Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte samt reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

 

I medfør af § 21, stk. 2, nr. 4, § 67, stk. 2, § 73, stk. 8, og § 87, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove (Implementering af Århuskonventionen m.v.), fastsættes:

Kapitel 1

Mindre oplysningsskilte

§ 1. En næringsdrivende eller en virksomhed må opsætte et mindre oplysningskilt ved indkørslen til ejendommen samt, hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej.

§ 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25m2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion.

Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10% af skiltets areal.

Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt.

Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.

Stk. 6. Amtsrådet kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i stk. 1 - 5, hvis skiltet efter amtsrådets vurdering virker skæmmende på omgivelserne.

Kapitel 2

Reklamer på idrætsanlæg m.v.

§ 3. Amtsrådet kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan amtsrådet på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget.

Stk. 3. Amtsrådet kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer.

§ 4. Amtsrådet kan tillade, at der uanset bestemmelsen i § 3 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm2.

2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale.

3) Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul men kun en pr. teestedsinformationstavle.

4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10% af reklameskiltets areal.

Stk. 3. Amtsrådet kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger 2.100 cm2.

Stk. 4. Amtsrådet kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 5. Amtsrådet kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne.

§ 6. For tilsyn gælder i øvrigt reglerne i §§ 73, 74 og 76 i naturbeskyttelsesloven.

Kapitel 4

Underretning

§ 7. Amtsrådet skal foretage skriftlig underretning om afgørelser efter §§ 3 og 4 i denne bekendtgørelse til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen,

4) Skov- og Naturstyrelsen i sager, der ikke anses for at være af underordnet betydning, og

5) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Amtsrådets underretning om afgørelsen skal indeholde oplysning om, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Amtsrådet giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2000.

Stk. 2. Reklamebærende teestedsinformationstavler opstillet før den 1. august 1999 skal være fjernet senest den 1. august 2004. Reklamebærende informationstavler opsat før den 1. august 1999, der opfylder bestemmelserne i § 4, stk. 2, kan dog bibeholdes, hvis amtet efter ansøgning meddeler tilladelse hertil. Ansøgning skal indsendes inden den 1. februar 2004.

Stk. 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 676 af 23. august 1999 om opsætning af mindre oplysningsskilte samt reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land ophæves.

Miljø- og Energiministeriet, den 4. september 2000

Svend Auken

/Ole Christiansen


Bilag 1

Farver, der kan anvendes som bundfarve på sponsorreklamer, jf. bestemmelsen i § 4, stk. 2:

1) Caput mortum 6030 - Y90R

2) Rød okker 4550 - Y90R

3) Mørk okker 2040 - Y20R

4) Mørk pariserblå 8010 - R90B

5) Blågrå 5020 - R90B

6) Lys blågrå 4010 - R90B

7) Mellemgrå 4005 - R80B

8) Mørk grå 7000 - N

9) Lys umbra 4005 - G80Y

10) Kromoxidgrøn 6020 - G10Y

11) Grøn jord 7010 - G30Y

12) Vogngrøn 8010 - G10Y

13) Græsgrøn