Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31991L0676
 
31996L0061
 
32008L0001
 
32009L0127
 
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Tilladelser og godkendelser
Kapitel 3 Ansøgning om tilladelse eller godkendelse
Kapitel 4 Kommunalbestyrelsens afgørelse
Kapitel 5 Anmeldelse om udskiftning af godkendte udspredningsarealer
Kapitel 6 Regelmæssig revurdering af godkendelser
Kapitel 7 Anmeldelsesordning for visse typer af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Forklaring til de enkelte punkter fremgår af vejledningen til skemaet.
Bilag 2 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug
Bilag 3 Beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat
Bilag 4 Kriterier for fastsættelse af skærpede vilkår, jf. § 11, stk. 2, jf. lovens § 29
Bilag 5 Krav til digitale ansøgningssystemer:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug1)

I medfør af § 7, stk. 5, § 17, § 18, stk. 2 og 3, § 34, § 35, § 41, stk. 2 og 4, § 55, stk. 8 og 9, § 63, § 76, § 78 og § 111 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og § 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug samt regler om anmeldelse af visse typer af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelser af udskiftning af arealer til udspredning af husdyrgødning i godkendelser meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om revurdering efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 2

Tilladelser og godkendelser

§ 2. Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf, jf. §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog kapitel 5 og 7.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder også anvendelse på godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som er optaget på listerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2, omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelse om, der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. miljøbeskyttelseslovens § 84 b og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, træffer kommunalbestyrelsen om nødvendigt afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Stk. 5. Hvis der på et husdyrbrug udføres andre forurenende aktiviteter, der kræver særskilt godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelser om, der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. miljøbeskyttelseslovens § 84 b og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 3. Udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvorpå der produceres kødædende pelsdyr for mere end 3 dyreenheder og til 75 dyreenheder, eller der er eller derved bliver en produktion, der er større end 3 dyreenheder, er omfattet af krav om forudgående tilladelse, jf. § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis anlægget ligger helt eller delvist inden for de i § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug beskyttede naturtyper, eller der er mindre end 300 m fra anlægget til disse beskyttede naturtyper.

Kapitel 3

Ansøgning om tilladelse eller godkendelse

§ 4. Ansøgning om tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fremsendes skriftligt eller elektronisk til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 3, stk. 1, nr. 2, er beliggende.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 3, stk. 1, nr. 2, er beliggende og skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger, jf. § 5.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arealerne, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 3, stk. 1, nr. 3, er beliggende. Er arealerne beliggende i to eller flere kommuner fremsendes ansøgningen til den kommunalbestyrelse, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer er beliggende.

§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger der fremgår af stk. 3 indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 4. Ansøgningen om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A og F. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af de relevante oplysninger om beskyttelsesniveau, som fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 5. Anmeldelse af udskiftning af udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand, jf. § 15, skal udarbejdes og indsendes til kommunalbestyrelsen via http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

§ 6. For andre forurenende aktiviteter eller andre tilladelses- eller godkendelseskrævende aktiviteter efter miljøbeskyttelsesloven, som indgår i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, eller som er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, skal der samtidig fremsendes særskilt oplysning eller ansøgning herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis en ansøgning samtidig omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger, der beskriver disse udvidelser eller ændringer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 1 og 2 anførte.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens afgørelse

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Stk. 2. I vurderingen, jf. stk. 1, skal indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,

1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,

3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,

4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og

6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.

Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.

§ 10. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 22 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring, en begrundelse for afgørelsen samt fastsætte vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes.

Stk. 2. Der kan i tilladelsen fastsættes yderligere vilkår til imødegåelse af forøget forurening og andre væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 28 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal endvidere indeholde oplysninger om produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser, den maksimale produktion kan finde sted.

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte

1) produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted,

2) grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre,

3) krav om maksimale støjgrænser,

4) krav til den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer mv. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium,

5) krav om placering og udformning af ny bebyggelse til varetagelse af de landskabelige værdier,

6) krav om afskærmende beplantning omkring beholdere til flydende husdyrgødning som opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer samt nedrivning af beholderen, når den ikke længere er nødvendig for driften af den pågældende ejendoms drift,

7) valg af til- og frakørselsforhold,

8) krav til beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur, med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning,

9) krav til håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet,

10) krav til håndtering og opbevaring af affald,

11) krav om begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget),

12) krav om, hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer,

13) krav om husdyrbrugets indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og

14) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår, der skærper de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3.

Stk. 3. Ved særlige tilfælde forstås en virkning på miljøet, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, eller en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Stk. 4. Ved fastsættelse af vilkår efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen anvende de beregningsmetoder, som fremgår af bilag 3, og de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 4.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag, hvis de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3 eller de efter stk. 2 og 4 fastsatte vilkår ikke kan forhindre skade på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag, hvis det vurderes, at der med de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3 eller de efter stk. 2 og 4 fastsatte vilkår vil være en væsentlig miljøvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

§ 12. Hvis der i forbindelse med godkendelsesbehandlingen har været gennemført den i lovens § 55, stk. 2 nævnte procedure om inddragelse af offentligheden, skal godkendelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

§ 13. For husdyrbrug, hvor ansøgningen omfatter aktiviteter, som er selvstændigt omfattet af § 11 g i lov om planlægning (VVM-proceduren) må afgørelser om godkendelse tidligst træffes samtidig med den endelige vedtagelse af kommuneplanretningslinjerne efter lov om planlægning på baggrund af en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for hele anlægget. I det omfang aktiviteten også er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 må godkendelser tidligst træffes samtidig med det i § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsatte tidspunkt.

§ 14. En godkendelse kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed eller enkelte dele heraf. Godkendelsen skal i så fald indeholde en nærmere begrundelse for tidsbegrænsningen.

Stk. 2. En godkendelse skal tidsbegrænses, i det omfang det følger af bindende regler fastsat i medfør af loven.

Kapitel 5

Anmeldelse om udskiftning af godkendte udspredningsarealer

§ 15. Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, der indgår i en godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Der skal skelnes mellem bedriftens udbringningsarealer (ejede og forpagtede arealer) og markarealer hos tredjemand, således at nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori.

Stk. 3. Udskiftning med arealer, der på et eller flere punkter er mere sårbare end de arealer, der udskiftes, kan kun ske efter forudgående tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 eller 16.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at anmeldelsen sker i overensstemmelse med stk. 1 og oplyser ansøger herom. Kommunalbestyrelsen meddeler ansøger, at de anmeldte arealer er noteret på sagen i kommunen.

§ 16. Anmeldelse af udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udspredningsarealer, der skal udskiftes. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmelder trække sin anmeldelse tilbage og anmelde nye arealer senest den 15. oktober. Hvis kommunalbestyrelsen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Kapitel 6

Regelmæssig revurdering af godkendelser

§ 17. Godkendelser omfattet af §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt.

Stk. 2. Som indledning til revurderingen skal kommunalbestyrelsen sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering.

Stk. 4. Hvis der i forbindelse med revurdering af en godkendelse har været gennemført den i § 18 nævnte procedure, skal afgørelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

§ 18. I sager om revurdering af godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, må kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse efter § 39, jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunalbestyrelsens udkast til afgørelse.

Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter § 17. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:

1) kommunalbestyrelsens navn og adresse,

2) virksomhedens navn og beliggenhed,

3) oplysning om, at kommunalbestyrelsen agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering,

4) oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes,

5) angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed, og

6) oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som kommunalbestyrelsen eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.

Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kapitel 7

Anmeldelsesordning for visse typer af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug

§ 19. Inden etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, kornsilo, eller malkeanlæg, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen, på eksisterende husdyrbrug skal der indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelse omhandler alene byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Stk. 3. Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen og indeholde en beskrivelse af det planlagte byggeri samt udformningen og beliggenheden heraf.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal foretage en konkret vurdering af, om det anmeldte byggeri opfylder kravene i stk. 2 og sikre sig, at det ikke kan være til skade for miljøet, herunder at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal endvidere foretage en konkret vurdering af, om det anmeldte byggeri vil kunne påvirke naboer væsentligt.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af den i stk. 4 og 5 konkrete vurdering afgørelse i sagen. Før der træffes afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af 2 uger.

Stk. 7. Ved afgørelsen meddeler kommunalbestyrelsen enten, at det anmeldte byggeri kan bringes til udførelse, eller at der kræves en ansøgning, jf. denne bekendtgørelses kapitel 3, med henblik på meddelelse af en tilladelse eller godkendelse i henhold til §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette miljøministeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land.

Stk. 2. Underretningen skal ske, for at ministeren kan sikre iagttagelse af de forpligtelser, der bl.a. følger af artikel 17 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, samt artikel 7 i Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke viderebehandle sagen, før ministeren giver tilladelse hertil. Kommunalbestyrelsen underretter i givet fald ansøgeren herom.

§ 21. Hvis en ansøgning omfatter arealer, som er beliggende i to eller flere kommuner skal kommunalbestyrelsen, inden den træffer afgørelse, foretage høring hos de øvrige kommunalbestyrelser med anmodning om udarbejdelse af vilkår for den del af arealerne, som er beliggende i de øvrige kommuner. Kommunalbestyrelsen skal indarbejde disse vilkår i den samlede godkendelse.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder tilsvarende for arealer, der anmeldes til udskiftning, jf. § 15.

§ 22. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen sende udkast til afgørelse til ansøgeren og oplyse om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

§ 23. Kommunalbestyrelsen fremsender kopi af tilladelser eller godkendelser truffet i medfør af lovens §§ 10, 11, 12 og 16 til Miljøministeriets miljøcenter.

Stk. 2. Forinden der træffes afgørelse efter lovens § 10 i sager, hvor det er kommunalbestyrelsens vurdering, at tilladelse kan meddeles uden fastsættelse af yderligere vilkår, fremsendes udkast til afgørelse til Miljøministeriets miljøcenter.

Stk. 3. Det statslige miljøcenter skal senest 6 uger efter modtagelsen af et udkast til tilladelse uden yderligere vilkår, jf. stk. 2, fremsende en bindende udtalelse til kommunalbestyrelsen om tilladelsen kan meddeles uden yderligere vilkår eller om andre hensyn bør inddrages.

§ 24. Afgørelse truffet i medfør af § 15 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 25. Afgørelser truffet i medfør af § 19, stk. 4-7, kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. § 76 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 26. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

Kapitel 9

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ophæves.

Stk. 3. Afgørelser, som er truffet i medfør af regler nævnt i stk. 2, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

Stk. 4. Verserende sager om ansøgninger om godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12 færdigbehandles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Verserende klagesager over afgørelser om godkendelser efter lovens §§ 11 og 12 færdigbehandles af Miljøklagenævnet efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 28. En afgørelse om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. planlovens § 6 c, bevarer sin gyldighed udover den i lovens § 104, stk. 1 fastsatte frist 1. januar 2009 og udover fristen på 2 år i § 104, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis den pågældende afgørelse er knyttet til en afgørelse efter planlovens § 35, miljøbeskyttelseslovens § 33 eller husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, der er blevet påklaget, og som er under behandling i Miljøklagenævnet eller er afgjort af nævnet i perioden efter 1. januar 2007.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser om, at anlæg til intensiv husdyravl må antages ikke at kunne få væsentlig virkning på miljøet, jf. planlovens § 6 c, bevarer deres gyldighed, indtil Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen og bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest et år efter Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt, dog senest den 1. januar 2010.

Miljøministeriet, den 31. marts 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Forklaring til de enkelte punkter fremgår af vejledningen til skemaet. Vejledningen er tilgængelig på www.mst.dk

Ansøger m.v.
 
Navn
Adresse og evt. e-post
Telefonnr.
Ansøger
Ejer/ejere
     
     
     
Adresse
CVR-nr.
CHR-nr.
Matrikelnr.
Husdyrbrugets ejen-
       
dom/ejendomme
       
Husdyrproduktion
       
 
Dyreart
Antal dyr
Dyreenheder (DE)
Nuværende produk-
     
tion
     
Fremtidig produktion
 
   
   
Arealer
     
 
Hektar
Bedriftens samlede areal
 
Bedriftsarealer til udbringning af husdyrgødning
 
Tilforpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning
 
Husdyrgødning tilført og fraført bedriften
 
Modtager
CVR-nr.
CHR-nr.
Skriftlig aftale
Fraført, DE
Husdyrgødning fraført bedriften
         
         
         
Afgiver
CVR-nr.
CHR-nr.
Skriftlig aftale
Tilført, DE
Husdyrgødning og
         
anden organisk gød-
         
ning tilført bedriften
         
Kortmateriale
         
 
Vedlagt
Nuværende bygninger og planlagt byggeri samt eksisterende og fremtidig beplantning
 
Bedriftens samlede arealer samt bedriftens udbringningsarealer, inkl. aftalearealer
 
Miljø, natur, landskab og naboforhold
 
ja
nej
1
Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel?
   
2
Overholder anlæggene afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte områder i landzone?
   
3
Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper?
   
4
Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12º eller mere ned til søer og vandløb?
   
5
Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer?
   
6
Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3?
   
7
Ligger udspredningsarealerne uden for lavbundsarealer og drænede lerjorde med P-tal over 6, der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor?
   
8
Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder?
   
9
Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer?
   
10
Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer?
   


Bilag 2

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse e-post og telefonnummer.

2) Bedriftens navn og adresse og CVR-nummer

3) Husdyrbrugets navn, ejendommens adresse(r), matrikel-numre og CHR- og P-nummer.

4) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå husdyrbruget er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

5) Oplysninger om husdyrbrugets kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

B. Oplysninger om husdyrbruget

6) Husdyrbrugets størrelse

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

9) Det forventede tidspunkt for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning samt for start af virksomhedens drift ved nyetablering eller start af den del af driften, der er ændret efter projektets gennemførelse. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 14, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

10) Målefast oversigtsplaner i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

11) Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn), Kommunen eller amtet kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området.

D. Anlægstegninger over virksomhedens indretning

12) Tegning i passende målestoksforhold, der viser den samlede virksomhed, herunder produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning dvs. placering af stalde, møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

13) Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v.

E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift, herunder sædskifte

14) Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor.

15) Oplysning om staldsystem og staldindretning i hver enkelt driftsbygning, herunder oplysninger om udmugningssystem.

16) Oplysning om ventilationsanlæg, herunder type, kapacitet, antal afkast, afkastenes placering, afkasthøjde, lufthastighed i afkast m.v.

17) Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf.

18) Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr, detailsalg og boliger m.v.

19) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

20) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

21) Sædskifte for de enkelte udbringningsarealer i nærmere specificerede kategorier

F. Oplysninger om gødningsproduktion og -håndtering

22) Årsproduktion af husdyrgødning incl. spildevand til opbevaring før og efter projektet.

23) Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet og overdækning).

24) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.

25) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21.

26) Forventet balance for N og P på bedriftsniveau før og efter projektet, herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering af de enkelte dele af udbringningsarealerne ud fra de i bilag 3 nævnte kategorier for beskyttelsesniveauet for N og P.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik

27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.

28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

H. Oplysninger om forurening og genepåvirkninger fra husdyrbruget, samt forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

29) Angivelse og placering af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.). Forventede årlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives. Eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger beskrives.

30) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne samt oplysninger om kilder til luftforurening, der kan forurene miljøet væsentligt. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener og luftforurening beskrives, herunder angivelse af effekt og andre relevante driftparametre for de pågældende teknologier.

31) Opgørelse af mængden og arten af rengøringsvand, mælkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitært spildevand, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle rensningsforanstaltninger.

32) Oplysninger om påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr.

33) Oplysninger om fluebekæmpelse.

34) Oplysninger om skadedyrsbekæmpelse.

35) Oplysninger om til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel, herunder transport af husdyrgødning og ind- og udlevering af dyr, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

I. Oplysninger om virksomhedens affald

36) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser.

37) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier.

38) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v.

39) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse af andet affald, der fremkommer på virksomheden. For farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester) angives EAK-koder.

J. Oplysninger om indpasning i landskabet

40) Herunder oplysninger etablering af afskærmende beplantning, placering af bygninger og anlæg og bygningshøjder i forhold til terræn og indsigt

K. Forslag til egenkontrol

41) Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Egenkontrolvilkår kan indeholde:

a) Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og eftersyn af produktionsapparatet og rensningsforanstaltninger.

b) Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og kontrol af gene- og forureningsforanstaltninger.

c) Forslag til overvågning af parametre, der har miljømæssig/sikkerhedsmæssig betydning, f.eks. de under 18) nævnte driftsforstyrrelser og uheld.

d) Forslag til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi.

L. Ikke-teknisk resumé

42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé.

M. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

43) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

N. Beskrivelse af væsentlige alternative muligheder, som bygherre har overvejet samt 0-alternativet


Bilag 3

Beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat

Det i dette bilag beskrevne beskyttelsesniveau skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige virkninger på miljøet ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

I det omfang, der i regionplanretningslinier, der er opretholdt i medfør af § 3, stk. 1 eller 2 i lov nr. 571 af 24. juni 2006 om ændring af lov om planlægning (udmøntning af kommunalreformen) er fastsat et beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der rækker videre end nedennævnte, skal nedennævnte beskyttelsesniveau anvendes ved vurderinger af ansøgninger, jf. § 9.

Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. § 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 11, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. Det påhviler desuden kommunen at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne, også selv om en habitatnaturtype ikke afkaster en bufferzone.

Når vand- og Natura 2000 planerne efter miljømålsloven foreligger, erstatter disse beskyttelsesniveauer fastsat i dette bilag. I tiden, indtil planerne foreligger, inddrager kommunerne al tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i sagsbehandlingen, herunder den viden, der på tidspunktet for godkendelsen er tilgængelig i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturplanerne og de opfølgende kommunale handleplaner, med henblik på at undgå, at etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug giver anledning til en miljøbelastning, der vil indebære en væsentlig risiko for, at natur- og miljømålene ikke kan sikres eller genoprettes i det pågældende område. Anvendes der viden fra det forberedende arbejde omkring Natura 2000 planlægningen, som ikke fremgår af data på www.naturdata.dk, skal kommunen skønne, om den har en tilstrækkelig kvalitet. Anvendes der viden fra basisanalyser i vandplanlægningen efter miljømålsloven, der endnu ikke er kvalitetssikret, skal kommunen vurdere, om den aktuelle basisanalyse i det pågældende område kan inddrages i en miljøgodkendelse i medfør af husdyrgodkendelsesloven.

A. Beskyttelsesniveau for ammoniak

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

1) Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Den maksimal tilladte merbelastning af ammoniak af særlige naturområder omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Punkt 1. Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af lovens § 11 og § 12.

Ved udvidelser, nyetableringer og ændringer af husdyrbrug for mere end 75 dyreenheder, jf. lovens § 11 og § 12 stilles følgende generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt (reduktionskravet):

1. januar 2007: 15 pct.

1. januar 2008: 20 pct.

1. januar 2009: 25 pct.

Kravet om reduktion af ammoniakemissionen gælder for udvidelser samt for stalde der renoveres, men kan gennemføres som et krav til reduktion af ammoniaktabet for både det eksisterende og det nye anlæg. Niveauet for reduktionskravet fastlægges i forhold til ansøgningstidspunktet.

Begrebet renovering er i denne sammenhæng identisk med godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget. Dette vil sige renoveringer, der kan sidestilles med en nyetablering. Dette vil omfatte ændringer i dyretyper eller staldsystemer. Derimod vil udskiftning af inventar uden samtidige ændringer i gødningsanlæg m.v. ikke være godkendelsespligtige og dermed heller ikke omfattet af det generelle ammoniakkrav. Hvis udvidelsen kan foretages i et eksisterende uændret staldanlæg vil ammoniakkravet kun omfatte udvidelsen.

Kravet stilles fra 2007 til husdyrbrug med følgende modifikationer:

For husdyrproduktion på dybstrøelse i naturligt ventilerede stalde og fjerkræ skal kravet på 15 % fastholdes også efter 2007.

For kvægproduktioner baseret på græsfodring, hvor min. 40 % af grovfoderrationen er græs, skal kravet på 15 % fastholdes også efter 2007.

Økologisk svineproduktion friholdes fra reduktionskravet.

Udegående husdyr friholdes for reduktionskrav i den periode de er udegående.

For malkekøer og det tilhørende opdræt samt frilandssøer reduceres reduktionskravet derfor forholdsmæssigt.

For kødkvæg, får og geder, som i hovedparten af tiden er udbundet, stilles der slet ingen reduktionskrav.

Reduktionskravene stilles i forhold til ”bedste” stald- og lagersystem med udgangspunkt i normtal 2005/06 udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning. Ved bedste stald- og lagersystem forstås det tidssvarende stald- og lagersystem, som har den laveste ammoniakemission. Der skelnes mellem husdyr på gyllesystemer og dybstrøelse, jf. tabel 1 og 2. Ved anvendelse af nye staldtyper, som ikke fremgår af normtal 2005/2006, anvendes normtal for kvælstofudskillelsen fra husdyrene i 2005/2006 og ammoniaktabet i procent af kvælstofudskillelsen i det første år det nye staldsystem fremgår af normtallene fra Danmarks Jordbrugsforskning. Såfremt et staldsystem i normtal 2005/2006 opdeles i forskellige staldsystemer beregnes ammoniaktabet for det mest udbredte system som i 2005/2006, mens det eller de øvrige systemer beregnes som et nyt staldsystem.

Der er dog visse undtagelser fra at tage udgangspunkt i 2005/2006. Disse vedrører de normtal i 2005/2006 som ikke har taget højde for gældende lovgivning i 2005/2006. Dette omfatter tabet fra pelsdyr og krav til overdækning af lagre med dybstrøelse, hvor nye krav indført i 2004 ikke er afspejlet i normtal 2005/2006.

Tabel 1 viser de beregnede fikspunkter for bedste staldsystem for stalde med gylle og tabel 2 for stalde med dybstrøelse.

Tabel 1. Bedste stald- og lagersystem for husdyrtyper omfattet af reduktionskravet og estimeret reduktionskrav for de enkelte dyretyper og år (fikspunkter) for henholdsvis 2007, 2008 og 2009 for stalde med gylle.

Dyretype – udskillelse ab dyr
Bedste staldsystem
(referencestald)
Ammoniaktab i kg N
2007
15 %
2008
20 %
2009
25 %
   
Krav til maks. ammoniaktab fra stald og lager (fikspunkt)
1 årsko uden opdræt (tung race)
134,5 kg N
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
tab 10,64 kg N
9,04 kg N
8,51 kg N
7,98 kg N
1 årsko uden opdræt (Jersey)
111,1 kg N
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
tab 8,78 kg N
7,47 kg N
7,03 kg N
6,59 kg N
1 årsammeko uden opdræt
68,2 kg N *
Bindestald med riste
tab 3,39 kg N
2,88 kg N
2,71 kg N
2,54 kg N
1 årsopdræt (6-28 mdr., tung race)
39,2 kg N
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
tab 3,11kg N
2,64 kg N
2,49 kg N
2,33 kg N
1 årsopdræt (6-25 mdr., jersey)
29,0 kg N
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
tab 2,30 kg N
1,95 kg N
1,84 kg N
1,72 kg N
Farestald, 14,27 årsso/DE
8,16 kg N
+ Kassestier, delvis fast gulv. Tab = 0,963 kg N
0,82 kg N
0,77kg N
0,72 kg N
Drægtighedsstald, 6,156 årsso/DE 19,04kg N
Løsgående søer, delvis spaltegulv – (ny norm) Tab = 2,62 kg N
2,23 kg N
2,10 kg N
1,96 kg N
1 smågris 7,2-30 kg
0,63 kg N
Toklimastald, delvis spaltegulv
Tab = 0,074 kg N
0,063 kg N
0,059 kg N
0,056 kg N
1 prod. Slagtesvin 30- 102 kg
3,19 kg N
Delvis spaltegulv
Tab = 0,44 kg N
0,37 kg N
0,35 kg N
0,33 kg N
100 stk. Burhøns, konsumæg, bånd
73,2 kg N
Gylle
8,64
7,34 kg N
7,34 kg N**
7,34 kg N**
Mink, årstæve
5,07 kg N
Gødningsrende, ugentlig tømning
Tab = 1,65 kg N per årstæve
1,40 kg N
1,32 kg N
1,24 kg N
         
*
Er kun aktuelt ved ammekøer, der ikke er udegående i sommerhalvåret.
**
Kravet på 15 % fastholdes for fjerkræ.
         

Såfremt produktionen afviger fra standard med hensyn til indgangs- og afgangsvægt/måneder justeres kravene til maksimalt tab tilsvarende.

Tabel 2. Bedste stald- og lagersystem for husdyrtyper omfattet af reduktionskravet og estimeret reduktionskrav for de enkelte dyretyper og år (fikspunkter) for henholdsvis 2007, 2008 og 2009 for stalde med dybstrøelse.

Dyretype – udskillelse ab dyr
Bedste staldsystem (referencestald)
Ammoniaktab i kg N
2007
15 %
2008
20 %**
2009
25 %**
1 årsko uden opdræt (tung race)
134,5 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 14,4 kg N
12,3 kg N
11,5 kg N
10,8 kg N
1 årsko uden opdræt (Jersey)
111,1 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 11,9 kg N
10,1 kg N
9,5 kg N
8,9 kg N
1 årsammeko uden opdræt
68,2 kg N *
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 10,69 kg N
9,09 kg N
8,55 kg N
8,02 kg N
1 årsopdræt (6-28 mdr., tung race)
39,2 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 4,29 kg N
3,64 kg N
3,43 kg N
3,22 kg N
1 årsopdræt (6-25 mdr., jersey)
29,0 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 3,19 kg N
2,71 kg N
2,55 kg N
2,39 kg N
1 stk. ungtyr, 6-slagtning, tung race
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 2,68 kg N
2,28 kg N
2,14 kg N
2,01 kg N
1 stk. ungtyr, 6-slagtning, Jersey
Dybstrøelse (hele arealet)
Tab 2,06 kg N
1,75 kg N
1,65 kg N
1,54 kg N
1 årsopdræt (0-6 mdr., tung race)
27,0 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 2,83 kg N
2,41 kg N
2,26 kg N
2,12 kg N
1 årsopdræt (0-6 mdr., Jersey)
22,3 kg N
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 2,15 kg N
1,82 kg N
1,72 kg N
1,61 kg N
1 stk. tyrekalv (0-6 mdr, tung race)
Dybstrøelse (hele arealet)
Tab1,22 kg N
1,04 kg N
0,98 kg N
0,92 kg N
1 stk. tyrekalv (0-6 mdr., Jersey)
Dybstrøelse (hele arealet)
tab 0,90 kg N
0,77 kg N
0,72 kg N
0,68 kg N
Drægtighedsstald, 6,156 årsso/DE 19,0 kg N
Dybstrøelse Tab = 3,98 kg N
3,39 kg N
3,19 kg N
2,99 kg N
1 årsso – farestald – 8,2 kg N
1,06 kg N ***
0,90 kg N
0,85 kg N
0,79 kg N
1 smågris 7,2- 30 kg
0,63 kg N
Dybstrøelse Tab = 0,16 kg N
0,14 kg N
0,13 kg N
0,12 kg N
1 prod. Slagtesvin 30- 102 kg
3,19 kg N
Dybstrøelse Tab = 0,74 kg N
0,63 kg N
0,59 kg N
0,56 kg N
Heste 600 kg
Dybstrøelse 9,01 kg N
7,66 kg N
7,21 kg N
6,76 kg N
Slagtekyllinger, 1000 stk, 40 dage ****
Dybstrøelse
14,80 kg N
12,6 kg N
12,6 kg N**
12,6 kg N**
Høns, 100 stk.,
Fritgående****
22,68 kg N
19,28 kg N
19,28 kg N**
19,28 kg N**
 
*
Er kun aktuelt ved ammekøer, der ikke er udegående i sommerhalvåret.
**
Kravet fastholdes på 15 % i naturligt ventilerede stalde og fjerkræ.
***
Da der ikke findes staldsystemer for ren fast gødning i farestalden, beregnes kravet til fast gødning ud fra ”løsdrift, delvis spaltegulv”, hvor gyllebidraget beregnes som delvis spaltegulv med 100 % gylle.
****
For andre typer produktion af fjerkræ justeres ammoniakkravet i forhold til udskillelsen ab dyr.
 

I staldsystemer hvor der både produceres gylle og dybstrøelse skal reduktionskravet beregnes forholdsmæssigt på grundlag af kvælstofudskillelsen ab dyr for de to gødningstyper. Indgår staldgødning og ajle i nye staldanlæg skal staldgødningsdelen leve op til krav svarende til dybstrøelse, og ajle skal leve op til krav svarende til gylle.

Punkt 2. Den maksimal tilladte merbelastning af ammoniak af særlige naturområder omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De særlige naturområder, som er omfattet af lovens § 7 er:

1) Højmose.

2) Lobeliesø.

3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

5) Hede, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder.

6) Overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder.

7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder.

Hertil kommer yderligere kvælstoffølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder i takt med at de bliver kortlagt.

Merbelastning i forhold til bufferzonerne

I bufferzonerne er der forskellige krav til, hvilken merbelastning med kvælstof fra stald og lager etableringen, udvidelsen eller ændringen må medføre. Merbelastningen beregnes på baggrund af beregninger af emissionen i før- og efter-situationen og ud fra normtal 2005/2006, medmindre andet er fastsat som følge af tidligere projekttilpasninger i forbindelse med VVM screeninger eller af tidligere miljøgodkendelser, der er udnyttet. Det skal i den forbindelse understreges, at en ændret andel af udegående dyr i den eksisterende husdyrproduktion ikke kan indgå i beregningen af, hvorvidt ammoniakemissionen fra stald og lager bliver forøget.

Ammoniakemissionen baseres på de ammoniakemissioner, som beregnes ifølge reduktionskravet ifølge punkt 1 og incl. de virkemidler, som i den forbindelse gennemføres. Det skal bemærkes at merbelastningen jf. § 26 stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 1. januar 2007, dog højest en 8-årig periode.

Ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anvendes samme beregningsgrundlag i relation til bufferzonerne, som i godkendelser efter lovens § 11 og § 12.

Bufferzone I

I en afstand af op til 300 meter fra de i lovens § 7 nævnte naturområder må ammoniakemissionen fra stald og lager ikke forøges. Dette gælder både inden for denne beskyttelseszone og inden for selve området.

Bufferzone II

I en afstand på 300 – 1000 meter fra de i § 7 nævnte naturområder må merbelastningen i naturområdet ikke overskride følgende fastlagte beskyttelsesniveau.

Den tilladte merbelastning (afskæringskriterierne) afhænger af antallet af øvrige ejendomme, hvor et eller flere anlæg har en samlet husdyrproduktion større end 75 DE, og hvor disse anlæg er placeret i samme bufferzone (både bufferzone I og II) og placeret nærmere end 1000 meter fra dele af staldanlæggene på det husdyrbrug, der skal have en miljøgodkendelse.

0,3 kg N pr. hektar ved mere end 2 brug (mere end 1 ejendom udover husdyrbruget der ansøger),

0,5 kg N pr. hektar ved 2 brug (1 ejendom udover husdyrbruget der ansøger) og

0,7 kg N pr. hektar ved 1 brug (husdyrbruget der ansøger)

Beregningen af ammoniakspredningen og afsætningen skal foretages med sprednings- og afsætningsmodeller udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (standardafsætningskurver baseret på OML-DEP modellen).

B. Beskyttelsesniveau for lugt

Der beregnes en nødvendig geneafstand ud fra både den nye lugtvejledning (Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug), og efter FMK-vejledningen (Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK, 2. udgave maj 2002). Der er i begge vejledninger fastlagt emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, en spredningsmodel og genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger.

Vedrørende FMK-vejledningen kan der ved anvendelse af miljøteknologi, som har en dokumenteret effekt på lugtemissionen, foretages en justering af lugtemissionen, ligesom den anviste spredningsmodel i særlige tilfælde med meget afvigende ventilationsforhold kan erstattes af en konkret spredningsberegning med OML-modellen (udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser).

Den nye lugtvejledning kan ændres på baggrund af ny viden, og spredningsmodellen kan efter ansøgers ønske helt generelt erstattes af en konkret spredningsberegning med OML modellen. Såfremt der ikke foretages en konkret spredningsberegning skal geneafstanden efter den nye lugtvejledning på en mere simpel måde justeres i forhold til placering i forhold til hyppig vindretning samt som følge af andre husdyrbrug i nærheden.

Det skal bemærkes, at de fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning udelukkende er gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer.

Beregningen af geneafstanden ifølge den nye lugtvejledning skal tage udgangspunkt i følgende genekriterier:

Tabel 3. Der skal anvendes følgende genekriterier for lugt ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug, herunder stalde o. lign., angivet som 99 % fraktil med en midlingstid på 1 time.

Kategori
Vejledende
geneniveau
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
5 OUE /m3
Samlet bebyggelse i landzone ifølge definitionen fastsat i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
7 OUE /m3
Etablering, udvidelse eller ændring ved enkeltboliger
15 OUE /m3

For den første kategori skal genekriteriet overholdes i forhold til hele området og ikke kun til de beboelsesbygninger, som findes i området.

I forhold til samlet bebyggelse skal genekriteriet på 7 OUE /m3 overholdes i forhold til de beboelsesbygninger, som kan udløse den samlede bebyggelse. Dvs. de beboelsesbygninger, hvor der indenfor en afstand af 200 meter ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren medregnes ikke. Det kan derimod godt være, at visse af disse 6 andre ejendomme, som derved indgår i en samlet bebyggelse, ikke med sig selv som centrum kan danne en samlet bebyggelse. Disse vil ikke være omfattet af genekriteriet på 7 OUE /m3

I forhold til enkeltboliger skal genekriteriet overholdes i forhold til selve nabobebyggelsen og ikke til f.eks. haven. Ligesom for samlet bebyggelse indgår beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, ikke.

Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse f.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Det skal bemærkes, at ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anvendes samme beregningsgrundlag i relation til lugtgener, som i godkendelser efter § 11 og § 12.

C. Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud

Kravet til fosforoverskuddet vil afhænge af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder, der afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor.

Hvis der efter gennemførelsen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan dokumenteres fosforbalance for husdyrbruget, stilles der ikke krav med hensyn til fosfor uanset bedriftens fosfortal.

I øvrige tilfælde stilles følgende krav til fosforoverskuddet på bedriften. Det skal dog understreges, at for alle 4 grupper gælder, at det kun omfatter udbringningsarealerne i oplande til Natura 2000 områder, der er overbelastet med fosfor. Der henvises til kortmateriale, hvoraf disse oplande fremgår:

For arealer på drænede lerjord med et fosfortal under Pt 4,0 stilles der ingen krav. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug (Fosforklasse 0).

For arealer på drænede lerjord hvor fosfortallet er mellem Pt 4,0-6,0 stilles krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug, og kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet ikke overstiger 4 kg P/ha/år i efter-situationen (Fosforklasse 1).

På lavbundsarealer stilles krav om at fosforoverskuddet ikke må øges uanset fosfortal. Hvis fosforoverskuddet i før-situationen er negativ er der dog kun krav om fosforbalance i efter-situationen. Med lavbundsarealer menes lave arealer i forhold til recipient med permanent højtstående grundvand, som er detailafvandet ved dræning eller grøftning, og som ikke har et højt indhold af jern vurderet ud fra okkerklassificeringen dvs. er okkerklasse II eller derover (Fosforklasse 2).

For arealer på drænede lerjord, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om fosforbalance på det pågældende udbringningsareal (Fosforklasse 3).

I både før og efter situationen skal fosforbalancen beregnes ud fra hele det ansøgte areal. Nye arealer, som ikke indgår i før-situationen, indgår i beregningen af fosforbalancen i før-situationen udelukkende som en fraførsel fra afgrøderne. Med andre ord er beregningen udelukkende et udtryk for konsekvenserne af den ansøgte udvidelse/ændring af husdyrholdet, hvor anvendelsen af nye arealer er forudsat.

Fosforoverskuddet defineres i forhold til beskyttelsesniveauet på følgende måde:

Fosforoverskud beregnes som difference mellem input og output
Før-situationen
Efter-situationen
Input
Tilført fosfor med husdyrgødning
Tilført fosfor med husdyrgødning og affald (slam)
Output
Fraført fosfor med afgrøder
Fraført fosfor med afgrøder

Tilført fosfor med husdyrgødning beregnes ud fra normtal og beregnes ud fra den producerede mængde husdyrgødning på bedriften +/- tilført og fraført husdyrgødning til og fra andre bedrifter. Hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for et lavere fosforindhold i husdyrgødningen ved optimal fodring kan normtal korrigeres ud fra de aktuelle korrektionsformler udgivet af Danmarks Jordbrugsforskning. Der skal i så fald stilles vilkår om tilstrækkelig dokumentation.

Tilført fosfor med affald (slam) kan kun indgå i efter-situationen.

Fraført fosfor med afgrøder beregnes ud fra de valgte standardsædskifte på udbringningsarealerne. Der anvendes normtal for fosforfraførslen uanset udbytteniveau.

Det skal bemærkes, at ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal beregningen af maksimalt fosforoverskuddet tage udgangspunkt i samme model som vist ovenfor, men i beregningen af det maksimale fosforoverskud skal der kun tages højde for den del af modellen som omfatter kravene til lavbundsjorde og arealer med fosfortal over 6.

D. Beskyttelsesniveau for nitrat

Beskyttelsesniveauet for nitrat er sammensat af to elementer :

1) Beskyttelsesniveauet i forhold til overfladevand

2) Beskyttelsesniveauet i forhold til grundvand

Punkt 1. Beskyttelsesniveauet i forhold til overfladevand.

Beskyttelsen af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura 2000 områder. For landbrugsarealer, der afvander til sådanne vandområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk per hektar end de generelle harmoniregler giver mulighed for.

Tabel 4. Krav til skærpelse af de generelle regler vedrørende den maksimale mængde husdyrgødning som må udbringes per ha angivet som antal dyreenheder/ha (harmonireglerne) ved etablering, udvidelse og ændring i oplande til sårbare Natura 2000 områder.

 
Meget kvælstof
sårbare
Mindre kvælstof
sårbare
Øvrige områder
Reduktionspotentiale i % fra rodzonen til vandområdet.
     
0-50
50 % af de generelle regler
(Nitratklasse 3)
85 % af de generelle regler.
(Nitratklasse 1)
Generelle regler
51-75
65 % af de generelle regler
(Nitratklasse 2)
Generelle regler
Generelle regler
76-100
Generelle regler
Generelle regler
Generelle regler

Der er udarbejdet et kortmateriale, hvoraf fremgår, hvilke oplande der er klassificeret som nitratklasse 1, 2 og 3.

Det skal bemærkes, at ved miljøvurderingen af tilladelser efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal oplande til mindre sårbare områder blot følge generelle regler uanset reduktionspotentiale, således de skærpede harmonikrav derfor kun beregnes for oplande i meget sårbare områder dvs. nitratklasse 2 og 3. Der anvendes derudover samme beregningsmodel og dermed også samme krav til skærpelser af de generelle regler vedrørende harmonikrav.

Det vil være muligt for ansøger at have et højere husdyrtryk end det i tabel 4 angivne, hvis der iværksættes virkemidler, således nitratudvaskningen reduceres i mindst samme omfang, som hvis de skærpede harmonikrav var overholdt. Følgende virkemidler kan anvendes:

Et øget antal efterafgrøder ud over de generelle krav

Et krav om reduceret kvælstofnorm

Et krav om ændret standardsædskifte

Udvaskningsberegningerne skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N).

Punkt 2. Beskyttelsesniveauet i forhold til grundvand.

Nitratfølsomme områder.

Det skal undersøges, hvorvidt der er udarbejdet indsatsplaner i relation til nitratfølsomme områder, der berører bedriftens arealer. Såfremt dette er tilfældet, skal miljøgodkendelsen og de deri fastsatte vilkår udarbejdes, således at de lever op til indsatsplanerne.

Udarbejdede indsatsplaner er en del af grundlaget for en miljøgodkendelse. Da zoneringen som nævnt ikke er tilendebragt, skal der som overgangsløsning gælde følgende:

I nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der endnu ikke er foretaget zonering, kan der i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktion ikke tillades nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat per l i efter-situationen. Udvaskningsberegningerne skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N).


Bilag 4

Kriterier for fastsættelse af skærpede vilkår, jf. § 11, stk. 2, jf. lovens § 29

Ved fastsættelse af skærpede vilkår, jf. § 11, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen anvende følgende kriterier for henholdsvis ammoniak, fosforoverskud og nitrat:

1. Kriterier for ammoniak

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der skal fastsættes vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauet for ammoniak som angivet i bilag 3, anvendes følgende kriterier:

A. I en afstand af op til 300 meter fra og på nedennævnte områder anført under litra 1 og 2 stilles vilkår om, at ammoniakemissionen fra stald og lager ikke forøges.

B. I en afstand af mere end 300 meter til nedennævnte områder anført under litra 1 og 2 stilles vilkåret ud fra et krav om den maksimale merbelastning. Vilkår stilles i givet fald svarende til kravene for lovens § 7 arealer i bufferzone II, som angivet i bilag 3.

1) Ammoniakfølsomme naturtyper, der ikke er omfattet af lovens § 7.

2) Ammoniakfølsomme levesteder for fredede, rødlistede og/eller beskyttede planter og dyr omfattet af bilag IV i habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), der ikke er omfattet af lovens § 7.

C. Kommunalbestyrelsen må kun stille vilkår efter § 11, stk. 2, hvis det vurderes, at der er tale om et ikke uvæsentligt merbidrag, herunder sammenlignet med andre kilder, inklusive en eventuel nitratudvaskning til det pågældende naturareal eller levested (markbidrag).

D. Kommunalbestyrelsen skal i vurderingen af, om der skal stilles yderligere krav til ammoniakbelastningen for regionale og lokale naturtyper, der ikke er omfattet af lovens § 7, inddrage en vurdering af det pågældende naturområdets naturtilstand og kommunens mål herfor.

2. Kriterier for fosforoverskud

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der skal stilles vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauet for fosforoverskud som angivet i bilag 3, anvendes følgende kriterier:

A. På andre drænede lerjorde med lavere fosfortal end forudsat i de pågældende fosforklasser, jf. bilag 3, og som ligger i oplande til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, stilles vilkår om maksimal fosforoverskud.

B. I oplande til mindre sårbare Natura 2000 vandområder stilles vilkår svarende til de vilkår for oplande til Natura 2000 vandområde overbelastet med fosfor og omfattet af krav i henhold til fosforklasse 1, 2 eller 3.

C. Kommunalbestyrelsen skal beregne fosforoverskuddet og forøgelsen af fosforoverskuddet efter samme retningslinjer som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for fosforoverskud angivet i bilag 3.

3. Kriterier for nitrat til overfladevande

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der skal fastsættes vilkår, der rækker udover beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevande som angivet i bilag 3, anvendes følgende kriterier:

A. I oplande til Natura 2000 vandområder klassificeret som meget kvælstofsårbare og omfattet af nitratklasse 1, jf. bilag 3, stilles vilkår svarende til nitratklasse 3.

B. I oplande til Natura 2000 vandområder klassificeret som mindre kvælstofsårbare med et reduktionspotentiale på 51-75 %, jf. bilag 3, stilles vilkår svarende til nitratklasse 2.

C. Det er muligt for ansøger at have et højere dyretryk, hvis der iværksættes virkemidler, så nitratudvaskningen reduceres i mindst samme omfang, som hvis de skærpede harmonikrav var overholdt. De virkemidler, der kan anvendes, svarer til de virkemidler, der er angivet i punkt 1 i bilag 3 for beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevande.

D. Udvaskningsberegninger for nitrat til overfladevande beregnes efter samme retningslinier for beskyt- telsesniveauet for nitrat til overfladevande som angivet i bilag 3.

4. Kriterier for nitrat til grundvand

Som angivet i bilag 3 vedrørende beskyttelsesniveauet for nitrat i grundvand skal det undersøges, hvorvidt der er udarbejdet indsatsplaner i relation til nitratfølsomme indvindingsområder, der berører bedriftens arealer. Er dette tilfældet skal godkendelsen og de deri fastsatte vilkår udarbejdes, så de lever op til indsatsplanerne.

A. Viser kortlægningen, jf. miljømålslovens § 8 a, at der er tale om arealer, der er nitratfølsomme, og hvor der vil blive udarbejdet et indsatsområde og på denne baggrund en indsatsplan, kan der efter konkret vurdering af en ansøgning stilles vilkår for de pågældende arealer i forhold til nitrat til grundvandet. Sådanne vilkår skal baseres på beskyttelsesniveauet og beregningsmetoden som angivet i bilag 3.

B. Viser kortlægningen, jf. miljømålslovens § 8 a, at der er tale om arealer, der er nitratfølsomme, og hvor der vil blive udarbejdet et indsatsområde, men som i en indsatsplan vil udgå som sådan, kan det efter en konkret vurdering af en ansøgning undlades at følge beskyttelsesniveauet for grundvand som angivet i bilag 3.


Bilag 5

Krav til digitale ansøgningssystemer:

Digitale ansøgningssystemer som jf. § 5 ønskes anvendt ved ansøgninger efter § 11, § 12 og § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt anmeldelser af udskiftning af udbringningsarealer, jf. bekendtgørelsens § 15:

A. Det digitale ansøgningssystem skal være:

1. Markedsført i Danmark

2. Fuldt datateknisk, indholds- og beregningsmæssigt dokumenteret

B. Den fremsendte digitale ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

1. Samtlige af de i bekendtgørelsens bilag 2 krævede oplysninger.

2. Kortbilag vedr. lokalmiljø og arealer i XML-format.

3. Miljøberegninger vedrørende anlæggets ammoniak- og lugtbelastning samt arealernes nitrat og fosforbelastning, der påviser overholdelsen af beskyttelsesniveauet i bekendtgørelsens bilag 3.

4. Miljøberegningerne skal være udført med præcist de metoder, der angives i bilag 3.

C. Det skal ved indsendelsen af ansøgningen være muligt entydigt at identificere afsenderen.

D. Systemet skal kontinuert opdateres ved ændringer i vejledningen om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og de hertil knyttede fortolkningsbidrag.

E. Systemet skal inden markedsføringen anmeldes til Miljøstyrelsen bilagt dokumentation for overholdelsen af ovennævnte krav.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40), som senest ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets direktiv nr. 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EU-Tidende 2003 nr. L 156, side 17), dele af Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, (EF-Tidende 1996 nr. L 257, side 26), dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EF-Tidende 1991 nr. L 375, side 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).