Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – afslag på dispensation til at undlade mærkning på rugeæg ved samhandel

Resumé

Fødevareregionen Øst, Kontrolafdeling Ringsted, havde afslået at dispensere fra kravet om, at befrugtede rugeæg skal stemples inden salg eller transport til andre EU-lande. Ansøgeren havde begrundet ansøgningen med, at rugeæggene ikke blev solgt, men alene flyttet til et andet EU-land.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede afslaget, idet der ikke var hjemmel til at dispensere fra kravet, der både gjaldt ved salg og transport.

NN
Att. MM
Den 7. maj 2008
Sagsnr.: 43/12230
Ref.: KFAL
Tlf.: 33 95 14 11

Stadfæstelse af afslag på ansøgning om dispensation til at undlade stempling af rugeæg

De klagede ved brev af 27. juli 2007 over afslag af 9. juli 2007 fra Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted på ansøgning af 13. april 2007 om dispensation til at undlade stempling af befrugtede rugeæg til samhandel inden for EU.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afslaget fra fødevareregionen.

Dette betyder, at De ikke har fået dispensation fra reglerne om mærkning af rugeæg ved samhandel eller transport medlemsstaterne imellem.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

De søgte ved e-mail af 13. april 2007 om dispensation til at undlade stempling af befrugtede rugeæg til samhandel inden for EU.

Ved afgørelse af 9. juli 2007 afslog Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted ansøgningen. Fødevareregionen henviste til EU-regler, hvorefter producenten skal stemple sin kodebetegnelse på rugæg før de forsendes eller afsættes medlemsstaterne imellem. Fødevareregionen begrundede afslaget med, at det ikke er muligt at dispensere fra reglerne.

De klagede over afgørelsen ved brev af 27. juli 2007. De oplyste i klagen, at æggene er fra stamdyr og oldeforældredyr. De oplyste endvidere i klagen, at æggene aldrig bliver solgt, da der er fælles ejer af besætning og rugeri. De oplyste endelig, at der skrives stamnummer på æggene, og at det forvirrer med et ekstra nummer på æggene.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager lægger til grund, at Deres dispensationsansøgning gælder flytning af rugeæg medlemsstaterne imellem.

Følgende definition af rugeæg fremgår af Rådets forordning Nr. 2782/751), art. 1, stk. 1:

»Rugeæg: Æg af fjerkræ ... beregnet til produktion af kyllinger ….«

Der er ingen undtagelser fra definitionen for f.eks. æg fra stamdyr eller oldeforældredyr.

Af art. 2 i samme forordning fremgår, at erhvervsmæssig afsætning og transport af rugeæg inden for Fællesskabets område kun er tilladt, hvis bestemmelserne i forordningen overholdes. Forordningens regler gælder således både salg og transport, hvor ejerskabet ikke forandres.

Forordningen gælder ikke for virksomheder med mindre end 100 dyr eller for rugerier med en kapacitet på mindre end 1.000 æg.

Af art. 5 i samme forordning fremgår, at rugeæggene skal mærkes enkeltvis. Ifølge art. 17 i samme forordning kan der fastsættes gennemførelsesbestemmelser.

Sådanne gennemførelsesbestemmelser er fastsat i Kommissionens forordning nr. 1868/772).

Ifølge denne kommissionsforordnings art. 2, stk. 1, skal den individuelle mærkning af rugeæg foretages hos producenten, der påstempler æggene sin kodebetegnelse.

Ifølge samme kommissionsforordnings, art. 2, stk. 3, kan kun rugeæg, der er mærket som nævnt i stk. 1, forsendes eller afsættes medlemsstaterne imellem.

Art. 2 er citeret i § 4, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 332 af 24. maj 19953), hvorefter rugeæg kan samhandles, hvis de bl.a. er individuelt mærket hos producenten. I bekendtgørelsens § 2, nr. 2, er rugeæg defineret som æg af fjerkræ bestemt til udrugning.

Det fremgår af § 23 i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser4), at Fødevarestyrelsen og fødevareregionerne kun kan dispensere, hvis dispensationsmuligheden fremgår af reglerne.

Der er ikke efter de nævnte forordninger eller bekendtgørelser mulighed for at dispensere fra de krav, der er beskrevet oven for. Der er således ikke mulighed for at dispensere fra kravet om individuel mærkning af rugeæg ved transport eller forsendelse medlemsstaterne imellem.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Da der ikke er mulighed i reglerne for at dispensere fra kravet om stempling af befrugtede rugeæg ved forsendelse eller afsætning inden for EU, stadfæster Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afgørelse.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Rådets forordning (EØF)Nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

2) Kommissionens forordning (EØF) Nr. 1868/77 af 29. juli 1977 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2782/75 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

3) Bekendtgørelse nr. 332 af 24. maj 1995 om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

4) Bekendtgørelse nr. 120 af 26. februar 2008 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (tidligere bekendtgørelse nr. 1479 af 15. december 2005 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser).