Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. marts 2009)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)

(Lovforslag nr. L 176).

Formålet med forslaget til ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer er at styrke den eksisterende beskyttelse af den enkelte opsparers indskud og derved øge tilliden til den finansielle sektor i Danmark.

Lovforslaget foreslår at hæve dækningsbeløbet fra Garantifonden for indskydere og investorer fra 300.000 kr. til et beløb svarende til 100.000 euro, hvilket er ca. 750.000 kr. Fra 30. juni 2009 til 30. september 2010 foreslås det dog, at dækningsbeløbet udgør et beløb svarende til 50.000 euro, dvs. ca. 375.000 kr.

Med lovforslaget implementerer vi et EU-direktiv, der ændrer det gældende direktiv om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrister. Direktivets formål er at genskabe tilliden til den finansielle sektor samt at harmonisere medlemsstaternes indskydergarantiordninger. For at alle af direktivet omfattede indskyderes indskud er dækket i overensstemmelse med direktivet, er det nødvendigt at hæve dækningsbeløbet allerede fra den 30. juni 2009.

Med forslaget om de to forhøjelser af dækningsbeløbet opfyldes Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke af 18. januar 2009, ligesom direktivets bestemmelse om dækningsbeløb gennemføres.

Samtidig opretholder vi de gældende bestemmelser, som giver fuld dækning til visse særlige indlån. Der er således fortsat fuld dækning til eksempelvis indlån på kapitalpensionskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, og uddannelsesopsparingskonti.

Med lovforslaget foreslås desuden at reducere Garantifondens frister for udbetaling af dækkede beløb væsentligt.

Endvidere foreslås det, at lån optaget på baggrund af særligt dækkede obligationer ikke skal fradrages i indskud i samme pengeinstitut, inden Garantifonden yder dækning.

Lovforslaget indeholder ændringer i lov om finansiel stabilitet. Med forslaget åbnes der mulighed for, at Afviklingsselskabet (Finansiel Stabilitet A/S) kan overtage pengeinstitutter, som ikke er medlem af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Ændringen gør det muligt at overdrage Roskilde Bank A/S fra Danmarks Nationalbank til Finansiel Stabilitet A/S.

Endelig indeholder lovforslaget justeringer i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Med lovforslaget præciseres det, at undtagelsen fra reglerne om overtagelsestilbud i værdipapirhandelsloven ved konvertering af statens indskud af hybrid kernekapital og bemyndigelsen til ministeren til at fastsætte nærmere regler, gælder for såvel konvertering i tilfælde, hvor et kreditinstitut er i vanskeligheder, som frivillig konvertering af den af staten indskudte hybride kernekapital.

Ændringerne i lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud er sendt i høring samtidig med fremsættelsen.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.