Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1066 af 30. oktober 2008 om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som indtil 31. december 2006 er skabt eller tilvejebragt, og som er i varetægt hos Højesteret, Rigsretten, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Sø- og Handelsretten, landsretterne og byretterne samt hos tinglysningskontorerne, indtil tinglysningen er lagt over til Tinglysningsretten.

Stk. 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.«

2. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2009

Rigsarkivet, den 19. marts 2009

Johan Peter Noack

/ Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

»Bilag 2

Arkivalier som er registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan

Følgende arkivalier bevares:
 
1 Almindelig administration
B
Beneficerede sager
D2
Beskikkelse/genbeskikkelse af sagkyndige 2000
F
Aktindsigt
M
Sager vedrørende sagkyndige -2000
N
Skifteretten
P
Personale
 
Kun klagesager om dommere og retsassessorer bevares
R
Årsregnskaber til og med 1979
V
Voldgifter
Y
Prøvesager
   
2 Alle afdelinger
Dombøger
Retsbøger
Kendelsesbøger
Saglister
Journaler
Navneregistre/navnekartoteker
 
3 Retsafdelingen
F
Funktionærsag
Q
Søforklaring, tidligere SF
R
Søstraffesag, tidligere SP
S
Søsag, civil, tidligere S
X
Voldgiftssag, tidligere V
   
4 Skifteafdelingen
Skiftesager af særlig retlig eller principiel interesse
 
5 Kommissioner og nævn
I arkiver fra kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser«
   


Bilag 2

»Bilag 8

Arkivalier som er henlagt efter byretternes journalplan

Følgende arkivalier bevares:
 
II Borgerlige Sager
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
Bøger om husdyrvoldgift og lærlingevoldgift
g.
Stævninger
h.
Sager om forældreansvar
   
III Straffesager
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger/vidnebøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
I Københavns Byret bevares straffeakter i henhold til de til enhver tid gældende regler for hovedakter og særakters bevaring i Politikredsene
   
IV Foged- og auktionsvæsen
a.
Fogedsaglister
 
Undtagen udpantningssager
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Fogedbøger, der indeholder juristsager eller er ført af jurister
d.
Kendelsesbøger
 
Herunder også betalingspåkrav med 2. påtegning
e.
Auktionssaglister
f.
Auktionsbøger
   
V Skiftevæsen
a.
Skiftesaglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Registreringsbøger
d.
Skiftebøger
e.
Skiftedom- og kendelsesbøger
f.
Boopgørelser/indbundne boopgørelser til og med 1961
g.
Skiftesager
 
Følgende skiftesager bevares:
 
Dødsboskiftesager vedrørende personer, der er født den 1. i en måned
 
Dødsbo- og insolvensskiftesager af særlig retlig eller principiel interesse
 
Sager om offentligt skifte af fællesbo mellem fraseparerede eller fraskilte, hvor én af ægtefællerne er født den 1. i en måned
h.
Eksekutorbojournaler
j.
Almindelige skifteretsjournaler
k.
Journaler over regnskabspligtige værgemål og løsblade fra disse
l.
Værgemålsregnskaber
   
VI Tinglysningsvæsen
a.
Omskrevne realregistre/grundbøger
b.
Skøde- og panteprotokoller/grundbogsakter
c.
Omskrevne tingsbogsblade
d.
Udtagne genparter af adskomst- og servitutdokumenter
   
VII Notarialvæsen
a.
Notarialbøger
 
Kun hvis de indeholder testamenter
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Testamenter
d.
Saglister om notarialforretninger
   
VIII Kommissioner og nævn
I arkiver fra kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser
   
IX Almindelige journalsager indtil 1996
a.
Almindelige journaler
b.
Journalsager, afdeling I«