Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 6 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, fastsættes efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Forskriften finder anvendelse på:

1) Danske og grønlandske last- og passagerskibe med en bruttotonnage på 150 og derover som besejler grønlandsk territorialfarvand.

2) Udenlandske passagerskibe med en bruttotonnage på 150 og derover som besejler indre grønlandsk territorialfarvand, red, havnefaciliteter og anløbssteder.

3) Udenlandske lastskibe med en bruttotonnage på 150 og derover som sejler i regelmæssig fart på Grønland.

Definitioner

§ 2. Ved »fastmonteret isprojektør« forstås en projektør, som ikke kan bevæges i forhold til den monterede retning.

Stk. 2. Ved »indre grønlandsk territorialfarvand« forstås farvandet inden for basislinien som angivet i.h.t. anordning nr. 191 af 27. maj 1963 og som ændret ved anordning nr. 636 af 6. september 1991. Basislinien er vist i officielle danske søkort.

Stk. 3. Ved »territorialfarvand« forstås det indre samt ydre territorialfarvand strækkende 3 sømil ud fra basislinien.

Udstyrskrav

§ 3. Skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, men mindre end 500, skal være udstyret med én fastmonteret isprojektør, der så vidt muligt skal være anbragt i forskibet.

Stk. 2. Skibe med en bruttotonnage på 500 og derover skal være udstyret med to fastmonterede isprojektører anbragt i forskibet.

Funktionskrav

§ 4. Isprojektører skal placeres og monteres således, at udsynet fra styrehuset ikke generes.

Stk. 2. Isprojektører skal kunne lyse forefter i en smal lysvinkel med en sådan effekt, at et objekt vil reflektere lyset i en afstand svarende til længste afstand af:

1) For de i § 3, stk. 1, nævnte skibe enten minimum 500 meter eller minimum to gange stoppedistancen ved fuld fart.

2) For de i § 3, stk. 2, nævnte skibe enten minimum 1000 meter eller minimum to gange stoppedistancen ved fuld fart.

Stk. 3. Isprojektører skal med henblik på funktionsduelighed under alle forhold være udstyret med

1) betjening fra styrehuset,

2) mulighed for fokusering af lyskeglen, betjent fra styrehuset,

3) midler til sikring af tændfunktion ved lave temperaturer, og

4) antikondensfunktion af projektørhuset.

Anvendelse

§ 5. Isprojektører skal anvendes ved sejlads i mørke for tidlig detektering af is. Såfremt føreren skønner, at nedbør eller andre forhold gør, at lyset fra isprojektøren hæmmer udsynet fra broen, kan føreren vælge at slukke for projektøren. Der skal da navigeres med særlig forsigtighed.

Stk. 2. Isprojektører skal være slukket i havn, medmindre andet fremgår af havnereglementet.

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af §§ 3-5 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 4, stk. 2, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 4. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

Ikrafttræden

§ 8. Forskriften træder i kraft den 15. juni 2009.

Søfartsstyrelsen, den 4. marts 2009

Per Sønderstrup

/ Carsten G. Jensen