Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og forskellige andre love

(Udvidelse af udbuddet af International Baccalaureate (IB))

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, som ændret ved § 23 i lov nr. 475 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at de institutioner, der er nævnt i stk. 1, kan udbyde International Baccalaureate (IB).«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 33 affattes således:

»§ 33. Undervisningsministeren kan yde tilskud til institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelse efter § 1, stk. 3. Tilskuddet fastsættes på grundlag af takster på de årlige finanslove. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud, herunder om aktivitetsindberetninger og opgørelse af aktivitet.«

3. I § 44 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Handicappede elever, der er optaget på uddannelser godkendt efter § 1, stk. 3, og som har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, skal have tilbud herom. Undervisningsministeren kan yde særlige tilskud til institutionernes udgifter til specialpædagogisk bistand.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 44, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »de særlige tilskud til de i stk. 1 nævnte udgifter« til: »de særlige tilskud efter stk. 1 og 2«.

5. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 2« til: »§ 44, stk. 3«.

6. I § 60, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1 og 3« til: »§ 1, stk. 1 og 4«.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Handicappede elever, der er optaget på uddannelser godkendt efter § 37 c, og som har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, skal have tilbud herom. Undervisningsministeren kan yde særlige tilskud til institutionernes udgifter til specialpædagogisk bistand.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 18 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »de særlige tilskud til de i stk. 1 nævnte udgifter« til: »de særlige tilskud efter stk. 1 og 2«.

3. I § 21 a, stk. 1 og 2, ændres »§§ 15 og 18-20« til: »§§ 15, 18-20 og 37 c«.

4. Efter § 37 b indsættes:

»§ 37 c. Undervisningsministeren kan godkende, at institutioner, der er godkendt til udbud af højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx), jf. § 1, kan udbyde International Baccalaureate (IB).

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde tilskud til institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelse efter stk. 1. Tilskuddet fastsættes på grundlag af takster på de årlige finanslove. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud, herunder om aktivitetsindberetninger og opgørelse af aktivitet.«

§ 3

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 45 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i denne lov om tilrettelæggelsen af htx-uddannelsens første år, i tilfælde hvor en skole, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til htx, udbyder International Baccalaureate (IB).«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Institutioner, der ved lovens ikrafttræden er godkendt til at udbyde International Baccalaureate (IB), opretholder denne godkendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. april 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder