Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. februar 2009)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter).

(Lovforslag nr. L 155).

Lovforslagets formål er at indføre hjemmel til, at regionsrådet hjemtransporterer afdøde patienter i to situationer.

For det første omfatter forslaget personer under 18 år, der overflyttes til et andet sygehus, hvor overflytningen er begrundet i sundhedsfaglige hensyn eller pladsmæssige hensyn. Gruppen forventes at udgøre ca. 35 afdøde børn og unge om året.

For det andet omfatter lovforslaget voksne, der overflyttes til et andet sygehus, hvor overflytningen alene er begrundet i pladsmæssige hensyn. Antallet af overflyttede afdøde patienter over 18 år skønnes at være meget begrænset, ca. 20 om året.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2009, men med virkning fra 1. januar 2007, hvor sundhedsloven og kommunalreformen trådte i kraft. For de hjemtransporter, der har fundet sted siden 1. januar 2007 og frem til lovens ikrafttræden, udbetaler regionsrådet dokumenterede udgifter.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale det til Folketingets velvillige behandling.