Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Lovens formål er at sikre opretholdelse af pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter.

§ 2. Ved mineralolie forstås i denne lov råolie og kondensat af mineralsk oprindelse. Ved mineralolieprodukter forstås produkter, der er fremstillet ved raffinering heraf, herunder motorbrændstoffer.

Stk. 2. Ved pligtige lagre forstås

1)    beredskabslagre af motorbrændstoffer, der er etableret med henblik på krig eller truende udsigt til krig, og som kræves opbevaret i særlige beskyttede anlæg, samt

2)    mindstelagre af mineralolie og mineralolieprodukter til imødegåelse af olieforsyningskriser og anden aktuel eller potentiel mangel på disse varer.

§ 3. Virksomheder, der her i landet importerer, producerer eller hos en anden virksomhed lader producere mineralolie eller mineralolieprodukter, skal opretholde pligtige lagre af disse varer.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lagringspligten, herunder regler om, hvilke virksomheder der er fritaget for lagringspligten, lagringspligtige produkter, lagrenes sammensætning, anbringelse og beregning, lagringspligtens omfang og opfyldelse samt godkendelse af lagerdækningsaftaler.

§ 4. Efter forudgående forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætter miljø- og energiministeren de samlede pligtige lagres størrelse hos de lagringspligtige virksomheder.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan dog for et begrænset tidsrum, og når særlige forhold taler herfor, ændre omfanget af den lagringspligt, der er fastsat efter stk. 1.

§ 5. Miljø- og energiministeren fører tilsyn med de lagringspligtige virksomheders opfyldelse af bestemmelser i denne lov og regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan hos de lagringspligtige virksomheder indhente alle oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af opgaver efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Det samme gælder oplysninger til brug for statistik og til videregivelse til internationale organisationer. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens omfang og opfyldelse.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan til brug for de i stk. 2 nævnte formål efter aftale med Told- og Skattestyrelsen få udleveret registeroplysninger om virksomheder, der foretager import af mineralolie og mineralolieprodukter.

§ 6. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1)    undlader at opfylde lagringspligten efter § 3,

2)    undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 5, stk. 2.

Stk. 2. I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår fastsat i henhold til reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1183 af 19. december 1992.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til den i stk. 2 nævnte lov, opretholdes, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 68/414/EØF af 20. december 1968 om forpligtelse for EØF’s medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (EF-Tidende 1968 nr. L 308/14), som ændret ved Rådets direktiv 98/93/EF af 14. december 1998 (EF-Tidende 1998 nr. L 358/100).