Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om øremærkning af får

Resumé

Fødevarestyrelsen gav i brev af 17. juli 2007 klager afslag på ansøgning om dispensation til ikke at øremærke får. Afslaget var begrundet med, at reglerne ikke gav mulighed for at dispensere fra kravet om øremærke. Denne afgørelse blev påklaget. Til støtte for klagen blev det bl.a. anført, at der måtte være en bagatelgrænse for kravet om øremærkning, når det kun drejede sig om få dyr.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede ovennævnte afgørelse. Afgørelsen blev begrundet med, at reglerne på området stiller krav om, at får er forsynet med to øremærker. Dog at får fra før 1. januar 2003 som ikke samhandles til udlandet kan være forsynet med kun ét øremærke. Det blev ligeledes præciseret, at baggrunden for reglerne om bl.a. øremærkning af får er, at erfaringerne og navnlig mund- og klovesygekrisen har vist, at der er behov for sådanne regler, da øremærkning er med til at sikre overblikket i udbrudssituationer.

NN
Den 6. august 2008
Sagsnr.: 189/ 12578
Ref.: lkha
Tlf.: 33 95 14 13

Stadfæstelse af afgørelse om afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om øremærkning af får

De har ved brev af 9. august 2007 klaget over afgørelse af 17. juli 2007 fra Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, om afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om øremærkning af får.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har modtaget klagen den 3. juli 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Ved brev af 17. juli 2007 gav Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, afslag på Deres ansøgning om dispensation til ikke at øremærke får i henhold til de gældende regler på området. Afslaget er begrundet med, at der i Rådets forordning Nr. 21/2004 om indførelse af en ordning om identifikation og registrering af får og geder1) ikke er mulighed for at dispensere fra kravet om, at alle får og geder født efter den 1. januar 2003 skal øremærkes.

De har ved brev af 9. august 2007 klaget over Fødevarestyrelsens afgørelse. Til støtte for klagen har De anført, at der må være en bagatelgrænse for kravet om øremærkning, når der er tale om få dyr. De har bl.a. videre oplyst, at dyrene kun anvendes i egen husholdning, at mærkning efter Deres opfattelse er dyreetisk forkert, og at besætningen er anmeldt til besætningsregistret.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder2), fremgår det, at får og geder skal være forsynet med to godkendte øremærker, ét i hvert øre. Mærkningen skal ske senest 60 dage efter fødslen, og inden dyrene føres fra oprindelsesbesætningen, jf. stk. 4.

Får og geder født før 1. januar 2003 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke, medmindre de samhandles til udlandet, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Af Rådets forordning Nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder artikel 4, stk. 1, skal alle får og geder på en bedrift, som er født efter den 9. juli 2005, som udgangspunkt være identificeret med to øremærker, jf. bilagets afsnit A punkt 1-4.

Af ovennævnte regler fremgår, at der som udgangspunkt stilles krav om, at får er forsynet med to øremærker. Dog kan får fra før 1. januar 2003 som ikke samhandles til udlandet være forsynet med kun ét øremærke.

Baggrunden for reglerne om bl.a. øremærkning af får er, at erfaringerne og navnlig mund- og klovesygekrisen har vist, at der er behov for sådanne regler. Således er øremærkning med til at sikre overblikket i udbrudssituationer. Derfor er det også nødvendigt at registrere dyr på mindre dyrehold på lige fod med større dyrehold, da Deres dyr kan udgøre samme smitterisiko som dyr i en større besætning.

Forordningen og bekendtgørelsen indeholder ikke hjemmel til at dispensere fra kravet om øremærkning, således at får ikke behøver at bære øremærke.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder det af ovennævnte grunde korrekt, at Fødevarestyrelsen har givet afslag på Deres ansøgning om dispensation til ikke at øremærke får.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af ovennævnte grunde Fødevarestyrelsens afgørelse af 17. juli 2007, om afslag på ansøgning om dispensation fra de gældende regler for øremærkning af får.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Rådets forordning (EF) Nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, med senere ændringer.

2) Bekendtgørelse nr. 1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.