Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne

1. Baggrund

Af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 62, stk. 1, fremgår det, at skolen, når grundforløbet er afsluttet, skal udstede et bevis for gennemført grundforløb, såfremt eleven efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige, almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte i et hovedforløb, herunder opfyldt eventuelle krav efter reglerne om den pågældende uddannelse for den eller de uddannelser, eleven ønsker at fortsætte i.

Denne vejledning til skolerne angår bedømmelse af eleverne i forbindelse udstedelse af grundforløbsbevis. Vejledningen omfatter alle 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne. Se opregning af indgangene i § 18, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

2. Skolens samlede vurdering af elever som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis.

Skolen udsteder et bevis til elever, der har gennemført grundforløbet. Et grundforløbsbevis giver eleven adgang til at begynde i skoleundervisningen i en eller flere uddannelsers hovedforløb.

Det fremgår af § 62, stk. 1, at det er en betingelse for at udstede grundforløbsbevis, at eleven efter skolens samlede vurdering:

har opnået de nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer, som er en forudsætning for at kunne begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb, som eleven ønsker at fortsætte i, og

herunder har opfyldt eventuelle krav efter reglerne om den eller de uddannelser, som eleven ønsker at fortsætte i.

De nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer er normalt fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne således:

Kompetencemål, der er fælles for uddannelserne i indgangen, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Eventuelle grundfag, der er fælles for uddannelserne i indgangen, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Kompetencemål, der er særlige for den enkelte uddannelse, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag, afsnit 3.1.

Eventuelle grundfag, kurser o.a., der er særlige for den enkelte uddannelse, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag, afsnit 3.2.

Der kan i reglerne om den enkelte uddannelse være fastsat krav om, at udvalgte fag, kurser, certifikater o.a. skal være gennemført og/eller bestået. Der kan også være fastsat krav om, at grundforløbsprøven skal være bestået. Kravene vil i givet fald normalt være fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag, afsnit 3.2. og i et eventuelt afsnit 3.3.

Skolens samlede vurdering efter bekendtgørelsens § 62, stk.1, kan gennemføres som angivet nedenfor:

Skolen udsteder i alle tilfælde grundforløbsbevis, når eleven opfylder fastsatte bestå- og gennemførelseskrav til fag, kurser, certifikater, grundforløbsprøve o.a. og har opnået de fastsatte kompetencemål.

Skolen udsteder ikke grundforløbsbevis, når eleven ikke opfylder alle fastsatte bestå- og gennemførelseskrav til fag, kurser, certifikater, grundforløbsprøve o.a.

Skolen kan udstede grundforløbsbevis, når eleven opfylder fastsatte bestå- og gennemførelseskrav til fag, kurser, certifikater, grundforløbsprøve o.a., men ikke har opnået de fastsatte kompetencemål. Beviset kan udstedes, hvis skolen vurderer, at eleven har mulighed for at følge og gennemføre den skoleundervisning og praktikuddannelse, som er foreskrevet for hovedforløbet og således nå uddannelsens slutmål.

I skolens vurderingsgrundlag i situation nr. 3 kan eksempelvis indgå:

En vurdering af om de ikke opnåede kompetencer har central betydning for elevens gennemførelse af uddannelsens hovedforløb.

Om eleven har mulighed for at erstatte et fag eller et niveau i et fag med et andet fag fra uddannelsens fagrække.

Om eleven har mulighed for at opnå de nødvendige kompetencer i tilknytning til hovedforløbets skoleundervisning eksempelvis gennem valgfagsundervisningen eller gennem praktikuddannelsen.

Om eksempelvis kompetencemål eller fag i grundforløbet indgår på højere niveau i hovedforløbet.

Er der behov for ændringer i elevens personlige uddannelsesplan på baggrund af ovennævnte, har skolen en overordnet initiativpligt.

3. Bedømmelsesplan

Af skolens bedømmelsesplan skal det fremgå, hvordan den samlede vurdering af eleverne gennemføres som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis. Bedømmelsesplanen indgår i skolens lokale undervisningsplan, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 41, stk. 1, nr. 6.

4. Vejledning af 17. marts 2005 til skolerne om bedømmelse af eleverne i forbindelse med udstedelse af grundforløbsbevis bortfalder.

Undervisningsministeriet, den 8. september 2009

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ John Torben Larsen