Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om bygherres pligt til at medvirke til udarbejdelse af nøgletal i alment byggeri

(Til den ansvarlige forvaltning for støttet byggeri)

Med bekendtgørelse nr. 248 af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v. (nøgletalsbekendtgørelsen) indførtes en række krav, som skal overholdes i forbindelse med etablering af almene ungdoms-, familie- og ældreboliger, selvejende ungdomsboliger og støttede friplejeboliger. Bekendtgørelsen gælder også, når kommunen er bygherre ved etablering af almene ældreboliger. Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til bekendtgørelsens overholdelse, jf. Velfærdsministeriets orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen af 23. april 2008.

Nogle af bekendtgørelsens krav bliver tilsyneladende ikke overholdt i alle tilfælde. Det drejer sig især om bekendtgørelsens krav til bygherrens udformning af udbudsmateriale, samt bekendtgørelsens krav om bygherrens rettidige indberetning af oplysninger om rådgivere til kommunen.

I bekendtgørelsen stilles der krav om indsamling af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen for almene byggeprojekter med tilsagn fra den 1. maj 2008. Oplysningerne anvendes til at beregne nøgletal for rådgivnings- og entrepriseopgaver i det almene byggeri. Nøgletallene skal beregnes af en evaluator, som rådgiveren eller entreprenøren har indgået kontrakt med.

Det er bygherrens ansvar at indsamle nøgletalsoplysningerne i fællesskab med hhv. entreprenøren og rådgiveren. Oplysningerne indberettes digitalt af bygherren til BOSSINF-STB og til evaluator. I den forbindelse gør Velfærdsministeriet opmærksom på, at bygherre skal overholde nøgletalsbekendtgørelsens bestemmelser om følgende forhold:

Bygherren skal dels i udbudsmaterialet dels i rådgiveraftalen forlange, at entreprenøren og rådgiveren medvirker i evalueringen af byggesagen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 11, stk. 1.

Bygherren skal for de rådgivere, som er valgt på tidspunktet for bygherrens indberetning af skema A til kommunen, digitalt i BOSSINF-STB indberette stamoplysninger m.v. til identifikation af rådgiverne i forbindelse med skema A indberetningen. For de rådgivere som først vælges efter bygherrens indberetning af skema A, skal bygherren snarest muligt efter valg af rådgivere indberette oplysningerne – dvs. gerne inden skema B indberettes til kommunen, jf. § 7, stk. 2. Så snart kommunen har godkendt skema A, er det således muligt for bygherren at indberette oplysninger om medvirkende rådgivere i BOSSINF på en særlig status 30, også selvom kommunen ikke har åbnet for bygherrens indberetning af skema B.

På baggrund af ovenstående gør Velfærdsministeriet opmærksom på, at kommunalbestyrelsen i sin rolle som bygherre for ældreboliger skal opfylde sin pligt i forbindelse med indsamling af nøgletalsoplysninger.

Velfærdsministeriet gør endvidere opmærksom på, at kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for sit tilsagn til et alment byggeprojekt, at tilsagnsmodtageren lever op til de ovennævnte regler, jf. § 36, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til alment byggeri m.v.

For yderligere information om nøgletalssystemet i det almene byggeri henvises til ovennævnte nøgletalsbekendtgørelse samt til vejledning nr. 56 om nøgletal for alment byggeri m.v.

Velfærdsministeriet, den 17. marts 2009

Maria Bebe