktoratet bekendt, at jordbrugskommissionen havde genoptaget klagesagen samtidig med, at der blev givet fornyet klagevejledning. Samtidig har det været af afgørende betydning, at der ikke er andre parter med modstående hensyn, som er involveret i sagen.

Med hensyn til den trufne afgørelse, jf. jordbrugskommissionens brev af 18. december 2007, fremgår det af sagen, at jordbrugskommissionen på baggrund af Deres klage valgte at søge sagen yderligere oplyst, idet man besigtigede ejendommen forud for afgørelsen i den genoptagne sag. Med udgangspunkt i sagens øvrige oplysninger og den gennemførte besigtigelse traf jordbrugskommissionen ny afgørelse, jf. brev af 18. december 2007.

Direktoratet finder, at jordbrugskommissionen har handlet i overensstemmelse med gældende regler ved at søge sagen yderligere oplyst og på dette grundlag at genoptage sagen, jf. § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv.

Afslutningsvis bemærkes, at jordbrugskommissionens afgørelse beror på et skøn. Direktoratet finder, at dette skøn er udøvet inden for lovgivningens rammer, og at skønnet ikke lider af retlige mangler. Samtidig er der givet korrekt klagevejledning.

Da Direktoratet for FødevareErhverv kun kan tage stilling til retlige spørgsmål, jf. § 16, stk. 1, i nævnte bekendtgørelse om jordbrugskommissioner mv., ville Deres klage alligevel ikke have fået et andet udfald, selvom klagen var indkommet inden klagefristens udløb.

Jordbrugskommissionen har i afgørelsen af 18. december 2007 varslet et genafhændelsespåbud, såfremt bopælspligten ikke er opfyldt pr. 1. juli 2008. Opmærksomheden henledes imidlertid på, at påbud om afhændelse af ejendommen meddeles med en frist på mindst 6 måneder og højst 1 år, jf. § 42, stk. 2, i landbrugsloven.

Med venlig hilsen

---«