Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – returnering eller destruktion af et parti importerede jagttrofæer (animalsk biprodukt)

Resumé

Fødevareregionen Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, havde beslaglagt et parti jagttrofæer , importeret uden kontrol på et veterinært grænsekontrolsted. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede, at partiet skulle returneres eller destrueres.

NN
Den 24. september 2008
Sagsnr.: 176/12393
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afgørelse om jagttrofæer

De har ved brev af 11. juni 2008 klaget over Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjergs, afgørelse af 21. maj 2008, om påbud om returnering eller destruktion af et parti beslaglagte jagttrofæer.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse og returnere eller destruere partiet i samråd med fødevareregionen.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, påbød ved afgørelse af 21. maj 2008 returnering eller destruktion af et parti beslaglagte jagttrofæer.

Fødevareregionen begrundede afgørelsen med, at partiet ikke havde været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse, som i dette tilfælde var Paris. Partiet var ankommet med lastbil til Billund. Fødevareregionen henviste til § 12, stk. 3, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter1).

Fødevareregionen henviste endvidere til § 33, stk. 1, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter. Heraf fremgår, at produkter, der indføres fra tredjeland, uden grænsekontrol ved EU’s ydre grænse, påbydes returneret eller destrueret. Fødevareregionen påbød endvidere, at partiet skulle afgå med fly fra grænsekontrolsted Billund og direkte til tredjeland. Hvis dette ikke var muligt skulle partiet destrueres. Fødevareregionen henviste herved til stk. 2 i samme paragraf.

Det fremgår af afgørelsen, at De blev partshørt, inden påbudet blev udstedt, og at De havde følgende bemærkninger: Pakken var booket fra Sydafrika til Malmö via Paris. Pakken manglede i Paris før flyafgang til Malmö, og Air France sendte derfor pakken med lastbil til Billund.

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at De ikke har dokumenteret at have forhåndsanmeldt partiet til grænsekontrol, hverken i Paris eller Malmö.

Fødevareregionen præciserer i afgørelsen, at denne ikke omfatter fuldstændigt færdigt garvede skind eller kranier monteret på plade til ophængning.

De klagede over afgørelsen ved brev af 11. juni 2008. De har bl.a. anført følgende:

Forsendelsen er booket til at gå fra Johannesburg via Charles de Gaulles og Malmö til Billund. De har dokumentation herfor. De har ikke indflydelse på, om forsendelsen bliver grænsekontrolleret i Frankrig.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Jagttrofæer, der ikke har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal indføres fra tredjelande (herunder Sydafrika) over et grænsekontrolsted ved EU’s ydre grænse, hvor det underkastes veterinærkontrol.

Der henvises til § 12, stk. 1, jf. bilag 6, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter. I bilag 6 er henvist til beslutning 2007/275/EF, art. 3, jf. bilag I, kapitel 972).

Det fremgår af § 12, stk. 2, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter, at dette ikke gælder for produkter, der indføres i Danmark via et andet EU-land, hvor de er grænsekontrollerede.

Det fremgår af § 12, stk. 3, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter, at fødevareregionen skal beslaglægge produkter, som er ført ind i EU fra tredjelande uden at have været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse.

Det fremgår af § 33 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for avlsmateriale og animalske biprodukter, at fødevareregionen træffer afgørelse om returnering eller destruktion, og at dette gennemføres i samråd mellem importøren og fødevareregionen.

Det fremgår af sagens akter, at partiet med de beslaglagte jagttrofæer er indført fra Sydafrika og ikke er blevet veterinærkontrolleret på et grænsekontrolsted ved EU’s ydre grænse, som var en lufthavn i Paris. Fødevareregionens afgørelse om returnering eller destruktion er derfor korrekt.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

På denne baggrund stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afgørelse af 21. maj 2008.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse og returnere eller destruere partiet i samråd med fødevareregionen.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Esbjerg, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 270 af 6. april 2000 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v. med senere ændringer.

2) Kommissionens beslutning 2007/275/EF og 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (Beslutningen har afløst beslutning 2002/349/EF).