Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (25. marts 2009)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

(Lovforslag nr. L 170).

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Ændringer som følge af selskabsloven).

(Lovforslag nr. L 171).

Regeringen nedsatte ultimo 2006 et udvalg med det formål at modernisere den danske selskabslovgivning. Udvalget afgav den 26. november 2008 betænkning 1498/2008 om Modernisering af Selskabsretten indeholdende udkast til lovforslag, der blev sendt i høring. Der fremsættes på baggrund heraf nu forslag til en ny selskabslov.

Den nye selskabslov samler aktie- og anpartsselskabslovene og gør dem mere sammenhængende, moderne og fleksible. Derved opnås en bedre systematik og sammenhæng mellem de enkelte bestemmelser og tydeliggørelse af forskellene på de to selskabsformer.

Reguleringen giver fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomheds situation og styrker danske selskabers konkurrenceevne ved at nedbringe de administrative byrder. Danmark kommer med forslaget helt i front i forhold til udnyttelse af de teknologiske muligheder, og det bliver lettere at komme i gang med at drive erhverv i selskabsform.

Selskabets ejere får fuld fleksibilitet med hensyn til valg af selskabets struktur og ledelsesorganer, så det bliver nemmere at tiltrække udenlandske selskaber til Danmark. Ledelsen får øget fleksibilitet, men også ansvar for løbende og konkret at vurdere, om f.eks. det rigtige beslutningsgrundlag er til stede, eller om der er behov for ekstern bistand. Kravet til en minimumskapital for anpartsselskaber opretholdes, men nedsættes fra de gældende 125.000 kr. til 50.000 kr., hvilket vil gøre det nemmere at starte virksomhed som et anpartsselskab.

Forslaget udnytter de muligheder, som EU-reguleringen indeholder for at sikre en dynamisk og fleksibel lovregulering, som er til størst mulig fordel for danske selskaber og deres konkurrenceevne. Fremover vil der i de fleste henseender ikke være strengere krav i Danmark end i andre lande, og utidssvarende regler og hindringer for globaliseringen fjernes, så der ikke ligger unødige bindinger på danske selskaber.

Udvalget har i sit arbejde lagt vægt på, at en ny selskabslovgivning fortsat skal varetage hensynet til såvel kreditorer som selskabsdeltagere, investorer, medarbejdere og andre interessenter.

Forslaget indeholder administrative lettelser for ca. 142 mio. kr. årligt afhængigt af, hvor mange selskaber der gør brug af de mange frivillige undtagelsesmuligheder i forslaget.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg hermed anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.