Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32003L0054
 
32003L0055
 
32005L0089
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indledende bestemmelser

Kapitel 2   Udbygning af transmissionsnet m.m.

Kapitel 3   Klima- og energiministerens beføjelser

Kapitel 4   Ledelse og interessentforum

Kapitel 5   Økonomi og regnskabsmæssige forhold

Kapitel 6   Anmeldelse og registrering

Kapitel 7   Offentlighed

Kapitel 8   Tilsyn, klageadgang m.v.

Kapitel 9   Erstatningsansvar og straf

Kapitel 10   Ikrafttræden m.v.

Kapitel 11   Ændringsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 6 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 4 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og § 79 i lov nr. 1392 af 27. december 2008.

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Klima- og energiministeren kan oprette Energinet.dk som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. Den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet, som varetages af Energinet.dk, skal forblive i offentligt eje.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan ændre Energinet.dks navn.

§ 1 a. Klima- og energiministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

§ 2. Energinet.dks formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.

Stk. 2. Energinet.dk varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissions- og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. Energinet.dk kan endvidere varetage gasdistributions-, gaslager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed.

Stk. 3. Energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.

Stk. 4. Aktiviteter, som ligger uden for de i stk. 2 angivne, og som Energinet.dk varetager i medfør af denne lov, lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi til lov om naturgasforsyning eller lov om tilskud til elproduktion, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

§ 3. Energinet.dk varetager statens købepligt i medfør af § 35 i lov om elforsyning og § 34 i lov om naturgasforsyning.

Kapitel 2

Udbygning af transmissionsnet m.m.

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af stk. 6.

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet. Planen skal indsendes til klima- og energiministeren, inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyndes. Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter planens indsendelse.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at udbygningen i henhold til stk. 1 kræver godkendelse af klima- og energiministeren.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan i forbindelse med godkendelse efter stk. 3 fastsætte vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan bestemme, at Energinet.dk forpligtes til at dække de meromkostninger, som andre eltransmissions- og netvirksomheder bliver påført, når de efter påbud efter lov om elforsyning skal gennemføre kabellægninger og saneringer i forbindelse med Energinet.dks etablering af 400 kV-eltransmissionsnet. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan pålægge Energinet.dk at anlægge, udbygge og drive eltransmissionsanlæg samt søledningsanlæg til varetagelse af elforsyningssikkerheden på mindre øer.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på forhold, som omfattes af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.

Stk. 8. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på etablering af nye gasopstrømsrørledningsnet og væsentlige ændringer i bestående gasopstrømsrørledningsnet.

§ 4 a. Etablering af nye elforsyningsnet som nævnt i § 4 på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i tilsvarende bestående net kan kun ske efter forudgående godkendelse fra klima- og energiministeren.

Stk. 2. Godkendelsen kan betinges af vilkår, herunder krav til placering, indretning og bortskaffelse af anlæg samt tekniske, miljø- og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med etablering og drift.

§ 4 b. Med henblik på at undgå skade på udpegede internationale naturbeskyttelsesområders integritet skal anlægsprojekter efter § 4 a, der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke sådanne områder væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.

Stk. 2. Tilladelse til de projekter, der er nævnt i stk. 1, kan kun gives efter høring af berørte parter, og såfremt

1) sådanne projekter ikke skader et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet eller

2) væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, gør det bydende nødvendigt at gennemføre projektet, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Når tilladelse meddeles efter stk. 2, nr. 2, træffer klima- og energiministeren passende kompensationsforanstaltninger. Udgifter til sådanne foranstaltninger dækkes af projektansøgeren. Klima- og energiministeren indberetter til Europa-Kommissionen, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

Stk. 4. Såfremt der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde med en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan der kun gives tilladelse efter § 4 a til projekter omfattet af stk. 2, nr. 2, såfremt

1) dette er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller

2) andre væsentlige samfundsinteresser gør gennemførelsen bydende nødvendig.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4, nr. 2, kan først ske efter indhentet udtalelse fra Europa-Kommissionen.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for vurderingen af projekter efter stk. 1 og kan i tilladelser efter denne bestemmelse stille vilkår, herunder om kompenserende foranstaltninger til beskyttelse af naturbeskyttelsesområderne.

§ 4 c. Klima- og energiministeren træffer passende foranstaltninger, herunder ved fastsættelse af vilkår eller meddelelse af påbud eller forbud, for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for målsætningerne i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

Kapitel 3

Klima- og energiministerens beføjelser

§ 5. Klima- og energiministeren kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Energinet.dks anliggender.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter en vedtægt for Energinet.dk.

Stk. 3. Klima- og energiministeren udøver sine beføjelser efter denne bestemmelse over for Energinet.dk ved skriftlige meddelelser rettet til bestyrelsen.

Kapitel 4

Ledelse og interessentforum

§ 6. Energinet.dk ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

Stk. 2. Klima- og energiministeren udpeger 8 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i el-, gas- og varmeforsyning og i forbruger- og samfundsforhold. Bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af kommercielle interesser i produktions- og handelsvirksomheder på el- og gasområdet.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer efter stk. 2 udpeges for en periode på 2 år, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Medarbejderne i Energinet.dk og datterselskaber vælger 3 medlemmer til bestyrelsen, herunder 1 koncernrepræsentant, efter tilsvarende regler som i aktieselskabsloven, jf. dog § 27.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan genudpege bestyrelsesmedlemmer og kan til enhver tid afsætte de af ministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af klima- og energiministeren.

§ 8. Klima- og energiministeren udpeger et rådgivende interessentforum.

Stk. 2. Interessentforummet skal repræsentere et bredt udsnit af interessenter i Energinet.dks virksomhed.

Stk. 3. Interessentforummet skal holde møde mindst en gang årligt.

Stk. 4. Interessentforummet skal med henblik på at understøtte driften af Energinet.dk afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer.

Kapitel 5

Økonomi og regnskabsmæssige forhold

§ 9. Energinet.dks formue holdes adskilt fra statens formue.

§ 10. Energinet.dk indgår ikke i det statslige overenskomst- og aftalesystem, men kan selv forhandle løn- og ansættelsesvilkår for sit personale, herunder indgå kollektive overenskomster.

Stk. 2. De hidtil gældende ansættelsesvilkår videreføres efter reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Fristen på 3 uger i § 4 a, stk. 1, i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vedrørende en erhververs mulighed for at meddele, at denne ikke ønsker at indtræde i en gældende overenskomst, regnes fra den dag, bestyrelserne i de respektive selskaber har konstitueret sig.

§ 11. De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Energinet.dk med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. Energinet.dks årsrapport revideres af rigsrevisor efter årsregnskabsloven og efter lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Den reviderede årsrapport forelægges klima- og energiministeren til godkendelse.

§ 12. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissions-, distributions-, lager- og gas- opstrømsrørledningsvirksomhed.

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet samt lagerfaciliteter og gasopstrømsrørledningsnet.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber. Aktiver, for hvilke der anvendes indgangsværdier efter selskabsskattelovens § 35 O, samt indtægter og udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver indgår uanset aktivernes anvendelse i de særskilte regnskaber for Energinet.dks elektricitetsrelaterede aktiviteter.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsføring efter stk. 1 og 2.

§ 13. Energinet.dks overskud ifølge de i § 12, stk. 1, omtalte regnskaber for virksomhedens elforsynings- og naturgasrelaterede aktiviteter kan tilbageføres til de respektive forbrugergrupper som dividende eller anvendes til konsolidering. Overskud fra lagervirksomhed kan alene anvendes til konsolidering, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes tilbageførsel af overskud til forbrugerne efter stk. 1 kan finde sted.

Stk. 3. Energinet.dk kan ikke udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlodning eller på anden måde til staten.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte særlige regler om anvendelse af overskud fra lagervirksomhed.

§ 14. Energinet.dk kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed, herunder til finansiering af anlægsinvesteringer samt til varetagelse af købepligten efter § 3. Lån optages på baggrund af en årlig investerings- og finansieringsplan, som er godkendt af klima- og energiministeren.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til, i det omfang det anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Lånene optages inden for en ramme, der fastsættes af klima- og energiministeren efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg.

§ 15. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal tegne de for virksomhederne nødvendige forsikringer.

Kapitel 6

Anmeldelse og registrering

§ 16. Energinet.dk skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder for Energinet.dk.

Kapitel 7

Offentlighed

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber.

§ 18. Energinet.dk skal straks give elektronisk meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om alle væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for virksomhedens fremtid, medarbejdere og kreditorer.

§ 19. Beslutninger truffet af klima- og energiministeren i henhold til § 5, stk. 1, indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse.

Stk. 2. Enhver, der anmoder herom, kan på Energinet.dks hovedkontor få udleveret et eksemplar af virksomhedens vedtægter.

Kapitel 8

Tilsyn, klageadgang m.v.

§ 20. Klima- og energiministeren fører tilsyn med, at Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber overholder bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for klima- og energiministeren.

§ 21. Klima- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution eller anden myndighed, som ministeren i henhold til stk. 1 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 22. Afgørelser truffet af klima- og energiministeren i medfør af § 4, stk. 3-5, kan, for så vidt angår eltransmissionsnet, påklages til Energiklagenævnet efter reglerne i §§ 89 og 91 i lov om elforsyning og, for så vidt angår gastransmissionsnet, efter reglerne i §§ 51 og 53 i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Energinet.dks udbygningsplan efter § 4, stk. 2, kan, i de tilfælde § 4, stk. 3, ikke finder anvendelse, påklages af enhver med en væsentlig og individuel interesse i udbygningsplanen efter reglerne nævnt i stk. 1.

Kapitel 9

Erstatningsansvar og straf

§ 23. Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre i anledning af tab påført Energinet.dk kan træffes af bestyrelsen eller klima- og energiministeren.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde bestyrelsesmedlemmer, direktører, vurderingsmænd samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv for Energinet.dk har fået kendskab til.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Klima- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.2)

§ 26. Klima- og energiministeren kan efter at have overtaget Eltra a.m.b.a., Elkraft Transmission a.m.b.a. og Elkraft System a.m.b.a. beslutte at fusionere disse til et nyt aktieselskab, hvor aktierne ejes af Energinet.dk. Ved fusionen overgår aktiver og forpligtelser i de hidtidige selskaber som helhed til det nye aktieselskab, og de hidtidige selskaber opløses uden likvidation. For sammenlægningen finder aktieselskabslovens §§ 6 a-6 c og §§ 134-134 i tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 2. Finansministeren kan beslutte at overdrage aktierne i Gastra A/S til Energinet.dk.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan beslutte, at dele af de i stk. 1 nævnte andelsselskabers og dele af Gastra A/S’ aktiver og forpligtelser ved spaltning overdrages til Energinet.dk. For spaltningen finder aktieselskabslovens §§ 136-136 i tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 4. Oprettelsen af Energinet.dk, fusionen efter stk. 1, overdragelsen af aktier efter stk. 2 og spaltning efter stk. 3 kan ske med regnskabs- og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 5. Ved fusion efter stk. 1 finder bestemmelserne i fusionsskattelovens §§ 5-8 tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 6. Ved spaltning efter stk. 3 finder bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 3, og § 15 b tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

§ 27. (Udeladt)

§ 28. Loven gælder på land- og søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkel.

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kapitel 11

Ændringsbestemmelser

§ 30-36. (Udeladt)


Lov nr. 520 af 7. juni 2006 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,3)hvis § 4 vedrører lov om Energinet.dks titel, § 2, stk. 2, § 4 a, § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af klima- og energiministeren, jf. dog stk. 2. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.

Stk. 2-6. (Udeladt)

§ 9

Lov nr. 548 af 6. juni 2007 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love,4)hvis § 6 vedrører lov om Energinet.dks fodnote og §§ 1 a, 4 b og 4 c, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 74

Lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, hvis § 79 vedrører lov om Energinet.dk og indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven trådte i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Energistyrelsen, den 16. marts 2009

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar, 2006, (EU Tidende 2006 nr. L 33, side 22), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/54/EF af 26. juni 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 176, side 37), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/55/EF af 26. juni 2003 (EU- Tidende 2003 nr. L 176, side 57), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003,(EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), og dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979, (EF-Tidende 1979 nr. L103, side 1), som ændret senest ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36).

2) I medfør af bekendtgørelse nr. 1483 af 23. december 2004 trådte loven i kraft den 1. januar 2005.

3) Lovændringen, der i medfør af bekendtgørelse nr. 531 af 8. juni 2006 trådte i kraft den 15. juni 2006, ændrer Energinet Danmarks navn til Energinet.dk og indfører bestemmelser om etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

4) Lovændringen, der trådte i kraft den 7. juni 2007, gennemfører dele af Rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) og dele af Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet).