Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 11. november 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 2, nr. 2 og 4 ændres »2« til: »1«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 5. marts 2009.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 2. marts 2009

Henning Steensig

/ Lasse Sundahl