Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. februar 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

(Anvendelse af kollektive overenskomster)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. december 2008 og var til 1. behandling den 13. januar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 4. november 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 40. Den 3. december 2008 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra 3F Fagligt Fælles Forbund.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget er imod lovforslaget, da det ikke vil ændre noget som helst – ud over at prøve at få Europa-Kommissionen til at opgive en retssag. En vedtagelse af lovforslaget vil således ikke give en EU-borger, f.eks. en polsk sømand, der arbejder på et dansk skib under den danske sømandslov, betaler dansk skat, får danske sygedagpenge og er omfattet af danske arbejdsmiljøregler, mulighed for på lige fod med en dansk sømand at blive aflønnet efter en dansk overenskomst. Den danske fagbevægelse får ikke den samme ret til at tegne overenskomst som f. eks. et polsk fagforbund på et dansk skib.

Lovforslaget vil således ikke ændre på en praksis, hvor DIS-loven i strid med EU-retten diskriminerer andre landes EU-borgere i forhold til danske søfolk på danske skibe. EU giver alle EU-borgere ret til at søge og få arbejde i andre EU-lande. De enkelte EU-lande må ikke diskriminere ud fra f.eks., hvor man bor, og de må ikke bruge f.eks. bopæl til at gøre forskel på, hvad folk skal have i løn. Det er en del af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Denne ret gælder selvfølgelig også for søfolk. Selv med en vedtagelse af lovforslaget vil DIS-loven i praksis fratage søfolk fra f.eks. Polen denne ret. De må ganske vist godt sejle på danske skibe og dermed arbejde på en dansk arbejdsplads. Så langt så godt. Men de må ikke få den samme løn og overenskomst som danske søfolk. Det forhindrer DIS-loven – også selv om lovforslaget bliver vedtaget.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
3


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 83

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 12/2-09 fra 3F Fagligt Fælles Forbund
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 83

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 12/2-09 fra 3F Fagligt Fælles Forbund, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om hensigten med lovforslaget, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om lovforslaget vil indebære nogen form for ændret retsstilling i henhold til DIS-lovens § 10, stk. 2, for ikkedanske EU-borgere, hvad angår retten til at være omfattet af en overenskomst tegnet af danske organisationer, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om den foreslåede ændring i § 10, stk. 2, skal forstås således, at en dansk overenskomst kan omfatte en EU-søfarende, hvis dennes arbejdsforhold i øvrigt har en tilstrækkelig snæver tilknytning til Danmark, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå