Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

 

I medfør af § 27, stk. 3 og stk. 4, § 67, stk. 2, § 87, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove (Implementering af Århuskonventionen m.v.), fastsættes:

Kapitel 1

Strande og klitfredede arealer

§ 1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre kyststrækninger og klitfredede arealer gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22 og 25 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Færdsel er kun tilladt til fods. Det er dog tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, og trække cykler, barnevogne o.lign.

Kapitel 2

Skove

§ 3. For Offentlighedens færdsel og ophold i skove gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 23 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, og 3-hjulede knallerter for handicappede.

§ 5. Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager.

§ 6. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes selskabsjagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 2. Oplysning om den midlertidige lukning sker ved skiltning, der anbringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive det tidsrum, hvor forbudet gælder, og skal fjernes ved periodens udløb.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor dele af skoven lukkes i medfør af stk. 1, skal det tillige tydeligt angives, hvilke områder forbudet omfatter.

§ 7. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelseslovens § 23.

Stk. 2. Kommercielle arrangementer, offentligt annoncerede arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v., organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens tilladelse.

Stk. 3. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser foreligger.

Særlige regler for skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken samt offentlige stiftelser

§ 8. Færdsel til fods er tilladt såvel på skovenes veje og stier som uden for disse.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt at færdes og opholde sig i

1) indhegnede bevoksninger og klitter,

2) rørbevoksninger og

3) planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser.

Stk. 3. Ophold inden for 50 m fra beboede bygninger er ikke tilladt.

§ 9. Cykling er kun tilladt på veje og stier.

§ 10. Kælkning og skiløb er kun tilladt uden for de områder, der er omfattet af § 8, stk. 2.

§ 11. Ridning er kun tilladt

1) på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m.,

2) på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt, og

3) i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8, stk. 2, samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder.

Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning.

Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvide størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.

§ 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.

§ 15. Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk. 1, må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

§ 16. Det er tilladt at bade i skovens vandløb og søer, og skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Stk. 2. Færdsel med fartøjer af enhver art på skovens søer og vandløb er ikke tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens regler.

Kapitel 3

Udyrkede arealer

§ 17. For offentlighedens færdsel og ophold på udyrkede arealer gælder naturbeskyttelseslovens § 24 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 18. Færdsel er kun tilladt til fods. Det er dog tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, og trække cykler, barnevogne o. lign.

§ 19. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger.

§ 20. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelseslovens § 24.

Stk. 2. Kommercielle arrangementer, offentligt annoncerede arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens tilladelse.

Stk. 3. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser foreligger.

Særlige regler for udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken.

§ 21. Kælkning og skiløb er tilladt, bortset fra i klitter og rørbevoksninger.

Stk. 2. Det er tilladt at bade i vandløb og søer, og skøjtning og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Kapitel 4

Veje og stier i det åbne land

§ 22. For offentlighedens færdsel på veje og stier i det åbne land gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 23. På private enkeltmandsejede veje og stier skal hunde føres i snor.

§ 24. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, og 3-hjulede knallerter for handicappede.

Kapitel 5

Ordensregler

§ 25. Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde.

§ 26. I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand.

Stk. 2. Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts 31. oktober på lyngklædte arealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.

§ 27. Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til naturen giver ikke adgang til at medbringe skydevåben og sådanne fangstredskaber, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt. I skove og på udyrkede arealer er det heller ikke tilladt at medbringe fiskeredskaber.

§ 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende:

1) Fiske i søer, damme og vandløb.

2) Beskadige træer og buske.

3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.

4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.

5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.

6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg.

7) Drive handel.

8) Opstille telte.

9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.

10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.

Kapitel 6

Underretning og offentliggørelse m.v.

§ 29. Amtsrådet skal skriftligt meddele afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 4, og § 27, stk. 1, til

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen,

4) Skov- og Naturstyrelsen,

5) andre offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Amtsrådet skal underrette den, som har fået tilladelse, om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

§ 30. Amtsrådet skal offentliggøre afgørelser efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 4, og § 27, stk. 1, medmindre afgørelsen ikke har interesse for andre klageberettigede end de, der er underrettet efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter amtsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Amtsrådet skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds nærmere bestemmelse.

Kapitel 7

Straf

§ 31. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§5-16, §§ 19-21, § 23 og §§ 25-28 eller af forbud, påbud eller vilkår fastsat i medfør af disse bestemmelser straffes med bøde.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2000.

    Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 25. juni 1992 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, ophæves samtidig.

Miljø- og Energiministeriet, den 4. september 2000

Svend Auken

/Ole Christiansen

Redaktionel note
  • (*1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A 2000: I kapitel 8 rettes "§ 31" til "§ 32".