Den fulde tekst
L 184
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 31/3 09 Tillæg A 6334
Lovf som fremsat 31/3 09 Tillæg A 6258
1.beh 22/4 09 FF 6036
Betænkning 20/5 09 Tillæg B 1447
2.beh 26/5 09 FF 7946
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
Tillægsbet 27/5 09 Tillæg B 1692
3.beh 29/5 09 FF 8429
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 919
Lov nr 482 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 184 og L 185
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Bjarne Laustsen (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Knud Kristensen (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Loven er en del af den samlede udmøntning af aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, som blev indgået i forbindelse med finanslovaftalen for 2009. Loven skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte lovforslag nr. L 185. Loven udmønter den del af aftalen, der vedrører sammenlægningen af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Sammenlægningen understøtter et enstrenget beskæftigelsessystem og er et naturligt led i bestræbelserne på at sikre en stadig større sammenhæng i beskæftigelsessystemet i forhold til ydelser og indsats for såvel forsikrede som ikkeforsikrede personer på arbejdsmarkedet.
Loven udmønter også nye regler om kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og udgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Derved får kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud. Samtidig vil den kommunale bæredygtighed i et kommunalt beskæftigelsessystem blive sikret.
Som konsekvens af den kommunale finansiering afskaffes aktiveringsydelsen, og reglerne om aktiveringsydelse ophæves. Desuden afskaffes muligheden for 14-dages-udbetalinger af dagpenge m.v. Endvidere harmoniseres reglerne om forvaltningsmyndighedernes og arbejdsløshedskassernes vejledningspligt, og der indføres krav om, at kommunalbestyrelsen behandler resultaterne af Arbejdsdirektoratets tilsyn på et møde, og at direktoratet skal orienteres herom. Direktoratet kan endvidere bede kommunen om at orientere om opfølgning i konkrete sager om f.eks. en persons eventuelle tilsidesættelse af oplysningspligten.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 52 (S, SF, RV og EL).