Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31973L0023
 
31983L0477
 
31983L0478
 
31985L0610
 
31989L0391
 
31989L0655
 
31990L0394
 
31991L0155
 
31991L0382
 
31991L0659
 
31992L0057
 
31992L0085
 
31992L0091
 
31993L0104
 
31997L0042
 
31998L0024
 
31999L0038
 
31999L0077
 
32000L0039
 
32003L0018
 
32003L0053
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven1)

I medfør af § 3, stk. 3 og 5, § 55, stk. 1, § 72, stk. 1, og § 74, stk. 3, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

§ 1. For offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg med senere ændringer.

2) §§ 2-8 og 10-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

3) § 2, stk. 1, §§ 5-8, § 9, stk. 1 og 2, og § 10 i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

4) §§ 2-35 i bekendtgørelse nr. 263 af 27. marts 2006 om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet på havanlæg.

5) §§ 1-46 i bekendtgørelse nr. 8 af 4. januar 2005 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg, idet dog skema 3.2 i bilag 3 til bekendtgørelsen erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6) §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 7 af 4. januar 2005 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug for havanlæg m.v.

7) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg.

8) §§ 2-5 i bekendtgørelse nr. 1029 af 12. december 2001 om grænseværdier for stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg.

9) §§ 2-4 i bekendtgørelse nr. 907 af 25. september 2000 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på havanlæg.

Stk. 2. For offshoreanlæg efter stk. 1 finder §§ 1 og 3-35 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer med senere ændringer anvendelse.

Stk. 3. Energistyrelsen varetager de opgaver, der i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 2, påhviler Arbejdstilsynet.

§ 2. For faste offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 4 og 5, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) § 2 i bekendtgørelse nr. 1260 af 9. december 2004 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel på faste havanlæg.

2) §§ 2-17 og § 19, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 408 af 12. maj 1999 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste havanlæg med senere ændringer.

3) § 1, § 2, stk. 2, og §§ 3-29 i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 1988 om opholdsrum m.v. på faste havanlæg.

Stk. 2. For faste offshoreanlæg efter stk. 1 finder følgende til enhver tid gældende bestemmelser udstedt i medfør af lov om arbejdsmiljø fortsat anvendelse:

1) § 1 i bekendtgørelse nr. 282 af 8. september 1961 om forbud mod anvendelse af methylchlorid (klormethyl) i køleanlæg og om ændring af bekendtgørelse om indretningen og brugen af køleanlæg.

2) §§ 1-3, 5-21, 30-32 og § 33, stk. 1 og 3-7, i bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe, idet de bestemmelser der er anført til at finde anvendelse på land i stedet finder anvendelse på faste offshoreanlæg.

3) §§ 1, 9-15, 19-34, § 35, stk. 1-2, §§ 36, 38-49 og 51-54 i bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer.

4) §§ 1-4 og 6 i bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om konvention om sikre containere.

Stk. 3. Energistyrelsen varetager de opgaver, der i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 2, påhviler Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen varetager de opgaver, der i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, påhviler Statens Skibstilsyn.

Stk. 5. Offshoresikkerhedsrådet varetager de opgaver, der i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 4, påhviler Arbejdsmiljørådet.

§ 3. For mobile offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 3, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) § 1, stk. 4, og §§ 2-22 i bekendtgørelse nr. 1102 af 14. december 1992 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på flytbare havanlæg med senere ændringer.

2) § 1, § 2, stk. 2 og 3, og §§ 3-35 i bekendtgørelse nr. 579 af 23. juni 1992 om opholdsrum m.v. på flytbare havanlæg.

§ 4. Følgende bestemmelser finder endvidere anvendelse for indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer:

1) §§ 2-4, 6-8, 10-14 og 31-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

2) § 6, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

3) §§ 8-13 og 29-31 i bekendtgørelse nr. 263 af 27. marts 2006 om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet på havanlæg.

4) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg., idet indkvarteringen i denne forbindelse anses for en del af offshoreanlægget.

Stk. 2. For indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger efter stk. 1, hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, gennem længere tid indkvarteres, finder endvidere § 1, § 2, stk. 2 og 3, og §§ 3-35 i bekendtgørelse nr. 579 af 23. juni 1992 om opholdsrum m.v. på flytbare havanlæg anvendelse.

Stk. 3. Følgende bestemmelser finder endvidere anvendelse for aktiviteter, der udføres fra skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 5, (specialfartøjer), samt på det udstyr, der anvendes, i den udstrækning aktiviteterne eller udstyret indvirker på sikkerheds- og sundhedsforholdene på tilknyttede offshoreanlæg:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg med senere ændringer.

2) §§ 2-8, 10-13 og 15-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

3) §§ 1-20 i bekendtgørelse nr. 8 af 4. januar 2005 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg, i det omfang brugen af stoffer og materialer udgør en risiko for personer på det tilknyttede offshoreanlæg.

4) §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 7 af 4. januar 2005 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug for havanlæg m.v.

5) §§ 2-5 i bekendtgørelse nr. 1029 af 12. december 2001 om grænseværdier for stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg i det omfang brugen af stoffer og materialer udgør en risiko for personer på det tilknyttede offshoreanlæg.

Stk. 4. Følgende bestemmelser finder anvendelse på rørledninger, der er omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 2:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg med senere ændringer.

2) § 2, stk. 1, §§ 5-8, § 9, stk. 1 og 2, og § 10 i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

3) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg.

§ 5. Vejledninger m.v. udstedt i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, finder, under hensyntagen til de særlige forhold på de omfattede offshoreanlæg, fortsat helt eller delvist anvendelse på de forhold, som de nævnte bestemmelser regulerer.

Dispensation

§ 6. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, som de nævnte bestemmelser implementerer.

Stk. 2. For dispensationer fra bestemmelserne i den bekendtgørelse, der er nævnt i § 1, stk. 2, gælder tillige følgende:

1) For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen om dispensation skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

2) Energistyrelsen kan dog i tilfælde, hvor arbejdet foregår på fast arbejdssted, tillade brugen af cadmiumholdige loddemidler, der indeholder mere end 0,1 % cadmium, når det godtgøres, at de beskæftigede under brugen ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning.

Klageadgang

§ 7. Afgørelser truffet efter de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, eller efter § 6, kan påklages til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, og som i henhold til de i §§ 1-4 nævnte bekendtgørelser er strafbare.

Stk. 2. For overtrædelse efter stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Offshoresikkerhedslovens § 71, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 393 af 15. maj 2008 om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven, ophæves.

Energistyrelsen, den 27. marts 2009

Ib Larsen

/ Henrik Andersen


Bilag 1

Skema 3.2

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj ved arbejde indendørs uden for indkvarteringen

Kodenr.
Lette overdækninger
Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation
Tallet før/efter stregen
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
0-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
1-
Ingen særlige 10)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Ingen særlige 10)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
2-
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
3-
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
4-
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
Luftforsynet halvmaske 4), 9), øjenværn
Luftforsynet helmaske 4)
5-
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Lette overdækninger
Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation
-1
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9) øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9) øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræks-dragt, handsker, hætte
-4
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-5
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Indendørs rum uden installeret mekanisk ventilation
Indvendigt i tanke og lignende
Tallet før/efter stregen
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
0-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Gasfiltermaske 11)
Helmaske med kombifilter 11)
1-
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Gasfiltermaske 11)
Luftforsynet helmaske 5)
2-
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
3-
Luftforsynet halvmaske 1),4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
4-
Luftforsynet halvmaske 3), øjenværn
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet halvmaske 9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
5-
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Indendørs rum uden installeret mekanisk ventilation
Indvendigt i tanke og lignende
-1
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2
Handsker 7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9), øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9), øjenværn, overtræks-dragt, handsker, hætte
-3
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræks-dragt, hætte, handsker
-4
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-5
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

Noter til skemaer for personlige værnemidler

1) Ved arbejde med spartelmasse af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletspartling, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

2) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.

3) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

4) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

5) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

6) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

7) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

8) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

9) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

10) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som angivet ved »indvendigt i tanke og lignende«.

11) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), dele af Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (EF-Tidende 1989 nr. L 393, side 13), som ændret ved direktiv 95/63/EF (EF-Tidende 1995 nr. L 335, side 28), dele af Rådets direktiv 92/85/EØF (EF-tidende nr. L 348, side 1), dele af Rådets Direktiv 83/477/EØF (EF-Tidende 1983 nr. L 263, side 25), dele af Rådets direktiv nr. 83/478/EØF (EF-Tidende 1983 nr. L 263, side 33), dele af Rådets Direktiv nr. 85/610/EØF (EF-Tidende 1985 nr. L 375, side 1), dele af Rådets Direktiv 91/382/EØF (EF-Tidende 1991 nr. L 206, side 16), dele af Kommissionens direktiv 91/659/EØF (EF-Tidende 1991 nr. L 363, side 36), dele af Kommissionens Direktiv 1999/77/EF (EF-Tidende 1999 nr. L 207, side 18), dele af Rådets Direktiv 1999/38/EF (EF-Tidende 1999 nr. L 138, side 66), dele af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/18/EF (EU-Tidende 2003 nr. L 97, side 48), dele af Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (EF-tidende 1998 nr. L 131, side 11), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (EF-Tidende 2003 nr. L 178, side 24), dele af Kommissionens direktiv nr. 91/155/EØF af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater (EF-tidende 1991 nr. L 76, side 35), som ændret ved Kommissionens direktiv 93/112/EF af 10. december 1993 (EF-tidende 1993 nr. L 314, side 38), og Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i direktiv 67/548/EØF, (sikkerhedsdatablade) (EF-tidende 2001 nr. L 212, side 24), visse bestemmelser i Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (EF-tidende 2003 nr. L 178, side 24), dele af Rådets direktiv 93/104/EF, om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden (EF-Tidende 1993 nr. L 307, side 18), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/34/EF om ændring af visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, for at omfatte sektorer og aktiviteter, der er undtaget fra dette direktiv (EF-Tidende 2000 nr. L 195, side 41), dele af Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (EF-Tidende 2000 nr. L 142, side 47), dele af Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1990 nr. L 196, side 1), dele af Rådets direktiv 97/42/EF af 27. juni 1997 om første ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1997 nr. L 179, side 4), dele af Rådets direktiv 99/38/EFaf 29. april 1999 om anden ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også at omfatte mutagener (EF-Tidende 1999 nr. L 138, side 66), dele af Rådets direktiv nr. 73/23/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til afvendelse inden for visse spændingsgrænser (EF-Tidende 1973 nr. L 77, side 29) og dele af Rådets direktiv nr. 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (EF-Tidende 1992 nr. L 245, side 6).