Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2009 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2009)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1359 af 19. december 2008 om regulering af fiskeriet i 2009 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2009), foretages følgende ændringer:

1. Efter § 172 indsættes:

»§ 172 a. I forbindelse med indførelse af ny indsatsregulering baseret på kW-dage, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 og bilag II A i Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009, vil Fiskeridirektoratet efter kommende regelsæt herom kunne tildele kW-dage til fartøjer, der fortsat er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister og i januar 2009 har haft havdagetilladelse, jf. § 172.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet vil i det omfang det kommende regelsæt giver mulighed herfor kunne tildele kW-dage, jf. stk. 1, på grundlag af kapaciteten (BT og kW) for et fartøj, der er udgået af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, i samme omfang som hvis fartøjet fortsat var registreret, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 3:

1) fartøjet har haft havdagetilladelse i januar 2009, jf. § 172,

2) fartøjets ejer, før fartøjet slettes i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, anmoder om og modtager Fiskeridirektoratets bekræftelse på at kunne opnå kW-dage på grundlag af det udgåede fartøj, og

3) fartøjet på tidspunktet for anmodningen efter nr. 2 er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

Stk. 3. Muligheden for at få tildelt kW-dage efter kommende regelsæt, jf. stk. 1 og 2, bortfalder, hvis kapaciteten (BT og kW) fra det fartøj, der er udgået af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, er genanvendt helt eller delvist, før Fiskeridirektoratet har truffet afgørelse om tildeling.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2009.

Fiskeridirektoratet, den 3. marts 2009

Anders Munk Jensen

/ Martin Andersen

Omtryksnote
  • 05-03-2009:
  • Bekendtgørelse nr. 163 af 3. marts 2009 om ændring af om regulering af fiskeriet i 2009 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2009) er omtrykt grundet fejl i titlen, hvor ordet "bekendtgørelse" ved en fejl var udgået.