Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – et parti tarme kunne ikke genindføres fra Filippinerne

Resumé

Fødevareregionen Nord, Kontrolafdeling Århus, havde afvist at godkende et parti saltede tarme til genindførsel fra Filippinerne, da partiet var i begyndende fordærv. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede påbuddet om destruktion af partiet.

NN
Den 30. juni 2008
Sagsnr.: 118/12268
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om afvisning af genindførsel af et parti tarme

De har ved brev af 7. april 2008 klaget over afgørelse af 26. marts 2008 fra Fødevareregion Nord, Grænsekontrollen i Århus (herefter grænsekontrollen), om afvisning af genindførsel af et parti saltede tarme, 1.200 kg netto og påbud om og destruktion af partiet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Nord, Grænsekontrollen i Århus, gav ved brev af 4. marts 2008 tilladelse til, at et parti saltede tarme afsendt til Filippinerne kunne hjemtages og præsenteres for veterinærkontrol med henblik på efterfølgende genindførsel. Det fremgår af afgørelsen, at partiet var hjemtaget under transport til Manila pga. annulleret ordre.

Grænsekontrollen gennemførte veterinærkontrollen den 26. marts 2008. Det fremgår af kontrolskemaet af samme dato, at den fysiske kontrol ikke var tilfredsstillende, idet næsten alle tønder havde bombage, en kraftig forrådnelseslugt og var i begyndende fordærv.

Grænsekontrollen traf den 26. marts 2008 afgørelse om afvisning af partiet og påbød destruktion af partiet under grænsekontrollens tilsyn. Afgørelsen var begrundet med resultatet af ovennævnte fysiske kontrol. Grænsekontrollen henviste i afgørelsen til veterinærkontrolbekendtgørelsens1)§ 20 og art. 14 i fødevareforordningen2).

De klagede over afgørelsen ved brev af 7. april 2008. De anførte, at virksomheden har erfaring for, at det er muligt at gøre produktet egnet til menneskeføde med den rette behandling.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Veterinærkontrolbekendtgørelsen finder anvendelse ved genindførsel af fødevarer, jf. bekendtgørelsens § 1.

Reglerne for at ansøge om tilladelse til at kunne føre fødevarer til veterinærkontrol med henblik på, at genindføre fødevarerne fremgår af §§ 32-33 i veterinærkontrolbekendtgørelsen. Det fremgår af § 34 i veterinærkontrolbekendtgørelsen, at grænsedyrlægen på baggrund af veterinærkontrol af partiet afgør, om partiet kan genindføres.

Veterinærkontrollen består af identitetskontrol og fysisk kontrol. Der henvises til § 2, stk. 2, nr. 5, jf. § 2, stk. 2, nr. 3, litra b og c, i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager lægger ud fra oplysningerne i sagen til grund, at den fysiske kontrol viste, at partiet var i begyndende fordærv med bombage og en kraftig forrådnelseslugt.

Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige, jf. art. 14, stk. 1, i fødevareforordningen. Fødevarer betragtes efter art. 14, stk. 2, i samme forordning, som farlige, hvis de er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. Der skal ved afgørelsen af, om en fødevare er uegnet til menneskeføde, tages hensyn til om den er uacceptabel, hvis den anvendes som tiltænkt, pga. forrådnelse eller fordærv, jf. herved art. 14, stk. 5, i fødevareforordningen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager mener, at fødevarer, der viser tegn på forrådnelse eller fordærv ikke er acceptable som fødevarer og dermed uegnede til menneskeføde. Partiet må derfor ikke markedsføres som fødevarer, jf. art. 14, stk. 1, i fødevareforordningen.

Fødevarer, der er uacceptable som menneskeføde pga. forrådnelse eller fordærv, kan ikke gøres acceptable ved behandling. Partiet vil derfor, uanset eventuel behandling af partiet, fortsat være uacceptabelt og uegnet som fødevare. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager tillader derfor ikke, at partiet undergår en behandling med henblik på efterfølgende anvendelse som fødevare.

Da partiet ikke kan anvendes som fødevare og derfor ikke opfylder gældende bestemmelser, skal grænsedyrlægen (grænsekontrollen) træffe afgørelse om destruktion af partiet, jf. veterinærkontrolbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 3. (og ikke § 20, som anført i grænsekontrollens afgørelse).

Grænsekontrollen skal overvåge destruktionen og fastsætte de nærmere vilkår herfor, jf. § 19, stk. 3, jf. stk. 7, i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager afgørelsen.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse. Partiet skal derfor destrueres under grænsekontrollens tilsyn. Grænsekontrollen skal således overvåge destruktionen og fastsætte de nærmere vilkår herfor.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Nord, Grænsekontrollen i Århus, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 444 af 19. maj 2006 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer med senere ændringer

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer