Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om forlængelse af tilladelse fra juli 2004 til supplering af parcelhusejendom, som ikke er fritliggende.

Resumé

Jordbrugskommissionen J havde meddelt afslag på ansøgning om forlængelse af tilladelse fra juli 2004, hvorefter S kunne erhverve 0,5 ha fra en landbrugsejendom til supplering af sit parcelhus. Direktoratet for FødevareErhverv ophævede afgørelsen og hjemviste den til fornyet behandling, da det var en retlig fejl, at ansøgningen kun var vurderet i henhold til cirkulærets § 7, stk. 2, og ikke i henhold til cirkulærets § 7, stk. 3.

FødevareErhvervs skrivelse af 15. maj 2008. j. nr. 3101-1083-08-4200

»---

I brev af 18. december 2007 har De klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest den 23. november 2007 har meddelt afslag på en ansøgning om forlængelse af tilladelse fra juli 2004, hvorefter S kan erhverve 0,5 ha fra Es landbrugsejendom til supplering af parcelhusejendommen matr.nr. 62 ...på 935 m2. Nu er J sælger af arealet og G og S køber.

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling, da det er en retlig fejl, at ansøgningen kun er vurderet i henhold til cirkulærets § 7, stk. 2, og ikke i henhold til cirkulærets § 7, stk. 3.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 19. maj 2004 har Landinspektørerne Hvenegaard A/S søgt Jordbrugskommissionen for Sønderjyllands Amt om tilladelse til at ophæve landbrugspligten på 0,5 ha af landbrugsejendommen matr.nr. 152 m.fl.,... der tilhører E.

Arealet ønskes erhvervet af S og overført til parcelhusejendommen matr.nr. 62 smst. på 935 m2.

Jordbrugskommission har den 29. juli 2004 meddelt tilladelse til det ansøgte efter landbrugsloven fra 1999.

I brev af 21. februar 2007 har Hvenegaard A/S søgt Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest om, at den tidligere sag genoptages, idet tilladelsen i den tidligere sag er udløbet.

Ifølge erklæring af 26. februar 2007 fra J som ny ejer af ejendommen matr.nr. 152 m.fl. sælger han det samme areal på 0,5 ha til G og S.

Jordbrugskommissionen har den 23. november 2007 meddelt afslag på det ansøgte i henhold til landbrugslovens § 7, stk. 2, idet kommissionen ikke finder, at der er tale om en fritliggende parcel i landzone.

Kommissionen har ved sagens afgørelse lagt vægt på, at landbrugsloven blev ændret pr. 1. sep. 2004, altså mindre end 5 uger efter tilladelsen blev givet efter den tidligere lovgivning, og at de nye regler om, at den supplerede parcel skulle være fritliggende og i landzone var kendt ved lovens vedtagelse d. 9. juni 2004.

Det er derfor kommissionens vurdering, at der har været tid nok til at benytte den meddelte tilladelse, og at det har været tydeligt efter den gældende lov, at der ikke kunne forventes en forlængelse af fristen på 3 år til at benytte en allerede meddelt tilladelse.

I brev af 18. december 2007 har De klaget over afgørelsen.

De redegør for sagens forhistorie og fremhæver følgende:

1. Ansøgningen tilbage fra 2004 var begrundet i, at der med E var opnået en aftale om ansøgernes køb af det pågældende areal.

2. E har imidlertid i efterfølgende periode været bebyrdet med en skilsmisse og deraf angivelige økonomiske stramninger, der bl.a. nødvendiggjorde en låneomlægning i juni 2005.

3. Endelig dør E i en tidlig alder i 2006.

4. Disse forhold har bevirket, at det ikke tidligere har været muligt at få overdragelsen gennemført.

Jordbrugskommissionen har den 4. marts 2008 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Det fremgår af § 7, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme (bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme nr. 1202 af 9. oktober 2007), at der kan meddeles tilladelse til, at landbrugspligten ophæves, når særlige forhold taler for det.

Det følger af § 7, stk. 2, i cirkulære om lov om landbrugsejendomme (cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005), at der kan tillades suppleret op til arealgrænsen på 2 ha, hvis jordbrugskommissionen finder, at der er tale om en parcel i landzone, der ud fra sin beliggenhed mv. kan karakteriseres som en fritliggende parcel, uanset at afstanden til andre beboelsesbygninger er mindre end 100 m.

Ved vurderingen af, om landbrugspligten i andre situationer end nævnt i stk. 2 kan tillades ophævet ved supplering af en parcel i landzone med helårs- eller fritidsbolig til et samlet areal, der er over 5000 m2, men under 2 ha, skal der i henhold til cirkulærets § 7, stk. 3, bl.a. lægges vægt på,

1. at der er tale om arealer til bebyggelse, have, parkering, lagerplads, afskærmende beplantning og lignende formål,

2. at parcellen får en naturlig afgrænsning i marken i forhold til eksisterende skel, veje, hegn, mindre træbevoksninger, vandhuller, skrænter mv., herunder at parcellen normalt kun omfatter en lod, og

3. at de jordbrugsmæssige interesser tilgodeses ved, at der tages hensyn til jordernes bonitet og til, at der ikke opstår en uhensigtsmæssig arrondering af landbrugsjorderne.

I et tilfælde, hvor en parcelhusejendom på 935 m2 søges suppleret med 0,5 ha, og ansøgningen kun er vurderet efter regelsættet i cirkulærets § 7, stk. 2, er det en retlig fejl, at ansøgningen kun er vurderet i henhold til cirkulærets § 7, stk. 2, og ikke i henhold til cirkulærets § 7, stk. 3.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Med venlig hilsen

----«