Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Omfattede

Kapitel 2   Betaling

Kapitel 3   Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser

I henhold til § 13, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, og § 5, stk. 2, i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes:

Kapitel 1

Omfattede

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på følgende institutioner:

Arkitektskolen Aarhus

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Designskole

Den Danske Filmskole

Designskolen Kolding

Det Fynske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Glas og Keramikskolen på Bornholm

Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Konservatorskole

Nordjysk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

Statens Teaterskole

Vestjysk Musikkonservatorium

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der opstår som følge af fusion mellem to eller flere af institutionerne i stk. 1, er tillige omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Institutionerne kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende omfattet af § 2.

§ 2. Institutionerne skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser, medmindre den studerende:

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere eller

4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 2. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 1, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende udannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

Kapitel 2

Betaling

§ 3. Institutionerne fastsætter regler for deltagerbetaling, herunder frist for betaling af deltagerbetalingen.

§ 4. Institutionerne skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Kulturministeriet kan indhente oplysninger om beregningsgrundlaget.

Kapitel 3

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder en fuldtidsuddannelse eller deltidsuddannelse efter 1. juli 2009.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 746 af 21. juni 2007 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser.

Kulturministeriet, den 5. maj 2009

Carina Christensen

/ Anders Fridolin Kabel