Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer

(Miljøvurdering af ikkelovbundne planer og programmer samt etablering af klageadgang, hvor denne ikke følger af eksisterende lovgivning, m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Formål, definitioner m.v.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.«

3. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I denne lov forstås ved:

1) Planer og programmer: Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når disse

a) udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller kommunal myndighed eller udarbejdes af en myndighed med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure og

b) udarbejdes i henhold til love, administrative bestemmelser eller som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse.

2) Miljøvurdering: Udarbejdelse af en mil­jø­rap­port, gennemførelse af høringer, hensyntagen til miljørapporten og til resultaterne af høringerne ved beslutningstagning samt underretning om afgørelsen i overensstemmelse med §§ 5-13.

3) Miljørapport: Den del af dokumentationen vedrørende planen eller programmet, som indeholder de oplysninger, der fremgår af § 7.

4) Offentligheden: En eller flere fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte berøres af planen eller programmet, og foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af landskab, kulturarv, natur eller miljøinteresser som formål, hvis

a) foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og

b) foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

5) Berørt myndighed: En myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres. Hvis den planlæggende myndighed er et ministerium eller anden statslig myndighed, er Miljøministeriet tillige at betragte som berørt myndighed.«

4. I § 2, stk. 1, udgår »i medfør af lovgivningen«.

5. § 3, stk. 1, affattes således:

»Når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller foretager ændringer deri, skal der udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:

1) Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige an­lægs­til­ladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4.

2) Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3) Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige an­lægs­tilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.«

6. § 3, stk. 3, nr. 4, ophæves.

7. § 4, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt en plan eller et program efter bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der i alle tilfælde tages hensyn til kriterierne i bilag 2.

Stk. 3. Myndigheden skal høre berørte myndigheder, før der træffes afgørelse efter stk. 2, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, og § 12.«

8. I § 5, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Hvis planen eller programmet skal vedtages ved lov, må lovgivningsproceduren ikke indledes, før det endelige resultat af nabostatshøringen foreligger.«

9. I § 6 indsættes som 2. pkt.:

»Hvor planen eller programmet skal vedtages ved en lovgivningsprocedure, skal miljøvurderingen gennemføres, inden lovgivningsproceduren indledes.«

10. § 7, stk. 1, affattes således:

»Den myndighed, der tilvejebringer planen eller programmet, skal udarbejde en miljørapport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde.«

11. § 9, stk. 1, affattes således:

»Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planen eller programmet skal myndigheden tage hensyn til miljørapporten, som er udarbejdet efter § 7, herunder også til eventuelle miljøpåvirkninger, som ikke i øvrigt varetages efter den lovgivning, i henhold til hvilken planen eller programmet tilvejebringes, og til resultaterne af en eventuel nabostatshøring, udtalelser fra andre myndigheder og offentligheden efter § 8.«

12. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Når der har været gennemført en høring af nabostater efter § 5, skal miljøministeren sende den vedtagne plan eller det vedtagne program vedlagt den sammenfattende redegørelse til den eller de berørte nabostater.«

13. § 11, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Myndigheden skal overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse, herunder for at kunne identificere uforudsete negative virkninger på et tidligt trin og for at være i stand til at træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.

Stk. 2. Med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 kan eksisterende overvågningsordninger anvendes, i det omfang det er hensigtsmæssigt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. En miljøvurdering, der gennemføres efter denne lov, træder ikke i stedet for den vurdering, der skal foretages efter lov om planlægnings bestemmelser om vurdering af visse offentlige og private projekters virkning på miljøet (VVM) eller tilsvarende bestemmelser i medfør af anden lovgivning.«

15. § 12 affattes således:

»§ 12. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til offentliggørelse efter § 4, stk. 4, § 8, stk. 1, og § 10 og fastsætter regler om, hvilke myndigheder der skal høres efter § 4, stk. 3, § 7, stk. 4, og § 8, stk. 2.«

16. I § 16 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter §§ 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Naturklagenævnet af de i stk. 3 nævnte klageberettigede inden 4 uger efter offentliggørelsen efter § 4, stk. 4, eller § 10.

Stk. 3. Klageberettiget efter stk. 2 er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for planer og programmer, der vedtages af Folketinget ved en lovgivningsprocedure.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. april 2009.

Stk. 2. Planer og programmer, der ikke hidtil har været omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og som er under udarbejdelse ved denne lovs ikrafttræden, kan dog færdigbehandles eller vedtages endeligt inden den 15. juli 2009 uden at efterkomme lovens krav.

Givet på Amalienborg, den 31. marts 2009

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen