Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. februar 2009

Forslag

til

Lov om ændring af tronfølgeloven

(Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88)

§ 1

I tronfølgeloven, lov nr. 170 af 27. marts 1953, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved en konges eller en regerende dronnings død overgår tronen til den pågældendes søn eller datter, således at den ældre går forud for den yngre.«

2. I § 2, stk. 2, og i § 5, stk. 3, indsættes efter »kongens«: »eller den regerende dronnings«, og i § 6 indsættes efter »konge«: »eller en regerende dronning«.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Dør en konge eller en regerende dronning uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til den pågældendes broder eller søster. Har kongen eller den regerende dronning flere søskende, eller er nogen af den pågældendes søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse.«

4. I § 4 udgår »mænd fremfor kvinder og for«.

5. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til kongens eller den regerende dronnings indgåelse af ægteskab kræves Folketingets samtykke.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

, den 24. februar 2009