Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Ansøgning om individuel statsgaranti mv.

Kapitel 3   Behandling af ansøgning og aftalevilkår

Kapitel 4   Garantiprovision

Kapitel 5   Garantierklæring

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet

I medfør af § 16 b, stk. 3, § 16 c, stk. 4 og § 16 c, stk. 6, i lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for aftale om ydelse af individuel statsgaranti indgået mellem Finansiel Stabilitet A/S og danske pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, realkreditinstitutter henholdsvis Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet.

Kapitel 2

Ansøgning om individuel statsgaranti mv.

§ 2. Ansøgning om individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld samt for SDO- eller SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse indsendes på Finansiel Stabilitet A/S’ ansøgningsskema til Finansiel Stabilitet A/S. Ansøgningen kan vedrøre en garanti for en enkeltstående forpligtelse eller en rammegaranti for forpligtelser under et obligationsprogram. Ansøgningen skal indsendes senest den 31. december 2010 og vedlægges følgende dokumentation:

1) Kreditinstituttets seneste årsrapport som skal være revideret, og det seneste kvartalsregnskab, som skal være gennemgået af instituttets godkendte revisor (reviewet).

2) En redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Indgår instituttet i en koncern skal redegørelsen omfatte de samme oplysninger for koncernen. Redegørelsen skal være godkendt af bestyrelsen, og redegørelsen skal indeholde henvisninger til de steder i årsrapporten eller kvartalsregnskabet, hvor oplysningerne i henhold til denne bestemmelse fremgår. Kreditinstituttet skal endvidere komme med eventuelle supplerende oplysninger om ændringer, der har betydning i forhold til de oplysninger, der fremgår af årsrapporten og kvartalsregnskabet. Oplysninger i henhold til denne bestemmelse, der ikke fremgår af årsrapporten eller kvartalsregnskabet, skal skrives ind i redegørelsen. Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger:

a) En beskrivelse af kreditinstituttets økonomiske stilling.

b) En angivelse af den forventede økonomiske udvikling for mindst en etårig periode fra ansøgningstidspunktet omfattende drifts- og balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af de væsentligste forudsætninger, forklarende noter samt stresstest af de væsentligste forudsætninger.

c) En vurdering af kreditinstituttets fremtidsmuligheder med oplysninger om hvilke initiativer, der forventes foretaget under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling, herunder solvensbehov og solvensdækning.

d) En oversigt over kreditinstituttets udlån og garantier opdelt på typer af låntagere, herunder private og erhvervskunder, brancher, erhverv, geografi samt kredittyper og lånestørrelser.

e) En beskrivelse af kreditinstituttets indtjening, omkostninger, tabsrisici, nedskrivninger og den generelle udvikling i ind- og udlån.

f) En beskrivelse af planlagte eller godkendte transaktioner eller lignende, der sandsynligvis vil have en væsentlig betydning for kreditinstituttets nuværende og fremtidige økonomiske situation, herunder fusioner, udskillelse eller frasalg af væsentlige aktiver samt andre kapitalfremskaffelser eller lignende.

g) Oplysninger om potentielle risici, garantier og andre eventualforpligtelser, herunder væsentlige søgsmål, skattemæssige forhold, valuta-, rente- og kursrisici samt andre forpligtelser, der ikke er optaget i kreditinstituttets balance.

h) En oversigt over kreditinstituttets aktiver fordelt på valuta.

i) En opgørelse over forventede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier for en etårig periode fra ansøgningstidspunktet.

j) En oversigt over kreditinstituttets beholdning af værdipapirer opdelt på kreditvurdering fra kreditvurderingsbureauerne, udsteder, geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris.

k) En oversigt over kreditinstituttets samlede beholdning af strukturerede produkter. Hvis beholdningen overstiger 0,5 pct. af kreditinstituttets samlede aktiver, skal der udarbejdes en oversigt med opdeling efter produkttype, kreditvurdering og geografi, herunder om muligt med angivelse af bogført værdi og markedspris.

l) En oversigt over rentebærende aktiver og passiver opdelt på restløbetid; mindre end 1 måned til forfald, 1-3 måneder til forfald, 3-12 måneder til forfald, 1-5 år til forfald, mere end 5 år til forfald. De ikke-efterstillede passiver opdeles i sikrede og usikrede poster.

m) Kopi af seneste kreditvurderingsrapport fra kreditvurderingsbureauer som har kreditvurderet kreditinstituttet, hvis sådanne findes, samt forventningerne til fremtidige kreditvurderinger (ratings) og eventuelle outlooks fra kreditvurderingsbureauerne.

n) Kopi af de seneste to indgåede aftaler vedrørende instituttets udstedelse af ikke-efterstillet, usikret gæld, eller et SDO- eller SDRO-udstedende instituts finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse før første ansøgning om statsgaranti.

o) Organisationsdiagram, koncerndiagram, gældende vedtægter, sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt oplysning om eventuelle vedtagne men endnu ikke registrerede ændringer hertil.

p) En redegørelse for kreditinstituttets finansieringspolitik, herunder formålet med underliggende lån, en opgørelse af instituttets likviditetsbehov i en etårig periode samt oplysninger om risikofaktorer frem til garantiens udløb. Opgørelsen foretages på grundlag af en stress-test, der omfatter alle instituttets væsentlige likviditetsrisici.

3) En opgørelse af kreditinstituttets individuelle solvensbehov med den underliggende dokumentation samt oplysning om et eventuelt højere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 124 i lov om finansiel virksomhed. Opgørelsen skal foretages efter reglerne i bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning.

4) En udtalelse fra kreditinstituttets godkendte revisor om instituttets økonomiske stilling, jf. nr. 2. Udtalelsen skal i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 1. Desuden skal revisors erklæring om review af perioderegnskabet, jf. nr. 1, i al væsentlighed være affattet i overensstemmelse med erklæringen i bilag 2.

5) En redegørelse vedrørende påbud og påtaler, som instituttet har modtaget fra Finanstilsynet indenfor det seneste år, vedrørende likviditet, solvens og regnskab.

6) En redegørelse for kreditinstituttets aftalegrundlag (Term Sheet) vedrørende underliggende forpligtelser for den ansøgte garanti. For hvert enkelt underliggende lån skal der redegøres for lånets hovedstol (beløb og valuta), forrentningen, afdragsprofilen, herunder kreditinstituttets mulighed for førtidsindfrielse, kreditinstituttets forpligtelser og konsekvenser af kreditinstituttets misligholdelse af forpligtelser samt eventuelle særlige forhold, herunder i forbindelse med SDO- eller SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse.

7) Dokumentation for beregning af markedspris for kreditinstituttets CDS, jf. § 6, stk. 3.

8) Medlemmer af Det Private Beredskab, skal desuden vedlægge dokumentation for andelen for årlig indbetaling til Det Private Beredskab pr. 31. december 2008 og en opgørelse af kreditinstituttets samlede dækkede indskud, jf. § 6, stk. 5.

9) En erklæring fra kreditinstituttet om hvorvidt kreditinstituttet har ansøgt om statsligt kapitalindskud eller statslig tegningsgaranti og status for ansøgningen.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S kan i forbindelse med ansøgningen forlange yderligere oplysninger til brug for vurderingen af kreditinstituttets økonomiske forhold og øvrige forhold af betydning for ansøgningen, herunder stille krav om erklæringer fra instituttets eksterne revisor.

Stk. 3. Såfremt der er oplysninger, som kreditinstituttet ikke kan tilvejebringe, skal instituttet angive dette i ansøgningen med begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke kan tilvejebringes.

Stk. 4. Ansøgning og dokumentation kan indsendes elektronisk til Finansiel Stabilitet A/S.

Stk. 5. Har kreditinstituttet tidligere fået godkendt ansøgning om individuel statsgaranti, kan instituttet i sin ansøgning henvise til den tidligere ansøgning i den udstrækning, oplysningerne fortsat er retvisende. Kreditinstituttets bestyrelse og direktion er forpligtet til at afgive erklæring om, at de pågældende oplysninger fortsat er retvisende.

§ 3. Finansiel Stabilitet A/S indgår på statens vegne aftale om ydelse af statsgaranti med kreditinstituttet og udsteder dokumentation herfor.

§ 4. Finansiel Stabilitet A/S offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om de udstedte garantier, herunder hvilke kreditinstitutter der har modtaget dem, samt om eventuelle betalinger under udstedte garantier.

Kapitel 3

Behandling af ansøgning og aftalevilkår

§ 5. Finansiel Stabilitet A/S kan i forbindelse med forhandling om ydelse af individuel statsgaranti fastsætte krav om:

1) Kreditinstituttets løbende oplysningsforpligtelser i garantiperioden.

2) Kreditinstituttets forpligtelser i tilfælde af, at de underliggende forpligtelser misligholdes, og garantien forfalder.

Stk. 2. Kreditinstituttet er forpligtet til straks at give meddelelse til Finansiel Stabilitet A/S, såfremt der sker væsentlige ændringer i instituttets økonomiske forhold i tidsrummet mellem indgivelse af en ansøgning og indgåelse af aftale om ydelse af garanti eller tidsrummet mellem indgåelse af aftale om ydelse af garanti og udstedelse af garantien.

Stk. 3. Kreditinstituttet er forpligtet til straks at give meddelelse til Finansiel Stabilitet A/S, hvis det forventer ikke at kunne betale den underliggende forpligtelse.

Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S kan ved forhandlingen fastsætte yderligere vilkår, hvis Finansiel Stabilitet A/S skønner, at det er nødvendigt for, at udstedelse af statsgarantien anses for forsvarlig.

Kapitel 4

Garantiprovision

§ 6. Et kreditinstitut, der modtager en individuel statsgaranti, skal betale en årlig garantiprovision, der fastsættes individuelt.

Stk. 2. Garantiprovisionen beregnes på følgende måde:

1) For kreditinstitutter, der har en Credit-Default-Swap (CDS) for ikke-efterstillet, usikret gæld, hvilket er markedsprisen på en forsikring mod instituttets konkurs, fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,50 pct. af underliggende låns hovedstol årligt med et tillæg baseret på instituttets kreditrisiko (CDS).

2) For kreditinstitutter, der ikke har en CDS, som nævnt i nr. 1, men har mindst en AA- eller Aa3-rating, fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,87 pct. af underliggende låns hovedstol årligt.

3) For øvrige kreditinstitutter fastsættes garantiprovisionen for lånet til 0,95 pct. af underliggende låns hovedstol årligt.

4) For SDO- og SDRO-udstedende institutters finansiering af supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) reduceres garantiprovisionen fastsat efter principperne i nr. 1-3 med 0,1 procentpoint.

Stk. 3. Kreditinstituttets CDS beregnes som medianværdien af den 5-årige CDS for perioden 1. januar 2007 til 31. august 2008.

Stk. 4. Hvis underliggende lån er i en anden valuta end danske kroner, kan Finansiel Stabilitet A/S forhøje garantiprovisionen i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at foretage betalinger i anden valuta.

Stk. 5. Pengeinstitutter, der er medlemmer af Det Private Beredskab, skal i overensstemmelse med stk. 2 betale for den individuelle statsgaranti for hele garantiperioden, dog for ikke-efterstillet, usikret gæld fratrukket en rabat for perioden frem til 30. september 2010. Rabatten beregnes som instituttets bidrag omregnet til et årligt bidrag i forhold til instituttets samlede dækkede indskud pr. 31. december 2008, på baggrund af instituttets bidrag til Det Private Beredskabs maksimale betaling til den generelle statsgaranti beregnet ud fra fordelingsnøglen for Det Private Beredskab pr. 31. december 2008.

Stk. 6. Der kan opkræves garantiprovision fra indgåelsen af aftale om ydelse af statsgaranti, jf. § 3. Garantiprovisionen beregnes efter reglerne i stk. 2-5 på grundlag af de forpligtelser, som Finansiel Stabilitet A/S garanterer i henhold til aftalen. For perioden frem til udbetalingen af det underliggende lån udgør garantiprovisionen dog kun halvdelen af beløbet beregnet efter reglerne i stk. 2-5.

§ 7. Garantiprovisionen skal indbetales til Finansiel Stabilitet A/S, som fastsætter de nærmere vilkår for betaling af garantiprovision, herunder vilkår om periodisk forudbetaling af den årlige garantiprovision.

Kapitel 5

Garantierklæring

§ 8. Hvis Finansiel Stabilitet A/S godkender ansøgning om statsgaranti, indgås aftale om ydelse af statsgaranti, jf. § 3, og Finansiel Stabilitet A/S udsteder en garantierklæring, der dokumenterer statsgarantien på de underliggende forpligtelser.

Stk. 2. Garantierklæringen kan vedrøre:

1) En garanti for en enkeltstående forpligtelse, eller

2) en rammegaranti for forpligtelser under et obligationsprogram, hvor Finansiel Stabilitet A/S udsteder en erklæring i forbindelse med kreditinstituttets indgåelse af forpligtelser, der bekræfter, at disse er omfattet af rammegarantien.

Stk. 3. Garantierklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Identifikation af underliggende forpligtelser.

2) Størrelsen på de underliggende forpligtelser.

3) Oplysninger om, hvorledes kreditorerne i underliggende forpligtelser får rettidig betaling, hvis kreditinstituttet misligholder sine forpligtelser, og statsgarantien forfalder.

Stk. 4. Underliggende forpligtelser skal udstedes senest 30 dage efter udstedelse af garantierklæringen. Kreditinstituttet giver oplysning til Finansiel Stabilitet A/S om udstedelsen af underliggende forpligtelser snarest muligt, dog senest ved udløbet af 30-dages fristen.

§ 9. Hvis et kreditinstitut misligholder sine forpligtelser i forhold til det underliggende lån, og statsgarantien forfalder, sikrer Finansiel Stabilitet A/S kreditorerne rettidig betaling og indtræder i kreditors rettigheder og pligter efter dansk rets almindelige regler, aftalen om det underliggende lån samt de vilkår, som Finansiel Stabilitet A/S har fastsat for at yde statsgarantien.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 26. marts 2009

Lene Espersen

/ Jens Lundager


Bilag 1

Revisorerklæring

Uafhængig revisors udtalelse om kreditinstituttets fremtidsudsigter og opgørelse af det individuelle solvensbehov

Til Finansiel Stabilitet A/S som en del af instituttets ansøgning til Finansiel Stabilitet A/S

om individuel statsgaranti af # har instituttet, jf. bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet § 2, stk. 1, nr. 2, litra b, udarbejdet en redegørelse for instituttets forventede økonomiske udvikling i form af budget og fremskrivninger for en etårig periode fra ansøgningstidspunktet samt en opgørelse af instituttets individuelle solvensbehov.

Vi har efter aftale undersøgt de i redegørelsen indeholdte økonomiske fremtidsudsigter omfattende drifts-, status- og likviditetsbudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af de væsentligste forudsætninger, forklarende noter, anvendt regnskabspraksis samt stress-test af de væsentligste forudsætninger. Budgetter og fremskrivninger udarbejdes på baggrund af det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab.

Instituttets ledelse har ansvaret for de i redegørelsen indeholdte oplysninger om fremtidsudsigterne, herunder budget og fremskrivninger, samt for de anførte forudsætninger, som redegørelsen er baseret på. Instituttets ledelse har herudover ansvaret for solvensbehovsopgørelsen, herunder de væsentligste forudsætninger, der danner grundlag for denne opgørelse. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion herom.

Udtalelsen er alene udarbejdet til brug for Finansiel Stabilitet A/S’ behandling af instituttets ansøgning om individuel statsgaranti og må ikke anvendes af andre eller til andet formål, medmindre andet er aftalt med revisor.

De udførte undersøgelser

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger, herunder vedrørende kreditrisici og markedsrisici, er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, samt en høj grad af sikkerhed for, at redegørelsen i form af budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne. Desuden har vi for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer tilrettelagt og udført vores undersøgelse med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at solvensbehovsopgørelsen er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab.

Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af redegørelsen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budget og fremskrivninger samt efterprøvet, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning § 5, stk.1.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Ved vores undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for redegørelsen for den forventede økonomiske udvikling samt for solvensbehovsopgørelsen. Vi er endvidere ikke bekendt med forhold, der afkræfter, at de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger, samt at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning § 5, stk. 1. Desuden er det vores opfattelse, at solvensbehovsopgørelsen, for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer, er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab.

Vi skal supplerende oplyse, at de faktiske resultater og solvensbehovet for instituttet sandsynligvis vil afvige fra det forventede, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige.

#, den [dato]

Revisionsvirksomhed XX

Statsautoriseret revisionsvirksomhed


Bilag 2

Den uafhængige revisors erklæring om review af perioderegnskabet

Til Finansiel Stabilitet A/S

Vi har udført review af perioderegnskabet for <InstitutNN A/S> for perioden <1. januar – 31. marts 20XX>, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et perioderegnskab i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og <bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. eller IFRS samt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed>. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, ”Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor”. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om perioderegnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at perioderegnskabet ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og <bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. eller IFRS samt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed>.

#, den [dato]

Revisionsvirksomhed XX

Statsautoriseret revisionsvirksomhed