Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Forbrænding af affald på anlæg på centrale kraftværkspladser)

I medfør af § 10, stk. 3, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love fastsættes, at § 2, stk. 5, som affattet ved § 7, nr. 1, træder i kraft den 1. april 2009.

Klima- og Energiministeriet, den 27. marts 2009

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen