Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1329 af 18. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 26 som nyt nr.:

»26 a. bk-MBDB (2-methylamino-1-(3,4-methylendioxyphenyl)-butan-1-on).«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 80 som nyt nr.:

»80 a. 7-hydroxymitragynin.«

3. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 86 som nyt nr.:

»86 a. Kratom (mitragyna speciosa).«

4. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 95 som nyt nr.:

»95 a. MDPV (1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on).«

5. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 115 som nyt nr.:

»115 a. Mitragynin.«

6. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 143 som nye numre:

»143 a. p-FBT (3-(p-fluorbenzoyl)tropan).

143 b. p-flouramfetamin (1-(4-fluorphenyl)propan-2-amin).«

7. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 156 som nyt nr.:

»156 a. PPP (α-pyrrolidinopropiophenon).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 2009.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 10. marts 2009

Jakob Axel Nielsen

/ Lars Petersen