Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – destruktion af et parti importeret laks

Resumé

Fødevareregionen Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, havde beslaglagt et parti laks, importeret uden kontrol på et veterinært grænsekontrolsted. Da importøren havde videresolgt dele af partiet og oparbejdet en anden del af partiet, kunne det ikke længere identificeres som det oprindeligt indførte parti. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede derfor, at partiet ikke kunne rekonstrueres og returneres ud af EU, men skulle destrueres.

Dahl Advokatfirma
Kongensgade 70
6700 Esbjerg
Att. advokat Rasmus Kyhn
Den 17. september 2008
Sagsnr.: 121/12227
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om laks angiveligt fra Chile, Deres ref.nr. 561.204 - HRR

De har ved brev af 13. december 2007 på vegne af NN A/S klaget over afgørelse af 20. november 2007 fra Fødevareregion syd, Kontrolafdeling Esbjerg, om påbud om tilbagekaldelse og destruktion af et parti laks angiveligt fra Chile.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har modtaget klagen fra Fødevarestyrelsen den 15. april 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

Dette betyder, at NN A/S skal destruere partiet (herunder tilbagekalde eventuelle dele af partiet fra senere omsætningsled som sket).

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion syd, Kontrolafdeling Esbjerg, beslaglagde den 20. november 2007 et parti laks, 21 ton netto, angiveligt med oprindelse i Chile.

Ved afgørelse af 20. november 2007 påbød fødevareregionen partiet destrueret, herunder skulle dele af partiet tilbagekaldes fra senere omsætningsled.

Fødevareregionen henviste til § 11 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer1)som hjemmel for påbudet om destruktion og henviste til art. 19 i fødevareforordningen2)som hjemmel for påbudet om tilbagetrækning fra senere omsætningsled.

Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at partiet ikke havde været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse, som i dette tilfælde var Århus. Partiet var ankommet med skib til Århus. 6,3 ton af partiet var solgt til en virksomhed i Hirtshals. 8,1 ton var optøet. Det fremgår ikke af afgørelsen, i hvilket omfang der er sammenfald mellem disse mængder. Det fremgår imidlertid af kontrolrapporten fra tilsynet den 20. november 2007, at 6,3 ton er videresolgt og 8,1 ton er under forarbejdning hos NN A/S.

Fødevareregionen oplyste i afgørelsen, at et sådant parti skal påbydes returneret eller destrueret og begrundede påbudet om destruktion med, at der ikke længere var tale om et samlet parti, da dele af partiet er optøet og delvist forarbejdet. Fødevareregionen henviste til § 2, stk. 10, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer.

De klagede på vegne af NN A/S over afgørelsen ved brev af 13. december 2007. De har bl.a. anført følgende:

Veterinærkontrollen skulle forestås af transportøren, der ved en fejl aflyste en planlagt kontrol uden at få aftalt et nyt tidspunkt for kontrol.

NN A/S videresolgte 6,3 ton af partiet til en virksomhed i Hirtshals, der optøede varerne. Den resterende del af partiet lå nedfrosset hos NN A/S.

De ønsker at påbudet om destruktion begrænset til den del af partiet, der er solgt til virksomheden i Hirtshals, mens den resterende del af partiet ønskes veterinærkontrolleret med henblik på efterfølgende forarbejdning hos NN A/S.

De oplyser endvidere, at Deres klient er bekendt med, at der er praksis for en sådan fremgangsmåde i tilfælde, hvor der er tale om ekspeditionsmæssige/menneskelige fejl, som køberen er uden skyld i.

Fødevareregionen fremsendte sagen til Fødevarestyrelsen ved brev af 17. december 2007 og oplyste i fremsendelsesbrevet, at NN A/S efter fødevareregionens udstedelse af påbudet har sendt partiet til en fiskemelsfabrik i Tyskland, hvor det er oparbejdet til fiskemel og herefter tilbageholdt.

Ved e-mail af 29. august 2008 sendte Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager en kopi af fødevareregionens fremsendelsesbrev af 17. december 2008 om, at partiet var sendt til Tyskland og oparbejdet til fiskemel, til Dem med henblik på partshøring.

De sendte ved e-mail af 9. september 2008 yderligere bemærkninger og dokumentation, bl.a., at fødevareregionens oplysning alene omhandlede den optøede del af partiet (6,3 ton), og at denne del var oparbejdet til fiskemel og derefter destrueret i et anlæg i Tyskland.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Det fremgår af § 11, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer, at fødevareregionen skal beslaglægge fødevarer, som er ført ind i EU fra tredjelande uden at have været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse. Det fremgår af samme stykkes 2. pkt., at fødevareregionen påbyder at returnere eller destruere partiet efter reglerne i § 19 i samme bekendtgørelse. Hvis det konkrete parti både kan returneres og destrueres, skal påbudet indeholde begge muligheder. Hvis returnering konkret ikke er muligt, skal påbudet ikke indeholde denne mulighed. Fødevareregionen skal således træffe afgørelse med det indhold i påbudet, der er relevant i det konkrete tilfælde.

Det er partiet (det konkret indførte parti), der kan returneres efter reglerne i § 19. Et parti, der er helt eller delvist videresolgt, oparbejdet ved optøning eller destrueret, kan ikke længere identificeres eller rekonstrueres som det oprindeligt indførte parti. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er derfor enig i, at fødevarerne i denne sag ikke kan returneres, jf. § 2, stk. 10, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer.

Partier, der ikke kan returneres skal destrueres, jf. § 19, stk. 6, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er derfor enig i, at fødevareregionens afgørelse alene skulle indeholde et påbud om destruktion.

Det fremgår af art. 19 i fødevareforordningen, at virksomheder skal trække fødevarer tilbage fra senere omsætningsled, hvis fødevarerne ikke overholder krav til fødevaresikkerheden. Formålet med reglerne om veterinær grænsekontrol er bl.a. at fastlægge det enkelte partis sundhedsmæssige status og herved bl.a. tilgodese fødevaresikkerheden og folkesundheden. Da partiet ikke er undersøgt, og dets status dermed er ukendt, overholder det således ikke kravene til fødevaresikkerheden. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er derfor enig i, at NN A/S skulle trække de dele af partiet, der er videresolgt, tilbage fra disse senere omsætningsled i overensstemmelse med art. 19 i fødevareforordningen.

Med hensyn til muligheden for efterfølgende veterinærkontrol med henblik på efterfølgende forarbejdning hos NN A/S bemærkes følgende: Ved manglende veterinærkontrol er der efter § 11 alene hjemmel til at påbyde returnering eller destruktion. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er således enig i, at fødevareregionen ikke har hjemmel til at give mulighed for efterfølgende veterinærkontrol.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afgørelse af 20. november 2007.

Dette betyder, at NN A/S skal destruere partiet (herunder tilbagekalde eventuelle dele af partiet fra senere omsætningsled som sket).

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion syd, Kontrolafdeling Esbjerg, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 444 af 19. maj 2006 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer med senere ændringer. Reglerne findes nu i bekendtgørelse nr. 830 af 13. august 2008 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer