Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – krav om personaletoilet ved autorisation af fødevarevirksomhed

Resumé

Fødevareregionen Nord, Kontrolafdeling Aalborg, havde i autorisation af et mosteri fastsat vilkår om særskilt personaletoilet. Fødevareregionen henviste til, at kravet om et tilstrækkeligt antal toiletter fremgår af hygiejneforordningen.

Virksomheden havde ønsket at benytte toilettet i privatboligen, der lå lige ved produktionslokalet. Virksomheden begrundede dette med, at der ville blive en begrænset produktion udført af ejer selv.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede vilkåret, da der ikke kan stilles krav til den personlige hygiejne i en privat husstand.

NN
Den 19. august 2008
Sagsnr.: 233/13022
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om personaletoilet

De har ved brev af 26. juli 2008 klaget over afgørelse af 11. juli 2008 fra Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg, om personaletoilet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med Deres projekt om autorisation af ny fødevarevirksomhed, der skal fremstille most af egne æbler og marmelader, fastsatte fødevareregionen ved afgørelse af 11. juli 2008 krav om særskilt personaletoilet. Fødevareregionen afslog samtidig, at De kunne benytte privat toilet som toiletforhold til produktionslokalet.

Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at der ved autorisation af nye fødevarevirksomheder skal indrettes særskilt personaletoilet. Fødevareregionen henviste til, at der efter art. 4, stk. 2, bilag II, Kapitel 1, stk. 3, i hygiejneforordningen1)skal være et tilstrækkeligt antal toiletter, som er forbundet med et effektivt afløbssystem samt, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

De klagede over afgørelsen ved brev af 26. juli 2008. De anførte bl.a., at produktionen alene vil forekomme få gange på enkelte dage i løbet af efterår og vinter. De mener, at kravet er fastsat af hensyn til ansat personale, men arbejdet bliver udført af ejer selv som eneste person, der arbejder i lokalet. Der er håndvask i produktionslokalet.

Det toilet, De ønsker at bruge, er i privatboligen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Det fremgår af art. 4, stk. 2, jf. bilag II, Kapitel 1, pkt. 3, i hygiejneforordningen, at der i fødevarelokaler skal være et tilstrækkeligt antal toiletter.

Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne2), afsnit VII, kapitel 11, indeholder et afsnit om indretning af toiletter i virksomheder i led efter primærproduktion. Heraf fremgår, at der i fødevarevirksomheder skal være særskilte toiletter til personalet, da der stilles særlige krav til personalets sundhedstilstand. I vejledningen siges bl.a. følgende ombrug af toiletter i privat beboelse:

»I arbejdstiden bør de ansatte i en fødevarevirksomhed af hygiejnemæssige grunde ikke benytte toiletter i privat beboelse. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenblande en fødevarevirksomhed med privat beboelse, især fordi der ikke stilles samme krav til den personlige hygiejne, når man er i den private husstand.«

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er enig i ovenstående forståelse af hygiejneforordningen.

Formålet med kravet om personaletoiletter er ikke at varetage de ansattes interesser, men derimod at varetage fødevaresikkerhedsmæssige hensyn. Det er derfor uden betydning, om der er ansatte. Produktionens omfang er endvidere uden betydning. Det afgørende er, at de personer, der arbejder i fødevareproduktionen, har mulighed for at benytte et særskilt toilet i arbejdstiden. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager er derfor enig i, at det er korrekt, at der stilles krav om særskilt personaletoilet som vilkår for en ny autorisation af en fødevarevirksomhed med produktion af most af egne æbler og marmelader.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af disse grunde afgørelse af 11. juli 2008 fra Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg, om personaletoilet.

Dette betyder, at fødevareregionen kan stille vilkår om særskilt personaletoilet som vilkår for en nyautorisation af en fødevarevirksomhed med produktion af most af egne æbler og marmelader.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Aalborg, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

2) Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne