Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Etablering af SDPI-løsningen

Kapitel 2   Forpligtelser for kommunen

Kapitel 3   Forpligtelser for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

Kapitel 4   Forpligtelser for Selskabet

Kapitel 5   Finansiering af SDPI-løsningen

Kapitel 6   Tilsyn, regnskab og revision m.v.

Kapitel 7   Misligholdelse

Kapitel 8   Administrative bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering af SDPI-løsningen

§ 1. Et af KL (Kommunernes Landsforening) 100 pct. ejet aktieselskab (Selskabet) etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen).

Stk. 2. Formålet med SDPI-løsningen er

1) at give arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen administrative lettelser ved afgivelse af oplysninger til kommunen i sager om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven,

2) at overføre oplysningerne fra arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen til kommunen i sager om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven,

3) at give kommunen administrative lettelser ved modtagelse og behandling af sager om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven og

4) at give kommunen oplysning om atypisk sygefravær, som skal indgå i kommunens sagsbehandling, via behandling i systemet for Validering af Atypisk Sygefravær.

§ 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om SDPI-løsningens udformning og krav til Selskabet og dets varetagelse af SDPI-løsningen.

Kapitel 2

Forpligtelser for kommunen

§ 3. Kommunen har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via SDPI-løsningen til indlægning i kommunens systemer.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at levere oplysninger om resultatet af kommunens behandling af sager om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven til SDPI-løsningen og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om kommunens pligt til at modtage og levere data og foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

§ 4. Den enkelte kommune er dataansvarlig efter persondataloven for de data i SDPI-løsningen, som skal anvendes i kommunens behandling af en sag om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven.

Kapitel 3

Forpligtelser for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

§ 5. Arbejdsgiveren og den selvstændigt erhvervsdrivende skal via SDPI-løsningen anmelde sygefravær samt anmode om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Tilsvarende skal arbejdsløshedskassen via SDPI-løsningen afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om arbejdsgiverens og den selvstændigt erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven og om arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag.

Kapitel 4

Forpligtelser for Selskabet

§ 6. Selskabet skal foranledige, at de af Selskabets opgaver vedrørende SDPI-løsningen, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud. Beskæftigelsesministeren skal godkende udbudsmaterialet.

Stk. 2. Opgaver, der er uegnede til udbud, kan udføres af Selskabet.

§ 7. Selskabet skal stille SDPI-løsningen vederlagsfrit til rådighed for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsløshedskassen og andre, der skal anvende løsningen.

Stk. 2. Selskabet kan opkræve et gebyr for test forud for tilslutning til SDPI-løsningen. Gebyret må ikke overstige Selskabets udgifter til testen. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om gebyropkrævningen.

Stk. 3. Selskabet skal sikre, at kommunen har fri og uhindret adgang til at modtage de data, som kommunen har ret til.

Stk. 4. Selskabet skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af oplysninger fra SDPI-løsningen til Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug for udarbejdelse af statistik tilsvarende efter anmodning vederlagsfrit få udtræk af oplysninger fra SDPI-løsningen, som er indberettet af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder.

§ 8. Kommunerne er dataansvarlig for de opgaver, der løses i Selskabet.

Stk. 2. Kommunerne overlader opgaverne, jf. §§ 6 og 7, til behandling hos Selskabet, som er databehandler for kommunerne.

Stk. 3. Selskabet handler efter instruks fra kommunerne. Selskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Selskabet skal på kommunernes anmodning give kommunerne tilstrækkelige oplysninger til, at kommunerne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kapitel 5

Finansiering af SDPI-løsningen

§ 9. Udgifterne til SDPI-løsningens etablering, drift, vedligehold og videreudvikling afholdes af kommunerne i form af bidrag, der beregnes af og indbetales til Selskabet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om finansieringen af SDPI-løsningen, herunder om kommunernes bidrag til Selskabet.

§ 10. Selskabet må alene benytte de kommunale bidrag efter § 9 til de nødvendige omkostninger til etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af SDPI-løsningen.

Stk. 2. Selskabet må ikke udbetale udbytte eller foretage anden udlodning af overskud baseret på SDPI-løsningen.

Kapitel 6

Tilsyn, regnskab og revision m.v.

§ 11. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør af loven, herunder fører tilsyn med Selskabets økonomi, drift og opgaveløsning i forbindelse med SDPI-løsningen.

Stk. 2. Selskabet skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne vedrørende SDPI-løsningen er tydeligt adskilt fra Selskabets øvrige aktiviteter.

§ 12. Selskabet skal give beskæftigelsesministeren adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende SDPI-løsningen.

Stk. 2. Selskabet skal for aktiviteter vedrørende SDPI-løsningen føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte aktieselskaber. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for Selskabets regnskabsføring.

Stk. 3. Efter at SDPI-løsningen er blevet sat i drift, skal Selskabet udarbejde en årlig redegørelse for arbejdet med kvalitetssikring af SDPI-løsningen, herunder resultater af systemmæssige kontrolrutiner i det forløbne år. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om indholdet af redegørelsen.

Stk. 4. Rigsrevisor kan kræve Selskabets regnskaber vedrørende SDPI-løsningen forelagt til gennemgang.

§ 13. Hvis Selskabet overtræder bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, kan beskæftigelsesministeren give bestyrelsen eller direktøren pålæg om at bringe forholdet i overensstemmelse med lovens regler. Hvis ikke Selskabet inden for en fastsat frist herfor efterkommer pålægget, kan beskæftigelsesministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 7

Misligholdelse

§ 14. Hvis Selskabet groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, kan beskæftigelsesministeren overtage etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af SDPI-løsningen eller lægge etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af SDPI-løsningen ud til en anden offentlig myndighed eller et privat selskab.

Stk. 2. Hvis beskæftigelsesministeren udnytter sin ret efter stk. 1, betaler kommunerne i stedet bidrag til Beskæftigelsesministeriet, som heraf betaler Selskabets eventuelle ikkedækkede etableringsudgifter og driftsunderskud, jf. kapitel 5.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 15. Beskæftigelsesministeren kan overlade sine beføjelser i henhold til denne lov til Arbejdsdirektoratet.

§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse breve inden for SDPI-løsningen kan sendes uden underskrift, således at et brev uden underskrift m.v. i retlig henseende sidestilles med et brev med personlig underskrift.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 3 om kommunens forpligtelser.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 5 om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens forpligtelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter samtidig tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 18.

§ 18. I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 17 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 389 af 27. maj 2008 og senest ved § 8 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 38, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Arbejdsgiveren, der skal afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af lønmodtagerens sag, skal gøre dette via den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen).«

2. I § 38 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Arbejdsløshedskassen, der skal afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag, skal gøre dette via SDPI-løsningen, jf. § 5 i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

3. I § 38, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

4. § 40, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen.«

5. § 40, stk. 3, ophæves.

6. § 43, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen.«

7. § 59, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Anmeldelse af refusionskrav til kommunen skal ske via SDPI-løsningen.«

8. § 59, stk. 8 og 9, ophæves.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. april 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Redaktionel note
  • www.adir.dk