Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og om ophævelse af lov om liniekonferencer

(Rykkergebyrer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 511 af 17. juni 2008 og § 164 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 24, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om forrentning af beløb efter stk. 1-4, der ikke betales til forfaldstid, og om betaling af rykkergebyr.«

§ 2

Lov nr. 174 af 28. april 1982 om liniekonferencer ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2009.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. marts 2009

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen