Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

 

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse.

 

 

§ 1. De Staten tilhørende saakaldte Lemdrup Sandholme i Liimfjorden skulle snarest muligt søges afhændede ved offentlig Auction.

 

§ 2. Fremdeles bemyndiges Finansministeriet til, efterhaanden, når Leilighed gives dertil, at afhænde de Staten tilhørende mindre Domaineeiendomme, som ikke høre til Statens Bøndergods, saasom mindre steder på hidtilværende Hovedgaardstartsgrund under 2 Tdr. Hartkorn, ubebyggede Arealer under 5 Tdr. Hartkorn, små Krosteder, Søer og Damme, Rettigheder til Fiskeri og Rørskær, og andre deslige Eiendomme og Rettigheder.

 

§ 3. Afhændelsen bør skee ved offentlig Auction, forsaavidt ikke Mangel på Vei til de paagældende Grundstykker eller andre særegne Forhold maatte medføre, at de bør sælges underhaanden. Salg bør kun iværksættes, naar der kan opnaaes en Kjøbesum, der staar i et for Statskassen fordeelagtigt Forhold til den rene Indtægt, der efter muligt nøiagtig Beregning kan udbringes af Eiendommen som Statseiendom.

 

§ 4. Finansministeriet skal underhaanden kunne afhænde de Steder paa forhenværende Hovedgaardstartsgrund, der beboes af Boelsmænd eller Husmænd, som Fæstere eller Leiere, til Brugere eller Livsarvinger, overensstemmende med de i Loven af 8de April 1851 om Selveiendoms Indførelse på det Staten tilhørende Bøndergods foreskrevne Regler. Forsaavidt Ministeriet imidlertid, paa Grund af særegne Omstændigheder, maatte finde sig foranlediget til at anvende en anden Fremgangsmaade med hensyn til enkelte af de omhandlede Steder eller enkelte Dele af sammes Tilliggende, beholde Brugerne eller deres Livsarvinger de Begunstigelser, som hidtil have været ansete som hjemlede i de for Afhændelse af Bøndergodset på Domainerne gjældende kongelige Resolutioner.

 

§ 5. Hvor Statskassen må anses som Godsets Eier at have en Herlighedsret over Gadejorderne i Godsets Byer, skal Domainebestyrelsen være bemyndiget til, med Bylaugets Samtykke, at afhænde undværlige Dele af Gadejorden som fri Eiendom til Huspladse eller anden for Byen gavnlig særegen Afbenyttelse, enten mod contant Kjøbesum, eller uden Kjøbesum, men mod en passende Grundafgift af Jordstykket, som Vederlag for Statens Herlighedsret.

 

Note: §§ 1 til 4 har ikke længere betydning.

 

Givet i, den 27. januar 1852

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Vi Frederik den Syvende

/x

Redaktionel note
  • 1) Bekendtgørelsesdatoen er fiktiv og indsat af systemtekniske grunde.