Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – krav om opsætning af vask i barområde

Resumé

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, havde som vilkår for en betinget autorisation stillet krav om, at der blev etableret en håndvask med rindende varmt og koldt vand i barområdet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ændrede afgørelsen, således at det ikke var et vilkår for cafeens autorisation, at der blev etableret en håndvask i barområdet. Det var dog en forudsætning, at håndvasken i køkkenet også i tilstrækkeligt omfang var til rådighed for og kunne anvendes af barpersonalet.

Ved afgørelsen lagde Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager vægt på, at barpersonalet kom forbi håndvasken i køkkenet og kun i meget begrænset omfang håndterede letfordærvelige fødevarer. Herudover havde barpersonalet mulighed for at forlade barområdet for at gå til håndvasken, ligesom afstanden til håndvasken var acceptabel.

NN
Den 4. august 2008
Sagsnr.: 201/ 12703
Ref.: lkha
Tlf.: 33 95 14 13

Ændring af afgørelse om krav om opsætning af vask i barområde

NN har ved brev af 22. juni 2008 klaget over afgørelse af 30. maj 2008 fra Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre om, at det er et indretningsmæssigt vilkår for virksomhedens autorisation, at der etableres en håndvask med rindende varmt og koldt vand i barområdet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og ændrer afgørelsen. Dette betyder, at det ikke er et vilkår for NNs autorisation, at der etableres en håndvask i barområdet. Dette forudsætter dog, at håndvasken i køkkenet også i tilstrækkelig omfang er til rådighed for og kan anvendes af barpersonalet.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, gav ved brev af 30. maj 2008 NN en betinget autorisation til cafévirksomhed. I tillæg til den betingede autorisation vedlagde fødevareregionen en følgeskrivelse med nogle indretningsmæssige vilkår, som skal opfyldes inden en nærmere fastsat dato, da den betingede autorisation ellers bortfalder. Af følgeskrivelsen fremgår, at det bl.a. er et indretningsmæssigt vilkår, at der etableres en håndvask med rindende varmt og koldt vand i barområdet, jf. artikel 4, stk. 2, bilag 2, kapitel 1, pkt. 4, i hygiejneforordningen1).

NN påklagede afgørelsen ved brev af 22. juni 2008, da virksomheden ikke fandt det nødvendigt at opsætte en vask. Til støtte for klagen har NN anført, at køkkenet ligger lige op til barområdet, hvorfor vasken i køkkenet er tilstrækkelig tæt på. Det fremgår herudover, at cafeen er villig til at opsætte en dispenser med desinfektionsmiddel i barområdet til desinficering af hænder.

Fødevareregionen har oplyst, at der vil være følgende aktiviteter i baren: udskænkning af fadøl, tilvirkning af kaffe fra espressomaskine, salg af kolde læsedrikke samt udlevering af mad tilberedt i køkkenet.

På forespørgsel har Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ved brev af 16. juli 2008 fået oplyst af NN, at barpersonalet kommer ud i køkkenet med bestillingen samt henter maden når den er færdig ved at løfte i tallerkenens fane. Herudover er det oplyst, at steameren på espressomaskinen bliver tørt af med en halvfugtig klud til formålet efter brug.

Af plantegningen for NN fremgår, at baren støder op til køkkenet. Håndvasken i køkkenet står lige fremme, når man kommer fra baren ca. 3,5 meter fra døråbningen.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Denne afgørelse vedrører alene vilkåret om etablering af håndvask i barområdet, og ikke indholdet af fødevareregionens afgørelse af 30. maj 2008 i øvrigt.

Fødevarevirksomheder der udfører et led i produktionen, forarbejdningen og distributionen af fødevarer efter primærproducenten, skal overholde en række hygiejnebestemmelser i bilag II i hygiejneforordningen, jf. hygiejneforordningens artikel 4, stk. 2.

NN er omfattet af ovennævnte bestemmelse.

Det er et krav, at fødevarelokaler har et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvaske. Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne, jf. hygiejneforordningens artikel 4, jf. bilag II, kapitel I, pkt. 4.

I nærværende sag er der ikke påpeget mangler ved den håndvask, der er placeret i køkkenet, men det er derimod spørgsmålet, om der af hygiejnemæssige grunde ligeledes bør være placeret en håndvask i barområdet.

Som det fremgår af ovennævnte bestemmelse, skal der være et tilstrækkeligt antal håndvaske i en virksomhed, og de skal være placeret, så de er let tilgængelige for personalet. I lokaler og områder hvor der håndteres uindpakkede, letfordærvelige fødevarer, vil der normalt være behov for en håndvask. Der kan ligeledes blive så lang afstand til en håndvask, at det er nødvendigt med flere håndvaske.

Af sagen fremgår, at det er personalet i baren i NN, der henter den færdige mad i køkkenet, og afleverer denne til kunderne. Udover denne mad er det alene mælken til kaffe, der er at anse for en letfordærvelig fødevare.

I den foreliggende sag kommer barpersonalet forbi håndvasken i køkkenet og håndterer i øvrigt kun i meget begrænset omfang letfordærvelige fødevarer. Herudover har barpersonalet mulighed for at forlade barområdet for at gå til håndvasken, ligesom afstanden til håndvasken er acceptabel. Sammenholdt med den lette adgang til håndvasken finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ikke, at der er grund til at opsætte håndvask i barområdet.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund har Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ændret fødevareregionens afgørelse således, at det ikke er et vilkår for den betingede autorisation givet 30. maj 2008, at der opsættes en håndvask i barområdet. Dette forudsætter dog, at håndvasken i køkkenet i tilstrækkelig omfang er til rådighed for og kan anvendes af barpersonalet.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.