Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

I medfør af § 8 i lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger fastsættes:

Tilskudsberettigede arbejder mv.

§ 1. Tilskud ydes kun til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i boliger, som er registreret i Bygnings- og Boligregistret, jf. bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, og som anvendes til helårsbolig.

Stk. 2. Tilskud til boligens ydre rammer kan kun ydes til lønomkostninger, der er nødvendige til udførelse af arbejder omfattet af nedenstående liste:

1) Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb.

2) Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas.

3) Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

4) Reparation, maling og isolering af ydervægge.

5) Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede.

6) Fornyelse eller etablering af dræn.

7) Radonsikring.

8) Installation af solfangere og solceller.

Stk. 3. Tilskud til boligens indre rammer kan kun ydes til lønomkostninger, der nødvendige til udførelse af arbejder omfattet af nedenstående liste:

1) Reparation eller fornyelse af køkken og bad.

2) Gulvarbejder.

3) Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer.

4) Installation eller forbedring af ventilation.

5) Installation eller forbedring af afløbsinstallationer.

6) Reparation eller udskiftning af vandinstallationer.

7) Reparation eller fornyelse af elinstallationer.

8) Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg.

9) Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.

10) Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper.

11) Maler- og tapetserarbejder.

Stk. 4. Ved lønomkostninger forstås udgiften til arbejdsløn for det tilskudsberettigede arbejde inkl. moms. Tilskud vil blive beregnet ud fra de lønomkostninger inkl. moms, der oplyses af virksomheden i det tilbud, som skal vedlægges ansøgningen om tilsagn om tilskud.

§ 2. Der ydes tilskud til de energibesparende materialer, som fremgår af bilag 1, såfremt der efter § 1 meddeles tilsagn til arbejder vedrørende montering af disse materialer.

§ 3. Der ydes ikke tilskud til spabade, saunaer, svømmebassiner, haveanlæg samt anlæg til køling af boliger, herunder varmepumper, som kan omstilles hertil.

Stk. 2. Tilskud ydes ikke til finansieringsudgifter eller tilslutningsafgifter.

§ 4. I områder med forsyning med fjernvarme ydes, for så vidt angår boligens varmeforsyning, kun tilskud til arbejder og materialer, som vedrører forsyning med fjernvarme.

Stk. 2. I områder med naturgasforsyning ydes, for så vidt angår boligens varmeforsyning, kun tilskud til arbejder og materialer, som vedrører forsyning med naturgas samt solfangere og solceller.

Ansøgning om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilskud skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest den 31. december 2009.

Stk. 2. Ansøgning skal ske på det i bilag 2 optrykte skema udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ansøgning er kun gyldig, hvis der anvendes originalt skema rekvireret via Erhvervs- og Byggestyrelsen eller elektronisk skema udfyldt på hjemmesiden www.boligforbedringer.dk og samtlige krav om oplysninger i skemaet er udfyldt fyldestgørende. Ansøgning skal være vedhæftet tilbud på de arbejder og eventuelle energibesparende materialer, der ansøges om tilskud til. Tilbuddene skal være dateret den 18. marts 2009 eller senere.

Stk. 3. Skemaet indsendes via hjemmesiden www.boligforbedringer.dk eller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

§ 6. Der kan kun meddeles et tilsagn pr. bolig.

Stk. 2. Et tilsagn kan ikke senere opdeles i flere tilsagn.

§ 7. Gyldige ansøgninger om tilskud behandles og imødekommes i den rækkefølge, de indgår til Erhvervs- og Byggestyrelsen, så længe der er midler hertil.

§ 8. Tilsagn om tilskud meddeles kun til arbejder, som ikke er igangsat før, tilsagnet er udstedt.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til materialer meddeles kun til materialer omfattet af bilag 1, som erhverves efter tilsagn om tilskud meddeles.

§ 9. Udføres det arbejde, eller leveres de materialer, der ydes tilskud til, af en anden virksomhed end den, som har afgivet tilbud, kan der ikke af den grund ske ændringer i de tilskudsberettigede arbejder eller materialer, ligesom tilskuddet ikke kan øges.

Stk. 2. Forinden tilsagnsmodtager indgår aftale om udførelse af arbejdet eller levering af materialer med en anden virksomhed end den, der har afgivet tilbuddet, skal tilsagnsmodtager meddele dette til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilsagnsmodtager er forpligtet til at afgive erklæring om, at den virksomhed, som var omfattet af tilsagnet, er oplyst om, at dette ikke benyttes.

§ 10. Tilskud ydes kun til tilskudsberettigede arbejder og materialer, jf. §§ 1 og 2 med fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v.

§ 11. Indeholder ansøgningen tilbud fra flere virksomheder, som tilsammen overstiger det beløb, som berettiger til det højeste tilskud, som kan ydes, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt på de enkelte tilbud efter størrelsen af den samlede tilbudssum, som danner grundlag for beregningen af tilskud.

Ansøgning om udbetaling af tilskud

§ 12. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen af den eller de virksomheder, der har udført det arbejde, hvortil der er givet tilsagn.

Stk. 2. Ansøgning skal ske på det i bilag 3 optrykte skema udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ansøgning er kun gyldig, hvis samtlige krav om oplysninger i skemaet er udfyldt fyldestgørende. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at ansøgningen vedhæftes en kvittering for, at tilsagnsmodtager har betalt den del af arbejdet, der ikke er støtteberettiget, samt vedhæftes kopi af faktura for det udførte arbejde. Af fakturaen skal fremgå udspecificering af arbejdsløn på det tilskudsberettigede arbejde og udspecificering af tilskudsberettigede materialer, såfremt der søges om tilskud til disse, med fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v.

Stk. 3. Skemaet indsendes via hjemmesiden www.boligforbedringer.dk.

§ 13. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest 2 måneder efter fristen i § 4, stk. 4 i lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

§ 14. Udbetaling af tilskud i henhold til tilsagn sker til virksomhedens Nem Konto.

Bortfald af tilsagn

§ 15. Tilsagn, der ikke ansøges udbetalt inden den i § 13 angivne frist, bortfalder uden varsel.

Kontrol

§ 16. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i medfør af denne bekendtgørelse overholdes. Tilsynet kan udføres som stikprøvekontrol.

Stk. 2. De tilsagnsmodtagere og virksomheder, der udtages til kontrol, er forpligtet til efter anmodning at dokumentere, at de oplysninger, som ligger til grund for udbetalingen af tilskud, er korrekte. Der kan herunder kræves dokumentation for, at fakturerede beløb er indtægtsført i virksomhedens regnskab.

Tilbagebetaling af tilskud

§ 17. Hvis en tilsagnsmodtager eller virksomhed ikke efterkommer en anmodning efter § 16, stk. 2, eller hvis det på grundlag af kontrollen konstateres, at de oplysninger fra tilsagnsmodtager eller virksomheden, som ligger til grund for udbetalingen, ikke er korrekte, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen afslå at udbetale tilskuddet til virksomheden eller kræve et udbetalt tilskud tilbagebetalt af såvel tilsagnsmodtager som virksomheden.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. april 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. april 2009

Lene Espersen

/ Lisbet Dyerberg


Bilag 1

Materialeliste

 
Materialer
Krav
1
Nye vinduer eller terrassedøre med glas og udskiftning af ruder.
Energitilskuddet1) for et vindue i standardstørrelse og terrassedøre med glas skal være på mindst -25 kWh/m², eller vinduets eller terrassedørens U-værdi i standardstørrelse må højst være 1,40 W/m²K.
Ved anden udformning end standardstørrelsen fx dannebrogsvinduer benyttes de samme delkomponenter i form af karm/ramme og rude.
Udskiftning af ruder: Nye termoruder skal have en U-værdi på max. 1,2 W/m²K (energiruder)
2
Ventilation med varmegenvinding
Ventilationsanlægget skal være forsynet med en passiv varmeveksler. Varmeveksleren skal have en tør virkningsgrad på min. 80 %.
For at opnå tilskud til boligventilationsvarmepumper skal disse være kanalmonterede til yderligere genvinding af energi i afkastluften fra passivveksleren.
Luft- luftvarmepumper bestående af indedel og udedel (split-unit) er ikke ventilationsanlæg og ikke tilskudsberettigede.
3.
Oliekedler/ jordvarmepumper og gaskedler,
Oliekedler skal erstattes af jordvarmepumper, der som minimum skal have en normeffektfaktor på 3.5 for gulvvarmeanlæg.
Såfremt håndværkeren vurderer, at det ikke er muligt at installere en jordvarmepumpe, kan der ydes tilskud til enten luft-vand varmepumpe2) med normfaktor 3,2 ved gulvvarme eller en ny oliekedel, som skal have en nyttevirkningsgrad ved CE-mærkning på mindst 100 pct. ved dellast og 93 pct. ved fuldlast.
Gaskedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 105 pct. ved 30 pct. dellast.
4.
Fjernvarmestik/units.
Tilskud gives ikke til tilslutningsafgift til fjernvarme.
5.
Solfangere og solceller.
Ingen krav.
     
1) Energitilskuddet tager højde for solindfaldet i opvarmningssæsonen. Det er et mål for, hvor meget energi der kommer ind gennem vinduerne pr. m² pr. år. For meget gode vinduer er energitilskuddet positivt. Vinduer omfatter også tagvinduer og ovenlysvinduer.
2) Det er en betingelse for tilskuddet, at bygningsreglementets støjbestemmelser er overholdt.


Bilag 2

Ansøgninger

AU3613_9_1.jpg Size: (494 X 698)AU3613_9_2.jpg Size: (494 X 698)

Ansøgning om tilskud (elektronisk)

AU3613_9_3.jpg Size: (494 X 636)AU3613_9_4.jpg Size: (494 X 661)AU3613_9_5.jpg Size: (494 X 122)


Bilag 3

Anmodning om udbetaling

AU3613_9_6.jpg Size: (494 X 635)AU3613_9_7.jpg Size: (494 X 585)