Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0076
 
32009L0008
 
Links til øvrige EU dokumenter
32005R0396
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 757 af 10. juli 2008, og bekendtgørelse nr. 87 af 5. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs: Rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved Europaparlamentets og Rådets beslutning 623/2007/EF (EUT 2007, L 154, s. 23), Kommissionsdirektiv 80/511/EØF (EFT 1980, L 126, s. 14), som ændret ved Kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT 1982, L 213, s. 8), senest ændret ved Rådsdirektiv 2004/116/EF (EUT 2004, L 379, s. 81), Kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982 L 213, s. 27), senest ændret ved Kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, L 237, s. 23), senest ændret ved Rådsforordning 806/2003 (EUT 2003, L 122, s. 1), Rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), senest ændret ved Rådsforordning 806/2003 (EUT 2003, L 122, s. 1), Rådsbeslutning 98/728/EF (EFT 1998, L 346, s. 51), Rådsdirektiv 2002/32/EF (EFT 2002, L 140, s. 10), senest ændret ved Kommissionsdirektiv 2009/8/EF (EUT 2009, L. 40, s. 19), Kommissionsdirektiv 2008/38/EF (EUT 2008, L 62, s. 9), senest ændret ved Kommissionsdirektiv 2008/82/EF (EUT 2008, L 202, s. 48). Bekendtgørelsen indeholder ændringer som følge af bestemmelser fastsat i nedennævnte forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT 2001, L 147, s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 727/2007 (EUT 2007, L 165, side 8), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EUT 2002, L 31, s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 575/2006 (EUT 2006, L 100, s. 3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EFT 2002, L 273, s. 1), som senest ændret ved Kommissions Forordning nr. 829/2007 (EUT 2007, L 191, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1), som ændret ved Kommissionsforordning nr. 1981/2006 (EUT 2006, L 368, s. 99), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT 2003, L 268, s. 29), som ændret ved Kommissionens forordning nr. 378/2005 (EUT 2005, L 59, s. 8), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT 2003, L 325, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2006 (EUT 2006, L 212, s. 3) og ved Rådets forordning nr. 1791/2006 (EUT 2006, L 363, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 165, s. 1), som senest ændret ved Rådets forordning nr. 1791/2006 (EUT 2006, L 363, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT 2005, L 35, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT 2005, L. 70, s 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2009 af 23. marts 2009 (EUT 2009, L 81, s. 3).«

2. § 10 affattes således:

»§ 10. For pesticiderne aldrin, dieldrin, camphechlor, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorcyclohexan og hexachlorbenzen finder maksimalgrænseværdierne i bilag 10, tabel 1, anvendelse.«

3. § 11 ophæves.

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Foderstofvirksomheder, der er registreret efter § 22, har pligt til at forebygge og bekæmpe salmonellabakterier i foder, jf. kravene i foderhygiejneforordningen.

Stk. 2. Varmebehandles foder med henblik på bekæmpelse af salmonellabakterier, skal virksomheden dokumentere at der ved varmebehandlingen er opnået en temperatur på 81º C i procesforløbet for at sikre, at der ikke forefindes salmonellabakterier.

Stk. 3. Foder til avlsflokke incl. opdræt hertil, til konsumægslæggende flokke incl. opdræt hertil og til slagtekyllinger (af arten Gallus gallus) samt til kalkuner, skal varmebehandles, så foderet har opnået en temperatur på 81º C i procesforløbet. Dog er hele kerner af korn og hele kerner af frø undtaget fra kravet om varmebehandling, hvis det beskyttes mod krydskontamination under opbevaring, håndtering og transport.

Stk. 4. Hvis der i foderet påvises salmonellabakterier, som må antages at kunne udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, har virksomheden pligt til at varmebehandle foderet, anvende foderet til et andet formål end fodring eller tilintetgøre foderet.

Stk. 5. Hvis der påvises salmonellabakterier i produktion, lager eller transportudstyr, har virksomheden pligt til at bekæmpe disse.«

5. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset stk. 1, skal import af fiskemel anmeldes til Fødevarestyrelsen.«

6. § 18 ophæves.

7. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Foderstofvirksomheder, der beskæftiger sig med visse aktiviteter, der er omfattet af artikel 11, 17 og 18 i biproduktforordningen, skal godkendes hertil af Plantedirektoratet.«

8. § 22, stk. 5, ophæves.

9. § 24, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Landbrug, der indsender ansøgning efter Enkeltbetalingsordningen, skal ikke indsende særskilt registreringsskema til Plantedirektoratet.

Stk. 3. Et landbrug der har indberettet oplysninger til CHR (Centralt HusdyrbrugsRegister), eller som har indberettet oplysninger i GHI (Gødnings og HusdyrIndberetning) om, at vedkommende landbrug anvender fodertilsætningsstoffer i ren form eller i form af forblandinger, skal ikke indsende særskilt registreringsskema til Plantedirektoratet.«

10. I § 29, stk. 1, indsættes efter nr. 10) som nr. 11) :

»11) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.«

11. Bilag 2, I, nr. 3, litra i, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

12. I bilag 2, II, indsættes efter nr. 9, som nr. 10 :

»10) Forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.«

13. Bilag 6, I, punkt B, ophæves.

14. I bilag 8, I, indsættes efter punkt E, som punkt F :

»F. De begrænsninger i anvendelsen af foder med indhold af tilsætningsstoffer, der er anført i godkendelsen om dyrenes alder, dosering, tilbageholdelsestider m.m., skal anføres i brugsanvisningen.«

15. Bilag 10, tabel 1: Tilladte størsteindhold af uønskede stoffer undtagen dioxiner og dioxinlignende PCB’er, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

16. Bilag 11 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 2. Bilag 10, tabel 1, nr. 40-50, finder anvendelse fra den 1. juli 2009.

Plantedirektoratet, den 27. marts 2009

Ole P. Kristensen

/ Henrik Oftebro-Svendsen


Bilag 1

»

   
i)
Pesticider: Aktivstoffer, som er bestemt til at
     
-
beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,
     
-
øve indflydelse på planters livprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),
     
-
bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,
     
-
ødelægge uønskede planter,
     
-
ødelægge plantedele, eller
     
-
bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

«


Bilag 2

»Bilag 10, tabel 1

Tilladte størsteindhold af uønskede stoffer undtagen dioxiner og dioxinlignende PCB'er

 
(§ 9)
 
Uønskede stoffer
Foderstoffer
Størsteindhold af det uønskede stof er angivet i vægtenheden mg/kg (ppm) af foderstoffet ved et vandindhold på 12 pct.
1
2
3
   
Nikkel
Fedt
10
 
 
1.
Arsen
Størsteindholdet henviser til det samlede arsenindhold
Fodermidler med undtagelse af:
2
 
           
     
-
mel af tørret græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver, samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede, melasserede sukkerroesnitter
4
 
     
-
palmekage
4
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm
     
-
fosfater og kulsur algekalk
10
 
     
-
calciumcarbonat
15
 
     
-
magnesiumoxid
20
 
     
-
foderstoffer fremstillet ved forarbejdning af fisk eller andre havdyr
15
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm
     
-
mel af tang og foder­midler fremstillet af tang
40
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med tangarten Hizikia fusiforme.
     
Fuldfoder med undtagelse af:
2
 
     
-
fuldfoder til fisk og til pelsdyr
6
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm
     
Tilskudsfoder med undtagelse af:
4
 
     
-
mineralsk foder
12
 
             
 
2.
Bly
Størsteindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af blyindholdet, hvor ekstraktion foretages i salpetersyre (5 % w/w) i
30 minutter ved kogepunktet. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Fodermidler med undtagelse af:
10
 
           
     
-
grøntfoder (herved forstås produkter til foderbrug, som hø, ensilage, græs o.s.v.)
30
 
     
-
fosfater og kulsur algekalk
15
 
     
-
calciumcarbonat
20
 
     
-
gær
5
 
     
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”, undtagen:
100
 
     
-
zinkoxid
400
 
     
-
mangan-(III)-oxid, jernkarbonat, kobberkarbonat
200
 
     
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”bindemidler og antiklumpningsmidler”, undtagen:
30
 
     
-
clinoptilolit af vulkansk oprindelse
60
 
     
Forblandinger
200
 
     
Fuldfoder
5
 
     
Tilskudsfoder med undtagelse af:
10
 
     
-
mineralsk foder
15
 
             
 
3.
Fluor
Maksimumindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af fluorindholdet, hvor ekstraktion foretages med saltsyre 1 N i 20 minutter ved omgivelsestemperatur. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Fodermidler, undtagen:
150
 
     
-
animalske foderstoffer med undtagelse af marine krebsdyr, f.eks. krill
500
 
     
-
marine krebsdyr, f.eks. krill
3.000
 
     
-
fosfater
2.000
 
     
-
calciumcarbonat
350
 
     
-
magnesiumoxid
600
 
     
-
kulsur algekalk
1.000
 
     
-
Vermiculit (E 561)
3.000
 
     
Tilskudsfoderblandinger,
   
     
-
der indeholder 4% fosfor eller derunder
500
 
     
-
der indeholder over 4% fosfor
125
pr. 1 % fosfor
     
Fuldfoder, undtagen:
150
 
     
-
fuldfoder til kvæg, -får og -geder
   
       
-
lakterende
30
 
       
-
andre
50
 
     
-
fuldfoder til svin
100
 
     
-
fuldfoder til fjerkræ
350
 
     
-
fuldfoder til daggamle kyllinger
250
 
     
-
fuldfoder til fisk
350
 
             
 
4.
Kviksølv
Fodermidler med undtagelse af:
0,1
 
     
-
foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre havdyr
0,5
 
     
-
calciumcarbonat
0,3
 
     
Fuldfoder med undtagelse af:
0,1
 
     
-
fuldfoder til hunde og katte
0,4
 
     
Tilskudsfoder med undtagelse af tilskudsfoderblandinger til hunde og katte
0,2
 
           
 
5.
Nitrit
Natriumnitrit er reguleret som konserveringsmiddel i bestemmelserne om fodertilsætningsstoffer
Fiskemel
60
(udtrykt som natriumnitrit)
     
Fuldfoder (med undtagelse af fuldfoder til selskabsdyr, bortset fra fuldfoder til fugle og akvariefisk)
15
(udtrykt som natriumnitrit)
           
 
6.
Cadmium
Størsteindholdet henviser til en analytisk bestem-melse af cadmiumindholdet, hvor ekstraktion foretages i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kogepunktet. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Vegetabilske fodermidler
1
 
     
Animalske fodermidler
2
 
     
Mineralske fodermidler, undtagen:
2
 
     
-
fosfater
10
 
     
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”, undtagen:
10
 
     
-
kobberoxid, mangan-(II)-oxid, zinkoxid og mangan-(II)-sulfat, monohydrat
30
 
     
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”bindemidler og antiklumpningsmidler”
2
 
     
Forblandinger
15
 
     
Mineralsk foder
5
 
     
-
der indeholder under 7% fosfor
5
 
     
-
der indeholder 7 % fosfor eller derover.
0,75 % pr. 1% fosfor, dog højst 7,5
 
     
Tilskudsfoder til selskabsdyr
2
 
     
Andet tilskudsfoder
0,5
 
     
Fuldfoder til kvæg, får og geder og foder til fisk,
undtagen:
1
 
     
-
fuldfoder til selskabsdyr
2
 
     
-
fuldfoder til kalve, lam og gedekid og andet fuldfoder
0,5
 
             
 
7.
Aflatoxin B1
Alle fodermidler
0,02
 
     
Fuldfoder til kvæg, får og geder med undtagelse af:
0,02
 
     
-
fuldfoder til malkekvæg, -får og -geder
0,005
 
     
-
kalve og lam
0,01
 
     
Fuldfoder til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)
0,02
 
     
Andet fuldfoder
0,01
 
     
Tilskudsfoder til kvæg, får og geder (med undtagelse af tilskudsfoder til mælkeproducerende dyr og til kalve og lam)
0,02
 
     
Tilskudsfoder til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)
0,02
 
     
Andet tilskudsfoder
0,005
 
           
 
8.
Blåsyre
Fodermidler med undtagelse af:
50
 
     
-
hørfrø
250
 
     
-
hørfrøkager
350
 
     
-
maniokprodukter(Maniokmel kan også være betegnet tapiokastivelse)
100
 
     
-
mandelkager(Biprodukt fremkommet ved presning af olie fra mandler)
100
 
     
Fuldfoder med undtagelse af:
50
 
     
-
fuldfoder til kyllinger
10
 
           
 
9.
Fri gossypol
Fodermidler med undtagelse af:
20
 
     
-
bomuldsfrø
5.000
 
     
-
bomuldsfrøkager ogbomuldsfrømel
1.200
 
     
Fuldfoder med undtagelse af:
20
 
     
-
fuldfoder til kvæg, får og geder
500
 
     
-
fuldfoder til fjerkræ (med undtagelse af æglæggende høner) og til kalve
100
 
     
-
fuldfoder til kaniner og svin (undtagen smågrise)
60
 
           
 
10.
Theobromin
Fuldfoder med undtagelse af:
300
 
     
-
fuldfoder til fuldvoksent kvæg
700
 
           
 
11.
Flygtig sennepsolie
Fodermidler med undtagelse af:
100
 
     
-
rapskager
4.000
(udtrykt som allylisothio­cyanat)
     
Fuldfoder med undtagelse af:
150
(udtrykt som allylisothio­cyanat)
     
-
fuldfoder til kvæg, får og geder (med undtagelse af unge dyr).
1.000
(udtrykt som allylisothio­cyanat)
     
-
fuldfoder til fjerkræ og svin (undtagen smågrise).
500
(udtrykt som allylisothio­cyanat)
           
 
12.
Vinylthiooxazolidon (Vinyloxazolidinthion)
Fuldfoder til fjerkræ med undtagelse af:
1.000
 
     
-
Fuldfoder til æglæggende høner
500
 
           
 
13.
Meldrøje (Claviceps purpurea)
Alle foderstoffer, som indeholder uformalede kornarter.
1.000
 
           
 
14.
Ukrudtsfrø og frugter, ikke malede eller knuste, der indeholder alkaloider, glycosider eller andre toksiske stoffer, enkeltvis eller sammen, deriblandt:
Alle foderstoffer
3.000
 
   
Datura stramonium L.
 
1.000
 
           
 
15.
Ricinusolie Ricinus communis L.
Alle foderstoffer
10
(udtrykt i skaller af ricinus)
           
 
16.
Crotalaria spp.
Alle foderstoffer
100
 
           
 
17.
Aldrin
17. og 18.:
Enkeltvis eller sammen,
17. og 18.:
Alle foderstoffer,
undtagen:
0,01
Maksimalgrænse-værdi for aldrin og dieldrin, isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin
 
18.
Dieldrin
udtrykt som dieldrin
-
fedtstoffer og olier
0,1
Maksimalgrænse-værdi for aldrin og dieldrin,
       
-
fiskefoder
0,02
isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin
               
 
19.
Camphechlor
(Toxaphen)Summen af indikatorkongenerne
-
Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie
0,02
 
   
CHB 26, 50 og 62
-
Fiskeolie
0,2
 
   
Nummerering i henhold til Parlar; foran nummeret skrives enten »CHB« eller »Parlar «.
-
Foderstoffer til fisk
0,05
 
   
CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8, 8, 10, 10-octachlorbornan.
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorbornan.
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorbornan.
       
           
 
20.
ChlordanSummen af cis- og
Alle foderstoffer, undtagen:
0,02
 
   
trans-isomererne og af oxichlordan, udtrykt som chlordan
-
fedtstoffer og olier
0,05
 
           
 
21.
DDT
(summen af DDT-,
Alle foderstoffer, undtagen:
0,05
 
   
DDD-, (eller TDE-) og DDE-isomerer, udtrykt som DDT)
-
fedtstoffer og olier
0,5
 
             
 
22.
Endosulfan
Summen af α- og
Alle foderstoffer,
0,1
 
   
β-isomererne og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan
undtagen:
   
     
-
majs og biprodukter fra fremstillingen heraf
0,2
 
     
-
olieholdige frø og biprodukter fra fremstillingen heraf, undtagen rå vegetabilsk olie
0,5
 
     
-
rå vegetabilsk olie
1,0
 
     
-
fuldfoder til fisk
0,005
 
           
 
23.
Endrin
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
   
Summen af endrin og af deltacetoendrin, udtrykt som endrin
-
fedtstoffer og olier
0,05
 
           
 
24.
Heptachlor
Summen af heptachlor og hepta-chlor-epoxid, udtrykt som heptachlor
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
     
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
           
 
25.
Hexachlorbenzen (HCB)
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
     
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
           
 
26.
Hexachlorcyclohexan (HCH)
     
   
26.1
α-isomerer
Alle foderstoffer, undtagen:
0,02
 
       
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
   
26.2
β-isomerer
Alle fodermidler, undtagen:
0,01
 
       
-
fedtstoffer og olier
0,1
 
       
Alle foderblandinger, undtagen:
0,01
 
       
-
foderblandinger til malkekvæg
0,005
 
   
26.3
γ-isomerer
Alle foderstoffer, undtagen:
0,2
 
       
-
fedtstoffer og olier
2,0
 
             
 
27.
Dioxin (se tabel 2)
   
         
 
28.
Udgået
   
 
29.
Udgået
   
         
 
30.
Bog, uafskalletFagus silvatica L.
30., 32. – 39. incl.:
Alle foderstoffer
30., 32. – 39. incl.:
Frø og frugter af disse plantearter samt derivater fra forarbejdningen må kun forekomme i foder i form af sporstoffer, som ikke lader sig bestemme kvantitativt.
         
 
31.
Udgået
   
         
 
32.
Mowrah bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) – Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)
   
         
 
33.
Purgérbusk Jatropha curcas L.
   
         
 
34.
Purgercroton Croton tiglium L.
   
         
 
35.
Indisk sennepBrassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell.
   
         
 
36.
SareptasennepBrassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea
   
         
 
37.
Kinesisk sennepBrassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
   
         
 
38.
Sort sennepBrassica nigra (L.) Koch
   
         
 
39.
Etiopisk sennepBrassica carinata A. Braun
   
         
 
40.
Lasalocidnatrium
Fodermidler
1,25
 
     
Foderblandinger til
   
     
-
Hunde, kalve, kaniner, dyr af hestefamilien, dyr der anvendes i mælkeproduktionen, læggefugle, kalkuner (>12uger) og hønniker (> 16 uger)
1,25
 
     
-
Slagtekyllinger, hønniker (< 16 uger) og kalkuner (< 12 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af lasalocidnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
1,25
 
       
-
Andre dyrearter
3,75
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af lasalocidnatrium ikke er tilladt.
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
41.
Narasin
Fodermidler
0,7
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Kalkuner, kaniner, dyr af hestefamilien, læggefugle og hønniker (> 16 uger)
0,7
 
       
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af narasin er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
       
-
Andre dyrearter
2,1
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af narasin ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50% af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
42.
Salinomycinnatrium
Fodermidler
0,7
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Dyr at hestefamilien, klakuner, læggefugle og hønniker (>12 uger)
0,7
 
       
-
Slagtekyllinger, hønniker (<12 uger) og slagtekaniner i perioden inden slagtning, hvor brugen af salinomycinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
       
-
Andre dyrearter
2,1
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af salinomycinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
43.
Monensinnatrium
Fodermidler
1,25
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Dyr at hestefamilien, hunde, mindre drøvtyggere (får og geder), ænder, kvæg, malkekvæg, læggefugle, hønniker (>16 uger) og kalkuner (> 16 uger)
1,25
 
       
-
Slagtekyllinger, hønniker (<16 uger) og kalkuner (<16 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af monensinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
1,25
 
       
-
Andre dyrearter
3,75
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af monensinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
44.
Semduramicinnatrium
Fodermidler
0,25
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,25
 
       
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af semduramicinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,25
 
         
Andre dyrearter
0,75
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af semduramicinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
45.
Alphamaduramicinammonium
Fodermidler
0,05
 
       
Foderblandinger til
   
       
-
Dyr af hestefamilien, kaniner, kalkuner (>16 uger), læggefugle og hønniker(>16 uger)
0,05
 
       
-
Slagtekyllinger og kalkuner (<16 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af alphamaduramicinammonium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,05
 
       
-
Andre dyrearter
0,15
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af alphamaduramicinammonium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
46.
Robenidinhydrochlorid
Fodermidler
0,7
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,7
 
       
-
Slagtekyllinger, slagte- og avlskaniner og kalkuner i perioden inden slagtning, hvor brugen af robenidinhydrochlorid er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
       
-
Andre dyrearter
2,1
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af robenidinhydrochlorid ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
47.
Decoquniat
Fodermidler
0,4
 
       
Foderblandinger til
   
       
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,4
 
       
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af decoquniat er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,4
 
       
-
Andre dyrearter
1,2
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af decoquniat ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
48.
Halofuginonhydrobromid
Fodermidler
0,03
 
       
Foderblandinger til
   
       
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger) og kalkuner (>12 uger)
0,03
 
       
-
Slagtekyllinger og kalkuner (<12 uger)i perioden inden slagtning, hvor brugen af halofuginonhydrobromid er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,03
 
       
-
Andre dyrearter end hønniker (<16 uger)
0,09
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af halofuginonhydrobromid ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
49.
Nicarbazin
Fodermidler
0,5
 
     
Foderblandinger til
   
       
-
Dyr af hestefamilien, læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,5
 
       
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af nicarbazin (kombineret med narasin) er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,5
 
       
-
Andre dyrearter
1,5
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af nicarbazin ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
           
 
50.
Diclazuril
Fodermidler
0,01
 
     
Foderblandinger
   
       
-
Læggefugle, hønniker (>16 uger) og slagtekalkuner (>12 uger)
0,01
 
       
-
Slagte- og avlskaniner i perioden inden slagtning hvor brugen af diclazuril er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,01
 
       
-
Andre dyrearter end hønniker (<16 uger), slagtekyllinger og slagtekalkuner (<12 uger)
0,03
 
       
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af diclazuril ikke er tilladt.
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2008/76/EF af 25. juli 2008 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer (EUT 2008, L 198, s. 37) og Kommissionens direktiv 2009/8/EF af 10. februar 2009 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for coccidiostatika eller histomonistatika, der uundgåeligt overslæbes til foder, hvortil de ikke er beregnet (EUT 2009, L 40, s. 19). Bekendtgørelsen indeholder ligeledes ændringer som følge af bestemmelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT 2005, L 70, s 1).