Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Beskyttelse af visse dyrearter m.v.).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4864
Lovf som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4818
1.beh 26/3 09 FF 4888
Betænkning 29/4 09 Tillæg B 833
2.beh 12/5 09 FF 7166
3.beh 28/5 09 FF 8272
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 626
Lov nr 514 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren.
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har som hovedformål at supplere gennemførelsen af habitatdirektivets artikel 12 og 16 om at beskytte visse dyrearter, som er opført på direktivets bilag IV. Loven supplerer endvidere gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5 og 9, der beskytter vilde fugle i EU. Loven er af overvejende formel karakter og præciserer især miljøministerens pligt til at overholde og gennemføre fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.