Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

§ 1

I bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande, som ændret ved bekendtgørelse nr. 480 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 4 og 8 ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 20, stk. 1, nr. 5 , ændres »56°03,25'N - 12°37,21'Ø« til: »56°03,25'N - 12°35,21'Ø«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2009.

Søfartsstyrelsen, den 3. april 2009

Per Sønderstrup

/ Søren Østerberg Forup