Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning

(Pristillæg til vindmøller og forbrænding af affald på anlæg på centrale kraftværkspladser)

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 505 af 17. juni 2008 om ændring af lov om elforsyning fastsættes, at lovens § 1, nr. 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17,18 og 19 træder i kraft den 1. april 2009. Endvidere fastsættes, at § 56, stk. 1, 2, og 4-6, i lov om elforsyning, som affattet ved lovens § 1, nr. 6, ligeledes træder i kraft den 1. april 2009.

Klima- og Energiministeriet, den 27. marts 2009

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen