Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger

I medfør af § 98, stk. 2, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, fastsættes:

§ 1. Afholdes der samme dag afstemning om ét lovforslag eller én lov, skal stemmesedlerne til afstemningen udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-9.

Stk. 2. Afholdes der samme dag afstemning om flere lovforslag eller love, skal der anvendes særskilte stemmesedler til hver afstemning. Stemmesedlerne til hver afstemning skal udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-9.

§ 2. Stemmesedlerne skal være af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 120 g/m2. De skal ved et anbragt knæk være til at sammenfolde således, at de kan nedlægges af vælgerne i stemmekassen, uden at nogen kan se, hvorledes der er stemt. Knækket skal være anbragt sammenfaldende med den fede, vandrette streg, der adskiller feltet for »Ja-stemme« fra feltet for »Nej-stemme«, jf. § 6, 2. pkt.

§ 3. Afholdes der samme dag afstemning om ét lovforslag eller én lov, skal stemmesedlerne være hvide.

Stk. 2. Afholdes der samme dag afstemning om flere lovforslag eller love, skal stemmesedlerne til hver afstemning være af forskellig farve. Farverne for de forskellige stemmesedler bestemmes af velfærdsministeren.

§ 4. På stemmesedlerne anføres øverst til højre med små typer en betegnelse for den opstillingskreds, til hvilken de er bestemt. Umiddelbart under denne betegnelse anføres, ligeledes med små typer, dato og år for afstemningen.

Stk. 2. Afholdes der samme dag afstemning om flere lovforslag eller love, anføres umiddelbart under den i stk. 1 nævnte betegnelse, begyndende fra stemmesedlens venstre kant, med fede typer titlen og med almindelige typer en eventuel undertitel på det lovforslag eller den lov, der stemmes om.

§ 5. Under den i § 4 anførte tekst og adskilt fra denne med en halvfed, vandret streg anføres, begyndende fra stemmesedlens venstre kant, med halvfede typer: »Sæt X i én af rubrikkerne«. Umiddelbart under denne tekst anbringes en fed, vandret streg.

§ 6. Stemmesedlerne skal indeholde et særskilt felt for henholdsvis »Ja-stemme« og »Nej-stemme«. Feltet for »Nej-stemme« anbringes under feltet for »Ja-stemme« og adskilles fra dette ved en fed, vandret streg. Feltet for »Nej-stemme« afsluttes med stemmesedlens nederste kant. Felterne for »Ja-stemme« og »Nej-stemme« skal være lige store.

§ 7. I midten af feltet for »Ja-stemme« anføres ordet »Ja« inden for stemmesedlens venstre kant. Ordet »Ja« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Ja« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Rubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken.

§ 8. I midten af feltet for »Nej-stemme« anføres ordet »Nej« inden for stemmesedlens venstre kant. Ordet »Nej« trykkes med store, fede typer. Til højre for ordet »Nej« og i passende afstand fra dette anbringes med halvfede streger en afkrydsningsrubrik. Afkrydsningsrubrikken skal have en sådan størrelse, at der er rigelig plads til at sætte et kryds i rubrikken.

§ 9. Alle de vandrette streger, der er nævnt i bekendtgørelsen, skal gå tværs over stemmesedlen fra kant til kant.

§ 10. Ud over det, der er nævnt i de foregående paragraffer, må intet ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn være påført nogen stemmeseddel ved tryk eller skrift eller på anden måde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 933 af 17. september 2008 om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger.

Velfærdsministeriet, den 31. marts 2009

Karen Jespersen

/ Nicoline Nyholm Miller