Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 5, 6, 7 og 8, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1 og 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Stk. 2. Tilskud kan søges af foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder. Tilskud til projekter efter § 8, stk. 1, nr. 6, kan alene søges af bestyrelsen for de lokale aktionsgrupper godkendt efter bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013, og tilskud efter § 8, stk. 1, nr. 2, kan ikke søges af enkeltpersoner og virksomheder.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved FødevareErhverv træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse.

§ 3. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol, jf. § 5 i bekendtgørelser nr. 124 af 26. februar 2008 om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser.

Stk. 4. De lokale aktionsgrupper bistår efter behov FødevareErhverv og Plantedirektoratet med kontrollen, og de lokale aktionsgrupper fører tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse.

Stk. 5. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv, den lokale aktionsgruppe eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

§ 5. Ansøgning om tilskud til projekter skal indgives til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres.

Stk. 2. Indgivelse af ansøgning kan ske, når bestyrelserne for aktionsgruppen har offentliggjort en af FødevareErhverv godkendt lokal udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område.

Stk. 3. Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for aktionsgruppen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Stk. 4. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger og fastsætter tilskuddet til det enkelte projekt. Kun projekter, som bestyrelsen finder bidrager til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte lokale udviklingsstrategi, kan indstilles til tilsagn og indsendes til FødevareErhverv.

§ 6. Inden for de økonomiske rammer, som FødevareErhverv har udmeldt til den lokale aktionsgruppe, fremsender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstilling om godkendelse af projekter til FødevareErhverv. De økonomiske rammer for yder- og landkommuner omfatter midler fra Fødevareministeriet og EU, og rammen for mellemkommuner omfatter EU-midler, hvor ansøgeren selv tilvejebringer den tilsvarende nationale offentlige medfinansiering.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte økonomiske rammer, kan FødevareErhverv udmelde rammer, der alene omfatter EU- midler. Inden for disse rammer kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstille projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering.

Stk. 3. Hvis der er tale om et erhvervsrettet projekt med et ansøgt tilskud på mere end 1 mio. kr., foretager bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en høring af det regionale vækstforum, forinden bestyrelsen fremsender en indstilling om godkendelse af projektet til FødevareErhverv. Det regionale vækstforum kan i den forbindelse komme med forslag til ændringer af projektet med henblik på at sikre koordination af erhvervsindsatsen i det pågældende område.

§ 7. Når FødevareErhverv har modtaget ansøgningen om tilskud, udfører FødevareErhverv en legalitetskontrol, inden FødevareErhverv træffer endelig afgørelse i sagen om tilskud.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 8. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne inden for følgende indsatsområder:

1) Basale servicefaciliteter, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne.

b) Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi.

c) Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs- kultur- og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i landdistrikterne.

d) Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdistrikterne.

2) Fornyelse i landsbyer, hvorved der i denne bekendtgørelse forstås en sammenhængende bebyggelse med højst 3.000 indbyggere, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende geografiske område.

b) Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje.

3) Natur- og kulturarv, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven.

b) Formidling af natur- og kulturarven.

c) Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven.

4) Diversificering på jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsaktiviteter. Jordbrugsbedriften skal have et arbejdskraftbehov på mindst 415 timer pr. regnskabsår. Behovet for arbejdskraft beregnes på grundlag af mekaniseringsgrad, staldforhold, arrondering og øvrige driftsforhold. Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Udbud af kulturaktiviteter på bedrifter.

b) Udbud af fritidsaktiviteter på bedrifter.

c) Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne.

5) Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. Euro, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter i landdistrikterne.

b) Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder kulturaktiviteter i landdistrikterne.

c) Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

6) Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne.

b) Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne.

c) Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Stk. 2. De i stk. 1, nr.1-5, nævnte projekter kan gennemføres i samarbejde mellem flere aktører, hvor en lokal aktionsgruppe kan fungere som projektkoordinator.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilskud,

1) at ansøger opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder,

2) at ansøger i ansøgningen kan godtgøre, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af de kvantificerede målsætninger i den lokale aktionsgruppes godkendte udviklingsstrategi,

3) at ansøger afgiver de oplysninger, den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv anmoder om til brug ved sagsbehandlingen,

4) at det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet,

5) at projektet afsluttes senest to år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

6) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, jf. § 14, stk. 4,

7) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller som fastsat i tilsagnet, og

8) at tilsagnshaver holder udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængeligt i 5 år regnet fra udbetalingsdatoen.

Stk. 2. Hvis tilskuddet ydes som de minimisstøtte, jf. § 13, stk.2, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug ved dokumentationen af, at samtlige tilskudsbetingelser er opfyldt, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget.

Stk. 3. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projekter

§ 10. Der kan ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projekter for at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til følgende:

1) Udgifter, som tilsagnshaver har betalt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 5, stk. 3.

2) Værdien af eget og ansattes arbejde, jf. dog stk. 3 og 4.

3) Brugt og renoveret udstyr, medmindre der foreligger en forhåndstilladelse fra FødevareErhverv.

4) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

5) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed.

6) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

7) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.

8) Løbende driftsudgifter.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til løn afholdt af tilsagnshaver, hvis der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for den pågældende medarbejder.

Stk. 4. Ved almennyttige projekter er frivilligt ulønnet arbejde tilskudsberettiget med 100 kr. pr. time. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at projektets overordnede formål overholdes, og at ændringen er indstillet godkendt af den lokale aktionsgruppe. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 12. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 13. Der kan efter denne bekendtgørelse ydes tilskud på op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter,

1) hvis projektet er af almennyttig karakter,

2) hvis projektet er omfattet af indsatsområderne i § 8, stk.1, nr.6,eller

3) hvis projektet i øvrigt ikke er konkurrenceforvridende.

Stk. 2. Til andre projekter end nævnt i stk. 1, som kan være konkurrenceforvridende, kan der ydes tilskud på op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter under forudsætning af, at ansøger overholder EU’s de minimis regler, hvilket indebærer, at summen af tilskud efter denne bekendtgørelse og anden de minimisstøtte, over en treårig periode maksimalt må udgøre, hvad der svarer til 200.000 Euro.

Stk. 3. Inden for de ud meldte rammer, jf. § 6, stk. 2, kan projekter kan finansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet, herunder byfornyelsesmidler fra Velfærdsministeriet til finansiering af et pilotprojekt. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering tilsvarende EU-medfinansiering.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor eller fra Kommunernes Revision. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling indsendes til den lokale aktionsgruppe, der efter en afsyning af projektet, afgiver indstilling til FødevareErhverv om udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i op til 2 rater.

Stk. 4. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport og være modtaget i FødevareErhverv senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet.

Stk. 5. Tilskuddet overføres af FødevareErhverv til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 15. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 16.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. kapitel 4,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2, eller

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 15.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 17. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for meddelelse af tilsagn til tilsagnshaver.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 18. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 19. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Afgørelser, jf. stk. 1, der beror på en indstilling fra en lokal aktionsgruppe, kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 4. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Stk. 5. Afgørelser truffet af den lokale aktionsgruppe kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 20. Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1,

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 77 af 13. februar 2008 om tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger modtaget i den lokale aktionsgruppe inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden.

FødevareErhverv, den 31. marts 2009

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde