Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 31. marts 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

(Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan)

[af undervisningsministeren Bertel Haarder]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. januar 2009 og var til 1. behandling den 20. februar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 20. november 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 74. Den 28. januar 2009 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlig henvendelse

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra tænketanken SOPHIA. Undervisningsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Dansk Folkeparti støtter lovforslaget om at forenkle de administrative byrder i folkeskolen ved at samordne elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan. Det er væsentligt for Dansk Folkeparti at understrege, at ændringen sker indenfor rammerne af den førte og aftalte skolepolitik.

Der er, set med Dansk Folkepartis øjne, tale om en forenkling, som fastholder den succeshistorie, elevplanerne har udviklet sig til. Dansk Folkeparti har i den grad stået vagt om elevplanerne. Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at der er en elevplan i hvert fag, da det er med til at sidestille fagene og gøre alle fag relevante for elev, forældre og lærere. Elevplanerne har styrket samarbejdet mellem skole og hjem. Lovforslaget sikrer en lettelse for lærerne og en forbedring for forældrene og eleverne.

Med disse bemærkninger kan Dansk Folkeparti støtte lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

Sophie Løhde V Britta Schall Holberg V Malou Aamund V Anne‑Mette Winther Christiansen V Troels Christensen V Martin Henriksen DF nfmd. Hans Kristian Skibby DF Charlotte Dyremose KF fmd. Villum Christensen LA Christine Antorini S Carsten Hansen S Lise Von Seelen S Niels Christian Nielsen S Jesper Petersen SF Nanna Westerby SF Marianne Jelved RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2
Enhedslisten (EL)
4
     


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 112

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringsliste, fra undervisningsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Henvendelse af 17/3-09 fra tænketanken SOPHIA
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 112

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor meget koordinationsarbejde mellem folkeskolens lærere og UU-vejledningen lovforslaget vil medføre sammenlignet med i dag, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om der er taget højde for, hvordan dette ekstra koordinationsarbejde skal udmøntes, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om lovforslaget medfører, at uddannelsesvalget fremskyndes yderligere end det er i dag, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om uddannelsesbogen, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om uddannelsesbogen, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om vejledningsindsatsen, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om ministerens uddybende kommentar til høringssvaret fra KL i forhold til KL´s bemærkninger om, at samordningen af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan ikke vil give et mindreudgiftspotentiale, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om ministerens uddybende kommentar til høringssvaret fra EVA i forhold til EVA´s bemærkninger om forslaget om elev- og uddannelsesplan, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om ministerens uddybende kommentar til høringssvaret fra Danmarks Lærerforening i forhold til foreningens bemærkninger om, at forslaget bortset fra afskaffelsen af uddannelsesbogen ikke vil medføre en afbureaukratisering, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-09 fra tænketanken SOPHIA, og ministerens svar herpå