Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Aggersborggård Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre et område ved Aggersborggård som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Aggersborggård Vildtreservat i Nordjyllands Amt omfatter jf. kortbilag:

1) Følgende landarealer ved Aggersborg:

a) De dele af matr.nr. 1a Aggersborg By, Aggersborg og de dele af matr.nr. 9 Thorup By, Aggersborg, der er beliggende sydøst og sydvest for digefoden af den digestrækning, som langs Sønderslette og Digløre Holm forløber i nordøstlig og sydøstlig retning; samt de dele af matr.nr. 1a Aggersborg By, Aggersborg, der er beliggende sydøst for en ret linie i forlængelse af den nordøstlige digestrækning nordvest for Sønderslette;

b) de dele af matr.nr. 1a Aggersborg By, Aggersborg, der er beliggende syd for digefoden af den digestrækning, som fra Aggersborggård forløber i vestlig retning, samt de dele af samme matr.nr., der er beliggende syd for en ret linie i forlængelse af samme digestrækning indtil det punkt, hvor linien rammer kysten ud for Digløre Holm;

c) matr.nr. 20ø og 10a Aggersborg By, Aggersborg, de lodder af matr.nr. 8a, 7a og 6d smst., som er beliggende syd for Aggersborgvej, samt matr.nr. 2ax, 2 og 1b smst.

2) Den del af Limfjorden, som afgrænses:

a) Mod nordvest af en ret linie nævnt under nr. 1, a) i forlængelse af den nordøstlige digestrækning nordvest for Sønderslette til position 56º 59,66 N. 9º 13,13 E;

b) mod sydvest af en ret linie i sydøstlig retning fra sidstnævnte position til position 56º 59,01 N. 9º 14,94 E syd for Borreholm;

c) mod sydøst fra sidstnævnte position i en afstand af 100 meter fra kysten sydøst om Borreholm til position 56º 59,46 N. 9º 16,17 E øst for Borreholm;

d) mod øst af en ret linie fra sidstnævnte position til position 56º 59,66 N. 9º 16,22 E;

e) mod nordøst af en ret linie fra sidstnævnte position til skellet mellem 2 og 21b Aggersborg By, Aggersborg.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandlinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (WGS 84).

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt på reservatets vandareal.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt på reservatets landarealer.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale.

 

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 5 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2000.

Stk. 2. Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 21. oktober 1975 om Aggersborggård Vildtreservat ophæves.

 

 

 

AL497_1.GIF Size: (498 X 706)

Miljø- og Energiministeriet, den 16. maj 2000

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen