Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Udvidelse af adgangen for ATP til salg af administrative ydelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, lov nr. 1063 af 6. november 2008 og lov nr. 117 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 4, ændres »§ 26 b, stk. 3-5 og 7« til: »§ 26 b, stk. 3, 5, 6 og 8«.

2. I § 23, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 6« til: »§ 26 b, stk. 7«.

3. § 26 b, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud, og som har til formål at tilbyde administrative ydelser, bortset fra formueforvaltning, til

1) pensionskasser og tilsvarende ordninger i livsforsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed,

2) virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed enten som arbejdsmarkedspensionsordning eller som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, og som har opnået tilladelse til sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælles europæisk regulering,

3) pensionsordninger, myndigheder og andre udbydere af alderdomssikring, efterløn og lign. med henblik på information til medlemmer, kunder m.v.,

4) pensions-, opsparings- og sikringsordninger etableret af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

5) sammenslutninger af de under nr. 1-3 nævnte virksomheder eller til administrationsvirksomheder for aftagere omfattet af nr. 1-4.

Stk. 4. Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til en sådan dattervirksomhed, jf. stk. 3, skal ske efter reglerne i § 23, stk. 4.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

4. I § 26 c, stk. 2, ændres »§ 26 b, stk. 3-7« til: »§ 26 b, stk. 3 og 5-8«.

5. I § 26 e, stk. 3, ændres »§ 26 b, stk. 3-6« til: »§ 26 b, stk. 3 og 5-8«.

§ 2

Loven træder i kraft den 15. april 2009.

Givet på Amalienborg, den 3. april 2009

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen